SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า รับนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า รับนักวิเคราะห์นโยบายและแผน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า รับนักวิเคราะห์นโยบายและแผน , ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า รับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนจังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง-30 กันยายน 2555

 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน 10,010 บาท

 - วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา

 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2554 ในวันและเวลาราชการ

 ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 100 บาท

 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป

 2. สำเนาวุฒิการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร อย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร (24 มิถุนายน 2554)

 ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ สำเนาหลักฐานผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกิน โดยมีหนังสือของทางราชการ (สด.43) มาแสดงพร้อมสำเนาหรือภาพถ่าย 1 ฉบับ (เฉพาะเพศชาย) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

 ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่เป็นต้นฉบับและสำเนา หากไม่สามารถนำเอกสารที่เป็นต้นฉบับมาแสดงได้ ให้นำหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลักฐานประกอบการสมัครแทน และในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
ลงวันที่ 23/06/2011 00:37:34
จำนวนผู้ชม 1836
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ