SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 ศูนย์ภาษาไทยสิรินธร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 ศูนย์ภาษาไทยสิรินธร | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 ศูนย์ภาษาไทยสิรินธร, ข้อมูลเกี่ยวกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 ศูนย์ภาษาไทยสิรินธรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครงาน

 เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 ศูนย์ภาษาไทยสิรินธร

 

 จำนวน
 ๒ อัตรา


 คุณสมบัติ
 ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
 ตำแหน่งที่ ๑ วุฒิปริญญาโท ทางด้านการวิจัย สถิติ หรือการวัดและประเมินผล
 - ต้องมีผลสอบ TOEFL โดยได้คะแนนตั้งแต่ ๔๐๐ คะแนนขึ้นไป หรือมีผลสอบ CU-TEP จากศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ โดยได้คะแนน ตั้งแต่ ๓๔ – ๓๕ คะแนนขึ้นไป
 - หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
 - มีความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัย การจัดระบบข้อมูล การวิเคราะห์ทางสถิติและการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
 - มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้ดี
 - มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร
 - มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดระบบข้อมูล และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ตำแหน่งที่ ๒ วุฒิปริญญาโททางอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิชาเอกหรือโททางภาษาไทย การสอนภาษาไทย หรือภาษาศาสตร์
 - ต้องมีผลสอบ TOEFL โดยได้คะแนนตั้งแต่ ๔๐๐ คะแนนขึ้นไป หรือมีผลสอบ CU-TEP จากศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ โดยได้คะแนน ตั้งแต่ ๓๔ – ๓๕ คะแนนขึ้นไป
 - หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
 - มีความรู้และประสบการณ์ด้านการสอนภาษาไทย
 - มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้ดี
 - มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา


 หลักฐานการสมัคร
 หลักฐานทุกอย่างต้องใช้ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ชุด


 ระยะเวลาสมัคร
 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง ๒๔ พ.ค. ๕๔ ในวันและเวลาราชการ


 สนใจติดต่อ
 ศูนย์ภาษาไทยสิรินธร ชั้น ๔ อาคารจุฬาวิชช์ ๑ โทร. ๐-๒๒๑๘-๙๔๘๐-๑
ลงวันที่ 18/05/2011 10:40:45
จำนวนผู้ชม 1575
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ