ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับ นักวิชาการศึกษา (ปิดรับสมัคร 27 มิถุนายน 2554)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับ นักวิชาการศึกษา (ปิดรับสมัคร 27 มิถุนายน 2554) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับ นักวิชาการศึกษา, ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับ นักวิชาการศึกษาด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานวิจัย ๑ อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 ๑. ตำแหน่งที่บรรจุและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
 หน่วยงาน งานวิจัย

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือ โท ทุกสาขา
 ๒. ชาย/หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
 ๑. มีความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 ๒. มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา สรุปเหตุผล และจัดการข้อมูลได้เป็นอย่างดี
 ๓. มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office
 โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรม Microsoft Word , Excel และ Internet ได้เป็นอย่างดี
 ๔. มีความสามารถในการพูด ฟัง อ่าน ภาษาอังกฤษ ได้ในระดับดี
 ๕. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ๑. ประสานงานการขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกคณะ
 การพิจารณาทุน การทำสัญญารับทุน และติดตามผลการดำเนินโครงการวิจัย
 ๒. สืบค้น รวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลด้านการวิจัย
 สำหรับใช้ในการบริหารงานวิจัย
 ๓. ประสานงานการขอคำรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพ และเป็นเลขานุการ
 คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ
 ๔. ดูแล ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ของงานวิจัย
 ๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 อัตราเงินเดือน ตามคุณวุฒิและพิจารณาตามความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ เช่น ความรู้หรือ
 ประสบการณ์ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
 หลักเกณฑ์ในการสอบคัดเลือก สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

 ๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหาร งานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑
 ๓. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๑ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.ในวันราชการ หรือ Download ใบสมัครได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/ และส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารไปที่ E-mail Address: scccc@mahidol.ac.th หรือแฟกซ์ใบสมัครพร้อมเอกสารมาที่หมายเลข๐-๒๒๐๑-๕๐๙๒ ตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ถึงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔

 ๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
 ๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ๑ รูป
 ๔.๒ ใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษา
 ครบถ้วนตามหลักสูตร พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
 ๔.๓ ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
 ๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
 ๔.๕ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส พร้อม สำเนา ๑ ฉบับ
 ๔.๖ ใบรับรองการผ่านงาน กรณีมีประสบการณ์
 ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือกจะประกาศ ให้ทราบ ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ หน้าห้องงานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๑ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/
 ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลงวันที่ 14/06/2011 21:22:30
จำนวนผู้ชม 1101
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 ตุลาคม 2562

ผู้ใช้งาน 53551 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128381 คน