SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับพนักงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับพนักงาน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับพนักงาน, ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับพนักงาน

 ด้วยกองบริหารกองทุน สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะดาเนินการ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ในตาแหน่งที่ว่าง โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังต่อไปนี้

๑. ตาแหน่งที่รับสมัคร

๑.๑ ตาแหน่งนักพัฒนาสังคม
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ปฏิบัติงาน กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กองบริหารกองทุน
จานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้าง ให้ได้รับค่าจ้างเดือนละ ๙,๕๓๐ บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ๑,๕๐๐ บาท
ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่บรรจุ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางสังคมศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑) งานบริหารทั่วไป ได้แก่ งานธุรการ การจัดทาทะเบียนข้อมูลองค์การสวัสดิการสังคมโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
๒) จัดทาฐานข้อมูลและสารสนเทศในระบบคอมพิวเตอร์
๓) การตรวจสอบ สรุป วิเคราะห์โครงการที่องค์การสวัสดิการสังคมขอรับการสนับสนุนในเบื้องต้น
๔) ประเมินผลโครงการ สรุป ตรวจสอบ วิเคราะห์ รายงานการดาเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติ และติดตามผลการดาเนินงานโครงการ
๕) ปฏิบัติการร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

๑.๒ ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ปฏิบัติงาน กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กองบริหารกองทุน
จานวน ๒ อัตรา
อัตราค่าจ้าง ให้ได้รับค่าจ้างเดือนละ ๙,๕๓๐ บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ๑,๕๐๐ บาท
ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่บรรจุ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี การตลาด การจัดการ และการเงินการธนาคาร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑) เก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
๒) เสนอแนะแผนการบริหารเงินและทรัพย์สินของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อพิจารณา
๓) บริหารการเบิกจ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมอนุมัติ
๔) จัดทาบัญชีเพื่อบันทึกรายงานรับ – จ่ายเงิน และรายงานการเงิน เสนอต่อคณะกรรมการ บริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
๕) จัดทางบแสดงฐานะการเงินของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมทราบ และจัดส่งให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ
๖) จัดทาประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
๗) จัดทาและพัฒนาระบบบัญชีกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
๘) ปฏิบัติการร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติทั่วไปของบุคคลที่มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกตาแหน่งนักพัฒนาสังคม และนักวิชาการเงินและบัญชี
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

๒. การรับสมัคร
๒.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถสอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองบริหารกองทุน สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตึกชัยสมรภูมิ ชั้น ๑ ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๒ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ ๐ ๒๓๐๖ ๘๖๙๕ ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถสมัครสอบได้เพียง ๑ ตาแหน่ง โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
๒.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ขนาด ๑.๕ X ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๓ รูป
(๒) สาเนาปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่ง ที่รับสมัคร โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ (ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นาหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนด วันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้)
(๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สาเนารับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน (แบบ สด.๔๓) หรือหนังสือสาคัญ (แบบ สด.๘) ใบสาคัญ (แบบ สด.๙)
(๕) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) ใบสาคัญการสมรส จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๖) ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรค ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่าสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย

๓. เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัครตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร กองบริหารกองทุน อาจไม่รับสมัคร

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
กองบริหารกองทุนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เมื่อได้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ในใบสมัครและหลักฐานการสมัครแล้ว โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพร้อมด้วยเลขประจาตัวสอบให้ทราบในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ กองบริหารกองทุน ตึกชัยสมรภูมิ ชั้น ๑ ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี และทาง www. m-society.go.th หรือ http://fund.m-society.go.th/

๕. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะดาเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบภาคปฏิบัติ และสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้
๕.๑ ภาคปฏิบัติ โดยจะทาการทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งนักพัฒนาสังคมและนักวิชาการเงินและบัญชี โดยวิธีการสอบปฏิบัติงานการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel
๕.๒ สัมภาษณ์ โดยจะประเมินผู้สอบคัดเลือกเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา

๖. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
กองบริหารกองทุนจะทาการสอบคัดเลือกฯ ในภาคปฏิบัติ และสัมภาษณ์แต่ละตาแหน่ง ในวันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ กองบริหารกองทุน ตึกชัยสมรภูมิ ชั้น ๑ ภายในบริเวณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

๗. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
กองบริหารกองทุน จะทาการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก แต่ละตาแหน่ง ในวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ กองบริหารกองทุน ตึกชัยสมรภูมิ ชั้น ๑ ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี และทาง www. m-society.go.th หรือ http://fund.m-society.go.th/

๘. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมทั้งสองภาคแล้วไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าสอบคัดเลือกได้

๙. การบรรจุแต่งตั้ง และการประกาศขึ้นบัญชี
กองบริหารกองทุน จะเรียกตัวผู้ที่สอบคัดเลือกได้ตามลาดับคะแนนมากไปหาน้อย และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้แต่ละตาแหน่งไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศลงวันที่ 09/05/2011 10:38:46
จำนวนผู้ชม 1483
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 20 เมษายน 2561

ผู้ใช้งาน 51687 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127928 คน