ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน รับนักวิชาการสถิติ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน รับนักวิชาการสถิติ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน รับนักวิชาการสถิติ, ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน รับนักวิชาการสถิติโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

 ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-1476
 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

 อัตราเงินเดือน 10,788 บาท

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป สาขาสถิติ สาขาคณิตศาสตร์
 2. มีประสบการณ์ด้านงานบริการการศึกษา
 3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (โดยเฉพาะ Excel และ Access)
 4. มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศ

 ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
 1. จัดทำสถิติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
 2. การดำเนินการเกี่ยวกับตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หลักฐานที่เกี่ยวกับงานวัดและประเมินผล พร้อมทั้งจัดเก็บให้เป็นระบบ
 3. การใช้โปรแกรมงานทะเบียน – วัดผล
 4. การประกาศการสอบแก้ตัว และติดตามผลการสอบแก้ตัว
 5. การวิเคราะห์สถิติการสอบแก้ตัวของนักเรียนเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน
 6. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนยังไม่เรียบร้อย
 7. จัดเก็บเอกสารประเมินผลการเรียนของนักเรียน
 8. ข้อมูลผลการเรียนนักเรียนชั้น ม.3 เพื่อใช้ในการเลือกแผนการเรียน
 9. การจัดทำแบบฟอร์มรายงานผลสอบกลางภาคเรียน
 10. การสอบ O-Net ม.6
 11. การสอบ O-Net ม.3
 12. การประมวลผลข้อสอบและแบบสอบถาม
 13. การตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษา
 14. ประสานงานข้อมูลการออกหลักฐานการศึกษาต่างๆ
 15. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่โรงเรียนมอบหมาย

 หลักฐานที่ใช้สมัคร
 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

 วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
 รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 15 – 30 มิถุนายน 2554 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.)
 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เลขที่ 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์. 02-2513934

 หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
 คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
 คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

 สามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครงานได้ที่
 http://personnel.oop.swu.ac.th/Portals/104/หนังสือเวียน/application_form.pdf
ลงวันที่ 22/06/2011 22:08:01
จำนวนผู้ชม 999
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 24 กันยายน 2563

ผู้ใช้งาน 54578 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128463 คน