SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี รับอาจารย์

คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี รับอาจารย์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี รับอาจารย์, ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี รับอาจารย์

ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป

ตาแหน่ง อาจารย์ (ปริญญาตรี)

กลุ่มงาน การสอน

หน่วยงานที่บรรจุ คณะศิลปศาสตร์ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 9,530.- บาท

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้

ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1. รับผิดชอบงานสอน 1-2 รายวิชา อย่างน้อย 15 คาบ
2. ผลิตงานวิจัยในชั้นเรียนและ/หรืองานวิจัยของคณะฯ อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง
3. จัดทาโครงการสอนและบันทึกการสอนตามรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย
4. จัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาที่สอน
5. จัดหา ผลิต และพัฒนาสื่อประกอบการเรียนการสอน
6. ทาการศึกษาค้นคว้า ทดลอง และวิจัย เพื่อส่งเสริมงานวิชาการที่รับผิดชอบ
7. ปฏิบัติงานที่ศูนย์การเรียนภาษาด้วยตนเอง เช่น ผลิตสื่อ ให้คาปรึกษาด้านการเรียนรู้ภาษาหรือการใช้
ภาษาเป็นต้น
8. ให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาและปฏิบัติงานตน
9. ดูแลการใช้ห้องปฏิบัติทางภาษา
10. เข้ารับการอบรม สัมมนา และช่วยงานโครงการฝึกอบรม

สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

ระยะเวลาการจ้าง 1 ปีให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 (ตึก 9 ชั้น) ตั้งแต่วันที่ 12 - 24 พฤษภาคม 2554 ในวันและเวลาราชการลงวันที่ 12/05/2011 15:02:15
จำนวนผู้ชม 1534
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ