ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (บัดนี้ - 19 กรกฏาคม 2554)

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (บัดนี้ - 19 กรกฏาคม 2554) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ, ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครข้าราชการ

 ชื่อตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

 อัตราเงินเดือน 12,600 บาท

 รายละเอียดวุฒิ
 ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา และวัสดุศาสตร์ หรือสาขาวิศวกรราสตร์ ทางวิศวกรรมเซรามิค และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
 1.ด้านการปฏิบัติการ
 (1) ปฏิบัคิงานด้านการวิเคราะห์ทดสอบสมบัติวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เซรามิกด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบที่เหมาะสม ทั้งงานวิเครามะห์ทดสอบที่อยู่ในขอบข่ายตามมาตรฐาน มอก. 17025-2548 (ISO/IEC 17025-2005) และงานวิเคราะห์ทดสอบนอกขอบข่าย (Inhouse Method)
 (2) การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เซรามิค ทั้งที่เกี่ยวข้องกับเซรามิคดั้งเดิม และผลิตภัณฑ์เซรามิคสมัยใหม่
 (3) ให้บริการปรึกษาแนะนำเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนากระบวนที่เหมาะสมกับเทคโนโลยีการผลิตเซรามิคของภาคอุตสาหกรรม
 (4) เป็นวิทยากรฝึกอบรมด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ และกระบวนการผลิตเซรามิค
 (5) การศึกษา วิเคราะห์สภาพปัฐหาในการผลิตของสถานประกอบการ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงความสามารถในการผลิตของอุตสาหกรรมเซรามิค
 (6) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอันเป็นผลมาจากการวิจัยและพัฒนาแก่ภาคอุตสาหกรรม
 2. ด้านการประสานงาน
 ประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
 3. ด้านการบริการ
 (1) ให้บริการข้อมูลข่าวสารอุตสาหกรรม เอกสารและวารสารทางวิชาการด้านเซรามิคและรวมทั้งให้บริการห้องสมุดด้านเคลือบเซรามิค
 (2) ให้คำปรึกษาแนะนำความรู้เบื้องต้นแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป

 ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ)
 วัดความรู้ความสามารถด้านการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และวัสดุศาสตร์ที่เกี่ยวข้องสำหรับการคำนวณหาสูตรส่วนผสมของเนื้อดินและเคลือบเซรามิค ความสามารถในการแปลผลผลิตภัณฑ์เซรามิค และรวมถึงความรู้ความสามารถใช้งานทางสถิติ

 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน ถึง 19 กรกฎาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ หรือยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์
ลงวันที่ 01/07/2011 10:53:47
จำนวนผู้ชม 1017
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 27 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55416 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน