SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงพยาบาลเถิน รับลูกจ้างชั่วคราว

โรงพยาบาลเถิน รับลูกจ้างชั่วคราว | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โรงพยาบาลเถิน รับลูกจ้างชั่วคราว, ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงพยาบาลเถิน รับลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงพยาบาลเถิน จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้าง เงินนอกงบประมาณ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุงเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างรายคาบ ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่จ้าง
๑. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๒ อัตรา
๒. นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา
๓. นักการแพทย์แผนไทย จำนวน ๑ อัตรา
๔. นักประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัตรา


คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
๑ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป
๑.๑ มีสัญชาติไทย
๑.๒ เพศชาย หรือหญิง มีอายุ ๒๑ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๓๕ ปี บริบูรณ์นับแต่วันสมัคร
๑.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๑.๔ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง กำนัน แพทย์ปะจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
๑.๕ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
๑.๖ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๑.๗ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือ ตามกฎหมายอื่น
๑.๘ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๑.๙ ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๑.๑๐ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๑.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก หรือคำพิพากษาที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑.๑๒ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๑.๑๓ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
๑.๑๔ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำ ของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
๑.๑๕ ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งมี ดังนี้
๑. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิขาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
๒. ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์
๓. ตำแหน่ง นักการแพทย์แผนไทย
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือสาขาการแพทย์แผนไทยซึ่งได้รับใบอนุญาตประกองโรคศิลปะ ๔ ประเภท ได้แก่ เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย ผดุงครรภ์ไทย และการนวดไทย
๔. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชา
ประชาสัมพันธ์ จิตวิทยา วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน การปกครอง บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา
ดังกล่าวข้างต้น


วัน เวลา และสถานที่ รับสมัครสอบคัดเลือก และสอบคัดเลือก
- ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัคร ได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเถิน ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการสามารถดูรายละเอียดได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเถิน หรือ www.thlp.go.th


หลักฐานและเอกสารที่จะต้องนำมายื่นในการรับสมัครสอบคัดเลือก
๑. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี จำนวน ๒ รูป
๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ
๓ ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๖
(พ.ศ. ๒๕๓๖) ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
๔ หลักฐานการศึกษา
๕. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ใบผ่านเกณฑ์ทหาร
จำนวน ๑ ฉบับ


หลักสูตรการคัดเลือก
- การสอบภาคปฏิบัติ ๖๐ คะแนน
- การสอบสัมภาษณ์ ๔๐ คะแนน


เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้คัดเลือกได้ ต้องได้คะแนนรวมทั้งสิ้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐


การประกาศขึ้นบัญชี
การประกาศรายชื่อผู้คัดเลือกได้ จะประกาศตามลำดับที่ ที่คัดเลือกได้คะแนนสูงสุด ตามลำดับ ในกรณีที่ผู้สมัครคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้ได้รับหมายเลขประจำตัวสมัครสอบคัดเลือกก่อน เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
สำหรับการขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ จะขึ้นบัญชีเป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่ วันที่ขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกตำแหน่งเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ใหม่แล้วบัญชีคัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ที่คัดเลือกได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามลำดับที่ในบัญชีที่คัดเลือกได้

อัตราค่าจ้าง
๑. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ อัตราค่าจ้าง ๑๒,๔๔๐- บาท ต่อ เดือน
๒. ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ อัตราค่าจ้าง ๑๐,๐๓๐ บาท ต่อ เดือน
๓. ตำแหน่ง นักการแพทย์แผนไทย อัตราค่าจ้าง ๑๐,๐๓๐ บาท ต่อ เดือน
๔. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ อัตราค่าจ้าง ๑๐,๐๓๐ บาท ต่อ เดือนลงวันที่ 06/05/2011 14:22:43
จำนวนผู้ชม 1580
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ