SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี รับ พนักงานคุมประพฤติ

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี รับ พนักงานคุมประพฤติ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี รับ พนักงานคุมประพฤติ, ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี รับ พนักงานคุมประพฤติ

ด้วยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประเภทพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติราชการที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี ฉะนั้น อาศัยอำนาจ
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน และคุณสมบัติ
เฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ชื่อ ตำแหน่ง กลุ่มงาน รายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ

กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านการสืบเสาะและพินิจ การควบคุมและสอดส่อง การแก้ไข้ฟื้นฟูและกิจกรรม
ชุมชนและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศึกษาข้อมูล วางแผนการปฏิบัติงาน สอบปากคำพยาน
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานคุมประพฤติ วิเคราะห์ข้อมูลที่มีความซับซ้อนในการ
ปฏิบัติงานคดีที่รับผิดชอบ สรุปเพื่อเสนอความเห็นต่อศาล หน่วยงานอื่นหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องโดย
อาศัยวิจารณญาณของตนเอง พัฒนารูปแบบวิธีการในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับประเภทคดี โดยใช้ความรู้
เชิงสหวิทยาการ ความรู้ทางด้านงานคุมประพฤติงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามมาตรฐานงาน ตามแผนงาน/โครงการ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน สรุปวิเคราะห์และจัดทำ
รายงานต่าง ๆ เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนา สนับสนุนการปฏิบัติงานคุมประพฤติ งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้
ติดยาเสพติด และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางอาชญาวิทยา งานยุติธรรม กฎหมาย การ
ปกครอง รัฐประศาสนศาสนสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี
๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๕. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
๖. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๗. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงาน หรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นด้วย
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้าย

๓. การรับสมัครสอบ
๓.๑ ให้ผู้ประสงค์จะรับสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี อาคารเลขที่ ๑๑/๑-๒ ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง
จังหวัดสระบุรี โทร. ๐๓๖-๒๒๒๑๐๘ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ในวัน
และเวลาราชการ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ โดยผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
๒๐๐ บาทต่อคน
เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรีจะไม่
จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้อง
และครบถ้วน มิฉะนั้น สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรีอาจไม่รับสมัครสอบ
๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
(๒) สำเนาปริญญาบัตร หรือใบประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผล การเรียน
(TRANSCRIPT OF RECORD) ที่แสดงหรือระบุว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวน
อย่างละ ๑ ฉบับโดยจะต้องระบุวันที่สำเร็จการศึกษาไว้ด้วย และต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือ
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔
(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านจำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
ชื่อ-ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด. ๔๓)
ใบสำคัญทหารกองหนุน (สด.๘) (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “รับรองสำเนาถูกต้อง”
และลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย

๔. เงื่อนไขในการรับสมัคร
๔.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ในข้อ ๒.๒ และการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือกฎหมาย กฎหรือระเบียบ
เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ โดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔
๔.๒ ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ
ให้ถูกต้องครบถ้วนตามประกาศนี้ พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีการผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลให้
ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศดังกล่าวสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี จึงถือว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ
สำหรับผู้นั้น และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรีจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย
๔.๓ สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบเพื่อ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่
๑๖ มีนาคม ๒๕๔๘ โดยอนุโลม

๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภายในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี
และใน www.probation.go.th

๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
๑. ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ ได้แก่ วิสัยทัศน์
บทบาทภารกิจอำนาจหน้าที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและอื่น ๆ
๒. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานกฎหมาย และกฎ ระเบียบ
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานคุมประพฤติ ได้แก่
- พระราชบัญญัติวิธีดำเนินการคุมประพฤติ ตามประมวล
กฎหมายอาญา พ.ศ.๒๕๒๒ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖-
๕๘ และมาตรา ๗๔-๗๖ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีการ
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๓๔ (เฉพาะมาตรา
เกี่ยวข้องกับการคุมประพฤติ) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชน
และครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่
๒) พ.ศ.๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๘
- พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕
- พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.๒๔๗๙ มาตรา ๓๒ (๕)-
(๘), ๔๓ กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา
๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.๒๔๗๙ ข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓
- ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติ
พ.ศ.๒๕๔๗
๓. ความรู้เกี่ยวกับอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา ความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติ
(งานสืบเสาะและพินิจ งานควบคุมและสอดส่อง งานกิจกรรม
ชุมชนและงานแก้ไขฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด)
๑๐๐ คะแนน
- สอบข้อเขียน
- วัน ที่ ๒ ๓ พ ฤ ษ ภ า ค ม ๒๕๕๔
(เวลา๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.)


การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
๔. วัดความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติส่วนตัว ท่วงที
วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ
ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
๑๐๐ คะแนน
- สอบสัมภาษณ์
- วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔
(เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.)

หมายเหตุ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี จะดำเนินการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ใน
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓

อัตราว่าง ๑ อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔
อัตราค่าตอบแทน ๙,๕๓๐ บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
ค่าธรรมเนียมสมัคร ๒๐๐ บาท


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี จะดำเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. โดยวิธีสอบข้อเขียนและประเมินสมรรถนะ
ในครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี

๗. เกณฑ์การตัดสิน
๑. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่
ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
๒. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยใช้คะแนนรวมของคะแนนประเมินทั้ง
สองสมรรถนะ โดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมมากว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวม
เท่ากัน ผู้ได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนน
ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (ข้อเขียน) มากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑(ข้อเขียน) เท่ากัน จะให้ผู้ได้รับเลขประจำตัว
สอบก่อนเป็นผู้ได้ในลำดับที่สูงกว่า

๘. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรของแต่ละ
ตำแหน่งตามลำดับคะแนนสอบ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี และทาง www.probation.go.th
โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๑ ปีนับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับ
แต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี

๙. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้าง ตามที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรีกำหนด
และภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน หากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี
พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี
ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุก็ได้ รวมถึงการนำ
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีหนึ่งไปจัดจ้างอีกบัญชีหนึ่งได้ โดยความสมัครใจของผู้ผ่านการเลือกสรร
ตามลำดับคะแนนสอบลงวันที่ 06/05/2011 14:13:49
จำนวนผู้ชม 1238
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ