SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปิดรับสมัคร 27 มิถุนายน 2554)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปิดรับสมัคร 27 มิถุนายน 2554) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์, ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 ๑. ตำแหน่งที่บรรจุและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา
 หน่วยงาน ภาควิชาคณิตศาสตร์

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการสารสนเทศ
 หรือคุณวุฒิอื่นที่เกี่ยวข้อง
 ๒. ชาย/หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
 ๑. มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี ทางด้าน Computer Programming
 Application and System Analysis, Design and Development
 ๒. สามารถเขียนโปรแกรม Web Application ด้วยภาษา PHP,ASP, JavaScript หรืออื่นๆ
 ๓. สามารถพัฒนา Webpage / Web Application ให้เชื่อต่อกับฐานข้มูลต่างๆ
 เช่น SQL หรือ Relational Development
 ๔. ถ้าสามารถพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษา Microsoft Visual Basic ,Delphi
 หรือโปรแกรมภาษาอื่นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 ๕. สามารถดูแลและซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
 ๖. มีความสนใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 ๗. สามารถทำงานเป็นทีมและเป็นผู้มีความรับผิดชอบสูง

 *** ถ้ามีผลงานการเขียน Website มายื่นด้วยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 *** หากสามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 อัตราเงินเดือน ตามคุณวุฒิและพิจารณาตามความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ เช่น ความรู้หรือ
 ประสบการณ์ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
 หลักเกณฑ์ในการสอบคัดเลือก สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

 ๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหาร งานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑

 ๓. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๑ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.ในวันราชการ หรือ Download ใบสมัครได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/ และส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารไปที่ E-mail Address: scccc@mahidol.ac.th หรือแฟกซ์ใบสมัครพร้อมเอกสารมาที่หมายเลข ๐-๒๒๐๑-๕๐๙๒ ตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔

 ๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
 ๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ๑ รูป
 ๔.๒ ใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษา
 ครบถ้วนตามหลักสูตร พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
 ๔.๓ ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
 ๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
 ๔.๕ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส พร้อม สำเนา ๑ ฉบับ
 ๔.๖ ใบรับรองการผ่านงาน กรณีมีประสบการณ์

 ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือกจะประกาศ ให้ทราบ ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ หน้าห้องงานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๑ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/
ลงวันที่ 14/06/2011 21:22:53
จำนวนผู้ชม 1541
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ