ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี รับ พนักงานคุมประพฤติ

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี รับ พนักงานคุมประพฤติ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี รับ พนักงานคุมประพฤติ , ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี รับ พนักงานคุมประพฤติ

ด้วยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติราชการที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี ในสำกัด
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบ
อัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. ชื่อตำ แหน่ง กลุ่มงาน รายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ
กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านการสืบเสาะและพินิจ การควบคุมและสอดส่อง การแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชนและ การฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศึกษาข้อมูล วางแผนการปฏิบัติงาน สอบปากคำพยาน ปฏิบัติงานนอกสถานที่ ตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานคุมประพฤติ วิเคราะห์ข้อมูลที่มีความซับซ้อนในการปฏิบัติงานคดีที่รับผิดชอบ สรุปเพื่อเสนอความเห็นต่อศาล
หน่วยงานอื่นหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยอาศัยวิจารณญาณของตนเอง พัฒนารูปแบบวิธีการในการปฏิบัติงานให้เหมาะสม
กับประเภทคดี โดยใช้ความรู้เชิงสหวิทยาการ ความรู้ทางด้านงานคุมประพฤติ งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมทั้ง
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานงาน ตามแผนงาน/โครงการ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน สรุปวิเคราะห์และจัดทำ
รายงานต่างๆ เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนา สนับสนุนการปฏิบัติ งานคุมประพฤติ งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางอาชญาวิทยา งานยุติธรรม กฎหมาย การปกครองรัฐประศาสนศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา


๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
เลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑.) มีสัญชาติไทย
(๒.) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี
(๓.) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔.) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ จิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕.) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖.) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะการกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
(๗.) ไม่เป็นผู้เคยลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของภาครัฐ
(๘.) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่น
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงาน หรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และจำต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่
ต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นด้วย

๓. การรับสมัครสอบ
๓.๑ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่
(งานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น ๓ ถนรัตนาธิเบศร์
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร ๐ ๒๕๘๐ ๐๗๓๓ , ๐ ๒๕๙๑ ๗๓๘๗) ตั้งแต่วันที่ ๒๗
เมษายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐
นาฬิกา โดยผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน ๒๐๐ บาท โดยเมื่อสมัครสอบและ
ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี จะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบด้วยลายมือตนเอง ให้
ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้น สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี อาจไม่รับสมัครสอบ
๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ่าย
ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
(๒) สำเนาปริญญาบัตร หรือใบประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการ
เรียน (Transcript of Record) ที่แสดงหรือระบุว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับ
ตำแหน่งที่สมัครสอบจำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องระบุวันที่สำเร็จ
การศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔
(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ในกรณีที่
ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) ใบสำคัญทหารกองเกิน
(สด.๔๓) ใบสำคัญทหารกองหนุน (สด.๘) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “รับรองสำเนาถูกต้อง” และ
ลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย

๔. เงื่อนไขในการรับสมัคร
๔.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งใน
ข้อ ๒.๒ และการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือกฎหมาย กฎ หรือ ระเบียบเกี่ยวกับ
การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ โดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔
๔.๒ ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ
ให้ถูกต้องครบถ้วนตามประกาศนี้ พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีการ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ
อันมีผลให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศดังกล่าวสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี จะถือว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และให้ถือว่าการรับสมัคร และการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็น
โมฆะสำหรับผู้นั้น และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย
๔.๓ สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบเพื่อ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี
ฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม
ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๘ โดยอนุโลม

๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะ พร้อมกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน ภายในวันที่ ๖
พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรีกำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี จะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ โดยวิธีสอบ
ข้อเขียน ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และจะทำการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะดังกล่าว ใน
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะที่
เหลือในครั้งที่ ๒ ต่อไป ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔

๖. เกณฑ์การตัดสิน
๑. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้สอบได้
คะแนน ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
๒. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ
แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
๓. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยใช้คะแนนรวมของคะแนน
ประเมินทั้งสองสมรรถนะ โดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ในกรณีที่มีผู้
ได้คะแนนรวมเท่ากัน ผู้ได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
ถ้าได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
(ข้อเขียน) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (ข้อเขียน)เท่ากันจะให้ผู้
ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ในลำดับที่สูงกว่า

๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรของแต่ละ
ตำแหน่งตามลำดับคะแนนสอบ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอัน
ยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบ ๑ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มี
ลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรีกำหนด
และภายหลังมีอัตราว่างในลักษณะงานเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน หากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี
พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ สำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนนทบุรี ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุ
ก็ได้ รวมถึงการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีหนึ่งไปจัดจ้างอีกบัญชีหนึ่งได้โดยความสมัครใจของผู้
ผ่านการคัดเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ - สอบข้อเขียน ๑๐๐ คะแนน วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔
๑. ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ ได้แก่ วิสัยทัศน์ บทบาทภารกิจอำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและอื่น ๆ
๒. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานกฎหมาย และกฎ ระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
คุมประพฤติ ได้แก่
- พระราชบัญญัติวิธดำเนินการคุมประพฤติ ตามประมวลกฎหมายอาญา
พ.ศ.๒๕๒๒ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖-๕๘ และมาตรา ๗๔-๗๖
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ.
๒๕๔๕
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๓๔ (เฉพาะมาตราเกี่ยวข้องกับการคุม
ประพฤติ) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชน และครอบครัว และวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๓ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘
- พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕
- พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๗๙ มาตรา ๓๒ (๕) – (๘),๔๓
กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๗๙ ข้อ ๔๖ ข้อ ๙๑-๙๘ กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับ
ที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.
๒๔๗๙ ข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓
- ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๔๗
๓. ความรู้เกี่ยวกับอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา ความรู้เกี่ยวกับ กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา ความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติ (งานสืบเสาะและพินิจ
งานควบคุมและสอดส่อง งานกิจกรรมชุมชน และงานแก้ไขฟื้นฟูผู้ติด
ยาเสพติด)
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ - สอบสัมภาษณ์ ๑๐๐ คะแนน วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔
๔. วัดความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติส่วนตัว ท่วงทีวาจาอุปนิสัย
อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และ
บุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

หมายเหตุ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี จะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ โดยวิธีสอบข้อเขียน
ก่อนในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และจะทำการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะดังกล่าว ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม
๒๕๕๔ ผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๑ จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะที่เหลือในครั้งที่ ๒ ต่อไป ในวันที่ ๑๑
พฤษภาคม ๒๕๕๔
อัตราว่าง ๑ อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี
ระยะเวลาการจ้าง (๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔)
อัตราค่าตอบแทน ๙,๕๓๐ บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ค่าธรรมเนียมสมัคร ๒๐๐ บาทลงวันที่ 29/04/2011 09:23:35
จำนวนผู้ชม 1885
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 25 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55414 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน