ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เปิดรับสมัคร เจ้าพนักงานปราบปรามการทุจริตปฏิบัติการ ( ถึง 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 )

เปิดรับสมัคร เจ้าพนักงานปราบปรามการทุจริตปฏิบัติการ ( ถึง 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับสมัคร เจ้าพนักงานปราบปรามการทุจริตปฏิบัติการ, ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับสมัคร เจ้าพนักงานปราบปรามการทุจริตปฏิบัติการสำนักงาน ป.ป.ช.
 สำนักงาน ปปช. (สนามบินน้ำ) ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
 ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
 ชื่อตำแหน่ง : ตำแหน่งเจ้าพนักงานปราบปรามการทุจริตปฏิบัติการ
 อัตราเงินเดือน : 9,140 บาท
 ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ ที่ศึกษาสำเร็จวิชากฎหมายอย่างน้อย ๓ วิชา คือ วิชาประมวลกฎหมายอาญาครบทุกลักษณะ วิชาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครบทุกลักษณะ และวิชากฎหมายลักษณะพยาน
 2. เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานปราบปรามการทุจริตที่ไม่ยาก โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น แสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน ดำเนินการใดๆ เพื่อทราบข้อเท็จจริงและพิสูจน์ความผิดและให้มีการลงโทษผู้กระทำความผิด ตามขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงเรื่องเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานปราบปรามการทุจริตปฏิบัติการ โดยวิธีการสอบข้อเขียนตามเนื้อหาวิชาดังต่อไปนี้
 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (เฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ ป.ป.ช.)
 2. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
 3. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
 4. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
 5. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 6. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (เฉพาะที่เกี่ยวกับวินัยและ
 การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ)
 7. ประมวลกฎหมายอาญา (เฉพาะความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ)
 8. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

 ทักษะ/สมรรถนะ : -


 เงื่อนไข : ไม่รับโอน
 เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
ลงวันที่ 14/06/2011 21:12:42
จำนวนผู้ชม 1554
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 18 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55393 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128502 คน