ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี รับ ครูผู้สอน

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี รับ ครูผู้สอน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี รับ ครูผู้สอน, ข้อมูลเกี่ยวกับ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี รับ ครูผู้สอน

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นครูอัตรา
จ้าง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๗.๓/ ว ๓๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๒
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว ประกอบกับคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๒๙/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ จึงให้จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ทำหน้าที่
สอน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างโดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

• ครูอัตราจ้างประเภททั่วไป (ชื่อตำแหน่ง ลักษณะงาน)

ตำแหน่ง ครูผู้สอน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
(๑) การจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(๒) การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์
(๓) การจัดระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(๔) การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
(๕) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ค่าตอบแทน ๗,๙๔๐ บาท

ระยะเวลาจ้าง นับแต่วันทำสัญญา ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา
และเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะการกระทำความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน
ศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่น

๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรให้ขอ
และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี เลขที่ ๕๘/๒๒ หมู่ ๗ ตำบลท่าช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐ ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔
๓.๒ ค่าธรรมเนียมการสมัคร ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
การสมัคร
๓.๓ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖
เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด ๑.๕×๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
(๒) สำเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนหรือ
หนังสือรับรองของสถานศึกษาที่มีข้อความระบุว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ” จำนวน ๑
ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่รับสมัคร จำนวนอย่างละ ๑
ฉบับ
(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณี
ที่ ชื่อ - ชื่อสกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
(๕) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
(๖) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
(๗) สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ พร้อมทั้งยืนยันหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณี
ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ
อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบ ไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้า
รับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

๔. ประกาศชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะ ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
ความรู้ ความสามารถ
๑. ความรู้
๑.๑ ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
๑.๒ ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
๑.๓ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
๒. ความสามารถ ทางด้านการศึกษา วิชาชีพครู การปฏิบัติราชการ ทักษะ
ทางด้านการเรียนการสอน วิชาเฉพาะวุฒิ ฯลฯ

คุณลักษณะส่วนบุคคล
คุณลักษณะส่วนบุคคล เช่น ความชื่อสัตย์ มุนษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ
ความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ ความอดทนและ
เสียสละ การมีจิตสำนึกในการให้บริการที่ดี การประสานงานการให้บริการ
และการทำงานเป็นทีม

๖. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ ผู้ที่จะผ่านการสรรหาและเลือกสรร
จะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของ
ครูอัตราจ้าง ผู้ที่จะผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องได้คะแนนในการประเมินตามเกณฑ์แต่ละภาค ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ ๖๐ และรวมทุกภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ
ในกรณีที่มีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้คะแนนสอบเท่ากัน ให้จัดเรียงลำดับที่คะแนนสอบดังนี้
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรที่ได้คะแนนภาคสมรรถนะมากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูง
กว่า หากคะแนนภาคความสามารถเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า หาก
คะแนนภาคความรู้เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนคุณลักษณะส่วนบุคคลมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนน
คุณลักษณะส่วนบุคคลเท่ากัน ให้พิจารณาลำดับที่ก่อนหลังในการสมัคร

๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ตามลำดับคะแนน ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี โดย
บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดเมื่อสรรหาและเลือกสรร ครบกำหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี
หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี

๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี ให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องทำสัญญา
ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔

๙. สิทธิประโยชน์ เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยครูอัตราจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๗


• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจาณาคัดเลือก
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔

• การพิจาณาคัดเลือก
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา๐๙.๐๐-๑๖.๐๐น.

• ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ สรรหาและ
เลือกสรร ภายในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔

• รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี ภายในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ลงวันที่ 06/05/2011 14:20:55
จำนวนผู้ชม 1357
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 30 กันยายน 2563

ผู้ใช้งาน 54587 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128465 คน