SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงาน ก.พ.ร. รับนักพัฒนาระบบราชการ, นิติกร (บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2554)

สำนักงาน ก.พ.ร. รับนักพัฒนาระบบราชการ, นิติกร (บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2554) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงาน ก.พ.ร. รับนักพัฒนาระบบราชการ, นิติกร, ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงาน ก.พ.ร. รับนักพัฒนาระบบราชการ, นิติกรสำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัคร

 - นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ
 วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ หรือ นโยบายสาธารณะ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สรุปความคิดเห็น จัดทำข้อเสนอ เพื่อเสนอความเห็น ต่อคณะรัฐมนตรีและส่วนราชการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
 2. ศึกษาค้นคว้าข้อมูล Best Practice และความรู้จากต่างประเทศ เพื่อนำแนวคิดของต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบราชการไทย
 3. การให้คำปรึกษาแนะนำ ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวทางและวิธีการในการพัฒนาระบบราชการด้านต่างๆ แก่ส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน
 4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ส่วนราชการ และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาระบบราชการ
 5. การติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
 6. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การบริหารงบประมาณ การติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ การบริหารทรัพยากรบุคคล การสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ งานวิเทศสัมพันธ์ และงานช่วยอำนวยการ
 7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 - นิติกรปฏิบัติการ
 วุฒิปริญญาโทในสาขาวิชา นิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 1. เสนอความเห็นในการตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
 2. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ.ร.
 4. ให้คำปรึกษาแนะนำและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานฝ่ายเลขานุการของ อ.ก.พ.ร. กฎหมาย เพื่อจัดประชุมเสนอความเห็น จัดทำระเบียบ วาระ และรายงานการประชุม
 5. จัดทำคู่มือเผยแพร่การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 ปิดรับสมัคร 30 มิถุนายน 2554
ลงวันที่ 14/06/2011 21:27:24
จำนวนผู้ชม 1675
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ