ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กำลังเปิดรับสมัครพนักงาน 5 ตำแหน่ง

บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กำลังเปิดรับสมัครพนักงาน 5 ตำแหน่ง | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กำลังเปิดรับสมัครพนักงาน 5 ตำแหน่ง, ข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กำลังเปิดรับสมัครพนักงาน 5 ตำแหน่ง

บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัทเป็นผู้ให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกของประเทศไทยที่ได้รับสัมปทานให้บริการเดินรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กำลังเปิดรับสมัครพนักงาน 5 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

1. ช่างเขียนแบบ

ความรับผิดชอบหลัก

- ปรับปรุง แก้ไข แบบ แบบฟอร์ม หรือเอกสารอื่นๆ ตามที่รับผิดชอบให้ทันสมัย

- จัดเก็บ ปรับปรุง ตรวจสอบ และจ่ายแจกเอกสารทางด้านเทคนิค

- จัดทำ แบบ เอกสาร แบบฟอร์ม หรือ เอกสารอื่นๆขึ้นใหม่ หรือสำเนาจากต้นฉบับเดิมตามความต้องการใช้งาน

- ควบคุม ดูแล การใช้งานห้องเอกสารของส่วนวิศวกรรมและซ่อมบำรุง

- สนับสนุนการรวบรวม จัดทำ และปรับปรุงมาตรฐานวิศวกรรมของอุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐานในระบบรถไฟฟ้า

คุณสมบัติ

- จบการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเครื่องกล

- ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 1 ปี ในด้านงานเขียนแบบอุปกรณ์งานระบบ หรือเขียนแบบเครื่องจักร

- มีความชำนาญการใช้โปรแกรม Autocad

- สามารถติดต่อสื่อสารโดยการพูดและเขียนภาษาไทย-อังกฤษ ได้

2. Engineer - Signaling & SCADA /วิศวกร (ระบบอาณัติสัญญาณ และระบบ SCADA)
ความรับผิดชอบหลัก

* สนับสนุนการบริหารจัดการงานของกลุ่มงานระบบอาณัติสัญญาณและ SCADA ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
* รับผิดชอบความเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้ ความสะดวกในการซ่อมบำรุง และความปลอดภัย (RAMS) ของอุปกรณ์งานระบบอาณัติสัญญาณและระบบ SCADA
* บริหารงานซ่อมบำรุงและบริหารสัญญาซ่อมบำรุงที่รับผิดชอบ
* รับผิดชอบดำเนินการและบริหารโครงการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์งานระบบอาณัติสัญญาณ และระบบ SCADA
* ให้บริการด้านวิศวกรรมและ/หรือข้อมูลทางด้านเทคนิคที่รับผิดชอบแก่หน่วยงานอื่นตามที่ได้รับการร้องขอ

คุณสมบัติ

* จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่า โดยต้องผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกรกำหนด
* ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟท์แวร์ สถาปัตยกรรม LAN เทคโนโลยีการเชื่อมต่อสัมพันธ์ และระบบปฏิบัติการ UNIX
* มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย, ด้านขนส่งมวลชนหรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
* มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรม และปรับแต่งระบบ VICOS หรือระบบใกล้เคียง อย่างน้อย 1ปี
* สามารถติดต่อสื่อสารโดยการพูดและเขียนภาษาไทย -อังกฤษ ได้ดี
* มีทักษะในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดี
* มีทักษะในการวางแผน3. พนักงานประจำสถานี

ความรับผิดชอบหลัก

* ให้บริการออกบัตรและเหรียญโดยสาร
* ดูแลรับผิดชอบด้านการจัดเก็บรายได้
* ให้บริการข้อมูลข่าวสาร วิธีการใช้ระบบรถไฟฟ้าMRT และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ
* ดูแลและสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยภายในสถานี และภายในระบบรถไฟฟ้า MRT

คุณสมบัติ

* เพศชาย/หญิง
* อายุ 22-26ปี
* จบการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
* ส่วนสูง - เพศชาย 1.65 เมตรขึ้นไป และน้ำหนักสัมพันธ์กับส่วนสูง
- เพศหญิง 1.60 เมตรขึ้นไป และน้ำหนักสัมพันธ์กับส่วนสูง
* มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
* รักงานบริการ และสุขภาพแข็งแรง
* มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
* สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร
* สามารถทำงานเป็นกะได้
* สามารถปฏิบัติงานได้ทุกสถานีในเส้นทางรถไฟฟ้า MRT
* กรณีเพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว


4. เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบงานสารสนเทศหน้าที่ความรับผิดชอบ:

-วิเคราะห์ความต้องการผู้ใช้งาน และทดสอบการทำงานของระบบ ERP (SAP) และโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาใช้งานภายในองค์กรบนเครื่องทดสอบ ก่อนดำเนินการนำขึ้นไปใช้งานจริงบน Production
-ให้คำปรึกษาหรือแนะนำการใช้งานของผู้ใช้งานระบบ ERP (SAP) และ Applications ที่ใช้งานภายในองค์กร เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
-ดำเนินการบำรุงรักษาฐานข้อมูล (Database) เพื่อให้ฐานข้อมูลมีประสิทธิภาพในการใช้งานและเชื่อถือได้
-จัดทำเอกสารคู่มือการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป และโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาใช้งานภายในองค์กร ให้กับผู้ใช้งาน
-ดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในทางเทคนิคของระบบ ERP (SAP) และโปรแกรมที่ใช้งานภายในองค์กร


คุณสมบัติ:

-เพศชาย หรือ หญิง อายุ 23-27 ปี
-วุฒิปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์
-มีประสบการณ์ในงาน ERP System (SAP)อย่างน้อย 1 ปี

-เคยพัฒนาระบบ Windows และ Web base application ในลักษณะ Client-Server
-มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป SAP (FI-CO, MM Module)
-มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐาน เช่น Microsoft Office เป็นต้น
-มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ และโปรแกรมเชิงวิเคราะห์อื่นๆ
-มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบและการใช้ฐานข้อมูลระดับเบื้องต้น5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัย

ความรับผิดชอบหลัก

1. ติดตามและรายงานในส่วนของงานที่ได้รับมอบหมายของแผนก ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมั่น (Reliability), ความพร้อมใช้งาน (Availability) และความปลอดภัยงานระบบ (System Safety) ของรถไฟฟ้า

2. ตรวจสอบรายการอันตรายในทะเบียนอันตราย (Hazard log) และปฏิบัติตามกลไกการบริหาร (Management Mechanism) เพื่อระบุความเสี่ยง(Hazard Identification) ที่มีอยู่ในระบบเดินรถไฟฟ้า

3. ตรวจประเมินความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (Safety and Environment Audit)

4. การปฏิบัติงานประจำวันทั่วไปในระบบการเดินรถ (Railway Operation) และงานซ่อมบำรุง (Maintenance Works)

5. ตรวจประเมินด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทั่วไป (Safety and Environment Surveillance)

6. ตรวจสอบหลักฐานและค้นคว้าข้อมูลเพื่อทำการสืบสาเหตุเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ภายใต้การชี้แนะของหัวหน้าแผนกประกันความปลอดภัย

7. ทำการสืบสาเหตุเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในระบบการเดินรถตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การชี้แนะของหัวหน้าแผนกประกันความปลอดภัย

คุณสมบัติ

1. เพศชาย หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

2. จบปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาขาสาธารณสุข หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในงานด้านความปลอดภัยรวมทั้งงานเอกสารที่เกี่ยวข้องหรืองานด้านวิศวกรรม

4. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ดี

5. มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษอย่างดี

6. เป็นผู้มีสุขภาพดี

7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี

ผู้มีความสนใจสมัครงานกับเรา สามารถสมัครผ่านทาง www.bangkokmetro.co.th โดยเลือกเมนูสมัครงานเพื่อเข้าสู่หน้าสมัครงานและบันทึกข้อมูลแบบฟอร์มสมัครงานที่บริษัทฯ กำหนด หรือ โทรสอบถาม แผนกสรรหาและสนับสนุนระบบงานบุคคล โทร. 0-2354-2000 Ext. 3431 , 3430 หรือท่านสามารถส่ง RESUME ของท่าน พร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน มาที่ recruitment@bangkokmetro.co.thลงวันที่ 01/06/2011 14:44:43
จำนวนผู้ชม 2485
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 01 มิถุนายน 2563

ผู้ใช้งาน 54253 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128435 คน