ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี รับ พนักงานคุมประพฤติ

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี รับ พนักงานคุมประพฤติ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี รับ พนักงานคุมประพฤติ, ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี รับ พนักงานคุมประพฤติ

ด้วยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง
เป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ เพื่อปฏิบัติราชการที่
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ
พนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่11 กันยายน 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัด
กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อเลือกสรรโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป
1.1 ชื่อตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านการสืบเสาะและพินิจ การควบคุมและสอดส่อง การแก้ไขฟื้นฟูและ
กิจกรรมชุมชนและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศึกษาข้อมูล วางแผนการปฏิบัติงาน สอบปากคำ
พยาน ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานคุมประพฤติ วิเคราะห์ข้อมูลที่มีความซับซ้อน
ในการปฏิบัติงานคดีที่รับผิดชอบ สรุปเพื่อเสนอความเห็นต่อศาล หน่วยงานอื่นหรือคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องโดยอาศัยวิจารณญาณของตนเอง พัฒนารูปแบบวิธีการในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับ
ประเภทคดี โดยใช้ความรู้เชิงสหวิทยาการ ความรู้ทางด้านงานคุมประพฤติ งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด รวมทั้งปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานงาน ตามแผนงาน/โครงการ ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน สรุปวิเคราะห์และจัดทำรายงานต่างๆ เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนา สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานคุมประพฤติ งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 9,530 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะการกระทำความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
8. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงาน หรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่า ไม่เป็นโรค
ที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางอาชญาวิทยา งานยุติธรรม กฎหมาย การ
ปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ทั้งนี้ ผู้จบ
ศศ.ป. (รัฐศาสตร์) วิชาเอกด้านการปกครองและด้านบริหารรัฐกิจ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงจะต้องมี
หนังสือรับรองคณะของมหาวิทยาลัยมาแสดงด้วย

3. การรับสมัครสอบ
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่
งานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี เลขที่ 217 หมู่ 1 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี โทร. (036) 615586-7 ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ในวันและ
เวลาราชการ
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
(2) สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
(Transcript of Record) ที่แสดงหรือระบุว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบจำนวน
อย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องระบุวันที่สำเร็จการศึกษาไว้ด้วย และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายใน
วันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 6 พฤษภาคม 2554
ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติ ซึ่ง
จะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล
(ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน)ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.43) ใบสำคัญ
ทหารกองหนุน (สด.8) (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
(5) หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในสำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “รับรองสำเนาถูกต้อง” และ
ลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย
3.3 ค่าสมัครสอบ
ผู้สมัครต้องเสียค่าสมัครสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัคร 200 บาท เมื่อสมัครแล้วค่าสมัครสอบ
จะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง แต่ทั้งนี้จะต้องดำเนินการ
ขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ
3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่า
ด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครอันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัคร
ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ
สำหรับผู้นั้น และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะ
พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554
ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี และทาง www.probation.go.th หัวข้อสมัครงาน/รับโอน

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
สมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
1. ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ ได้แก่ วิสัยทัศน์ บทบาท
ภารกิจ อำนาจหน้าที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและอื่นๆ
2. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานกฎหมายและกฎ ระเบียบที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานคุมประพฤติ ได้แก่
- พระราชบัญญัติวิธีดำเนินการคุมประพฤติ ตามประมวล
กฎหมายอาญา พ.ศ.2522 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
56-58 และมาตรา 74-76 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2545
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 (เฉพาะ
มาตราเกี่ยวข้องกับการคุมประพฤติ) พระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2548
100 -สอบข้อเขียน
- พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
- พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 มาตรา 32 (5)-(8),43
กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แห่ง
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 ข้อ 46 ข้อ 91-98
กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2521) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 ข้อ 1 ข้อ 2
ข้อ 3
- ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติ
พ.ศ.2547
3. ความรู้เกี่ยวกับอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา ความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ความรู้เกี่ยวกับงานคุม
ประพฤติ (งานสืบเสาะและพินิจ งานควบคุมและสอดส่อง งาน
กิจกรรมชุมชนและงานแก้ไขฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด)
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
4. วัดความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติส่วนตัว ท่วงที
วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
100 -สอบสัมภาษณ์
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 โดยวิธีสอบข้อเขียน
ก่อน และผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 1 จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 2 ต่อไป

6. เกณฑ์การตัดสิน
1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้
คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน
สมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
3. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยใช้คะแนนรวมของคะแนน
ประเมินทั้งสองสมรรถนะ โดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน ผู้ได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ ใน
ลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
(ข้อเขียน) เท่ากัน จะให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ได้ในลำดับที่สูงกว่า

7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรของตำแหน่ง
ตามลำดับคะแนนสอบ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี และทาง www.probation.go.th หัวข้อ
สมัครงาน/รับโอน โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวเป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด 2 ปี
นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

8. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี กำหนดลงวันที่ 29/04/2011 09:23:05
จำนวนผู้ชม 2218
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 20 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55394 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128502 คน