SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับนักวิชาการตรวจสอบภายใน (บัดนี้ - 19 กรกฏาคม 2554)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับนักวิชาการตรวจสอบภายใน (บัดนี้ - 19 กรกฏาคม 2554) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับนักวิชาการตรวจสอบภายใน, ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับนักวิชาการตรวจสอบภายในด้วยสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จะดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 15 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. ตาแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ
 ตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 9,140 – 9,690 บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ.กรม ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวงกาหนด หรือ ก.พ. กาหนด

 2. จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก
 จานวน 1 อัตรา ได้แก่ ตาแหน่งเลขที่ 225 สังกัดกลุ่มตรวจสอบภายใน

 3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ด้านการปฏิบัติการ
 (1) รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข หลักฐาน การทาสัญญา และเอกสารต่างๆทางด้านการเงิน การบัญชี เพื่อให้การตรวจสอบดาเนินไปอย่างถูกต้องและได้ผลตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง
 (2) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุและทรัพย์สินรวมทั้งการบริหารด้านอื่นๆของส่วนราชการ เพื่อดูแลให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพสูง และตรงตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
 (3) จัดทารายงานการตรวจสอบรายเดือน เพื่อเสนอข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผลการดาเนินงาน
 ด้านการวางแผน
 วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
 สาเนา
 ด้านการประสานงาน
 (1) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
 (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 ด้านการบริการ
 ฝึกอบรม ให้คาปรึกษา เสนอแนะวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และตอบข้อซักถามและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ พร้อมทั้งช่วยแก้ปัญหาข้อขัดแย้งในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นให้คาแนะนา ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในที่ตนมีความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงาน ราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์

 4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
 4.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้
 ก. คุณสมบัติทั่วไป
 (1) มีสัญชาติไทย
 (2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี
 (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 ข. ลักษณะต้องห้าม
 (1) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
 (2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
 (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
 (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 (5) เป็นกรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 (6) เป็นบุคคลล้มละลาย
 (7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 (8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 (9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
 (10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกเพราะกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
 (11) เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
 ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) (7) (8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (10) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรืออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สาหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองแล้ว
 สาหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝุายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
 4.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งดังนี้
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ. แล้ว

 5. การรับสมัครสอบ
 5.1 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ สานักอานวยการกลาง สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 09.30 – 11.30 น. ภาคบ่าย 13.30 – 16.00 น.
 5.2 ค่าธรรมเนียมสอบ
 ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสาหรับตาแหน่งที่สมัครสอบ จานวน 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
 5.3. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ
 (๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑.๕ x ๒ ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัคร) จานวน ๓ รูป
 (๒) สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน และสาเนาปริญญาบัตร ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัครสอบ จานวน ๒ ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 19 กรกฎาคม 2554
 ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ให้นาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติ ปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัคร มายื่นแทน
 (๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
 (๔) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ในกรณี ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จานวน ๑ ฉบับ
 (๕) สาเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี จานวน ๑ ฉบับ
 สาเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” และลงชื่อ วันที่และระบุเลขประจาตัวสอบกากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสาเนาเอกสาร

 ๖. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
 ๖.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ ๔.๒ โดยต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 19 กรกฎาคม 2554 ทั้งนี้ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
 ๖.๒ ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบนามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

 ๗. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
 สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ 15 สิงหาคม 2554 ทางเว็บไซต์ www.nrct.go.th หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ” และบอร์ดหน้าห้องส่วนการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 อาคาร วช. 2

 ๘. หลักสูตรและวิธีการสอบ
 ๘.๑ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
 วิชาที่ 1 ความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
 - บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของการตรวจสอบ
 - กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
 - การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการกากับดูแล จริยธรรม
 ของผู้ตรวจภายใน
 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
 พ.ศ. 2551
 - ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้
 ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546
 - มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน
 วิชาที่ 2 ความรู้ด้านเบื้องต้นด้านการบัญชี การเงิน และการงบประมาณ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
 - ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง
 พ.ศ. 2551
 ๘.๒ ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
 ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จาเป็นของตาแหน่ง
 ทั้งนี้ จะทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งก่อน และเมื่อสอบผ่าน ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง

 ๙. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐

 ๑๐. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะเรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชีแต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

 ๑๑. การบรรจุและแต่งตั้ง
 ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1
 สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จะดาเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาคดังนั้น หากมีผู้ใดแบบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้เข้ารับราชการหรือมีพฤติการณ์ในทานองเดียวกันนี้โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทราบด้วย
ลงวันที่ 01/07/2011 10:52:25
จำนวนผู้ชม 1080
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ