SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


อบต.ดีหลวง รับ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

อบต.ดีหลวง รับ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : อบต.ดีหลวง รับ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ , ข้อมูลเกี่ยวกับ อบต.ดีหลวง รับ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการองค์การบริหารส่วนตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา รับสมัครสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ค่าตอบแทน 5,760 บาท

 - วุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

 ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2554 เวลา 08.30-16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

 เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในวันสมัคร

 - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

 - สำเนาวุฒิการศึกษาที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ

 - รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป และให้ผู้สมัครลงนามรับรองหลังรูปถ่ายด้วย

 - ใบรับรองแพทย์ปริญญาบัตร ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน)

 - หลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล พร้อมสำเนา 1 ฉบับ (ถ้ามี) สำเนาภาพถ่ายเอกสารทุกฉบับให้ใช้กระดาษ A4 เท่านั้น และรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ สำหรับการสมัครสอบครั้งนี้ ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร และหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตำบลดีหลวงจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ และไม่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก

 ค่าธรรมเนียม 100 บาท
ลงวันที่ 23/06/2011 00:37:12
จำนวนผู้ชม 1770
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ