SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สนง.เลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ

สนง.เลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สนง.เลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ, ข้อมูลเกี่ยวกับ สนง.เลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ

สนง.เลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ระดับ 3 และระดับ 4

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ระดับ 3 และระดับ 4 ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 3 (ภาษารัสเซีย) 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสังคมศาสตร์หรือทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐประศาสนศาสตร์
2 .เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 3 (ภาษาอิตาลี)
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสังคมศาสตร์
3. นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4
- วุฒิปริญญาโท สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
4. นักประชาสัมพันธ์ 4
- วุฒิปริญญาโท ทางวารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน
5. นักบัญชี 4
- วุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการบัญชี
6. วิทยากร 4
- วุฒิปริญญาโท ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้ขอและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2554 เว้นวันหยุดราชการ ณ สถานที่ทำการสำนักงานเลาธิการวุฒิสภา ถ.ประชาชื่น สำนักบริหารงานกลาง ชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ ถ.ประชาชื่น เขตบางชื่อ กทม.โทร.0 2831 9362, 0 2831 9366
เอกสารและหลักฐานในการสมัครคัดเลือก
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
- สำเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
- ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ในเปลี่ยนชื่อ - สกุล จำนวน 1 ฉบับ
ให้ผู้สมัครคัดเลือกใช้สำเนาปริญญาบัตร และใบระเบียนแสดงผลการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครคัดเลือก ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียนเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคัดเลือก คือวันที่ 1 มิถุนายน 2554ลงวันที่ 27/05/2011 09:09:59
จำนวนผู้ชม 1596
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ