SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รับสมัคร นักวิชาการวัฒนธรรม - สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

รับสมัคร นักวิชาการวัฒนธรรม - สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับสมัคร นักวิชาการวัฒนธรรม - สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, ข้อมูลเกี่ยวกับ รับสมัคร นักวิชาการวัฒนธรรม - สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัคร นักวิชาการวัฒนธรรม

1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กล่มพัฒนาระบบบริหาร (1 อัตรา)
- วุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาดังนี้
1. รัฐศาสตร์
2. บริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์
3. เศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
4. บริหารธุรกิจ ทางบริหารธุรกิจ องค์กรและทรัพยากรมนุษย์
5. การจัดการ ทางการบริหาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์
2. นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาข้อมูลและส่งเสริมเครือข่าย (1 อัตรา)
- วุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาดังนี้
1. ศึกษาศาสตร์ ทางภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษศึกษา
2. ภาษา วรรณคดี ทางการแปลและการล่าม การแปล การแปลภาษาฝรั่งเศล-ไทย ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ
3. รัฐศาสตร์ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การระหว่างประเทศ
4. สังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
การรับสมัครสอบ
1. ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล (ชั้น 20) สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม อาคารธนาลงกรณ์ ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม.ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2554 ในวันราชการ
2. ให้ผู้ประสงค์สมัครสอบ ดาวน์โหลดใบสมัครสอบได้ที่ www.m-culture.go.th/personnel และกรอกข้อความในใบสมัครด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครสอบและส่งธนาณัติเป็นค่าธรรมเนียมสมัครสอบจำนวนเงิน 200 บาท สั่งจ่ายในนามผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปณ.บางกอกน้อย 10700 โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังกลุ่มบริหารงานบุคคล (ชั้น 20) สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 666 อาคารธนาลงกรณ์ ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม.10700 ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2554 โดยถือวันที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัคร เอกสารสมัครที่ส่งภายหลังวันปิดรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาลงวันที่ 19/05/2011 16:00:54
จำนวนผู้ชม 1373
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ