SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับพนักงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับพนักงาน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับพนักงาน, ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับพนักงาน

 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการและอาจารย์ประจำตามสัญญา
จำนวน ๒๒ อัตรา
อาศัยอำนาจตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๔๘
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบ
คัดเลือกเป็นพนักงานหาวิทยาลัยสายวิชาการและอาจารย์ประจำตามสัญญา
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑.
ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับปริญญาเอกและอาจารย์ประจำ
ตามสัญญาระดับปริญญาโท
จำนวน ๒๒ อัตรา ดังนี้
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑
อัตรา
สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน ๘ อัตรา
สังกัดคณะมนุษยและสังคมศาสตร์ .
จำนวน ๙ อัตรา
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จำนวน ๓
อัตรา
สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม . จำนวน ๑ อัตรา

๒.
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
๒.๑
งานสอนนักศึกษาในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงตามสังกัด
๒.๒
งานวิจัยและศึกษาค้นคว้า
๒.๓ งานให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษา
๒.๔
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
๒.๕ งานให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
๒.๖
งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
สอบคัดเลือก
๓.๑
คุณสมบัติทั่วไป
๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร)
๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔)
ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
๕)
ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
กรรมการพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๖)
ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
เพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
๗)
ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก
หรือไล่ออกจากราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๘)
ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก
ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่จะต้องไม่เป็น
ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการหรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่ว
ยงานอื่นของรัฐหรือรฐั วิสาหกจิ หรือพนักงานราชการท้องถิ่น
๙) ไม่เป็นพระภิกษหุ
รือสามเณร ทั้งนี้ตามหนงั สือกรมสารบรรณคณะรฐั มนตรี
ฝ่ายบริหารที่ นว ๘๙/๒๕๐๑
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตาม
ความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗
มีนาคม ๒๕๓๘
๓.๒
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทในสาขาวิชาดังต่อไปนี้
๓.๒.๑
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาดังต่อไปนี้
คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑
อัตรา คือ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
-
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาเคมีหรือวิทยาศาสตร์ศึกษา
หรือการสอนวิทยาศาสตร์
๓.๒.๒
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาวิชา
ดังต่อไปนี้
คณะครุศาสตร์
จำนวน ๘ อัตรา คือ
๑. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน ๒ อัตรา
-
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
(โดยจบปริญญาตรีทาง
การศึกษาปฐมวัย)
๒. สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน ๒ อัตรา
-
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
สาขาวิชาภาษาไทยหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
(โดยจบปริญญาตรี
ทางภาษาไทย)
๓. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
-
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ศึกษา หรือสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้อง
๔.
สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว จำนวน ๑ อัตรา
-
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
หรือการแนะแนวและการให้คำปรึกษา
๕.
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน ๑ อัตรา
-
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(โดยจบปริญญาตรีทาง
การศึกษา)
๖. สาขาวิชาการวัด ประเมิน
และวิจัยทางการศึกษา
จำนวน ๑ อัตรา
-
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
หรือการทดสอบทาง
การศึกษา หรือวิทยาการวิจัย
หรือการวิจัยทางการศึกษา
หรือการวิจัยและการประเมินผลการศึกษา
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์
จำนวน ๙ อัตรา คือ
๑. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน ๓ อัตรา
-
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
สาขาวิชารัฐศาสตร์
หรือรัฐประศาสนศาสตร์
หรือการบริหารรัฐกิจ หรือนิติศาสตร์
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
๒. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จำนวน ๒ อัตรา
-
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
๓. สาขาวิชานิติศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
-
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
สาขาวิชาด้านกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
หรือ
กฎหมายภาษีอากร
หรือกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
๔. สาขาวิชาภาษาจีน
จำนวน ๑ อัตรา
-
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
สาขาวิชาภาษาจีน
๕.
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา
-
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หรือภาษาศาสตร์ หรือการสอน
ภาษาอังกฤษ หรือวรรณคดีอังกฤษ
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
๖. สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
-
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
หรือโบราณคดี หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง
คณะวิทยาการจัดการ จำนวน ๓ อัตรา
คือ
๑. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
-
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หรือการจัดการ หรือการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ หรือสังคมศาสตร์
๒.
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จำนวน ๑ อัตรา
-
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
๓.
สาขาวิชาการบัญชี จำนวน ๑ อัตรา
-
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
สาขาวิชาการบัญชี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน ๑ อัตรา คือ
๑. สาขาวิชาวิชาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม จำนวน ๑ อัตรา
-
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
สาขาวิชาวิศวคอมพิวเตอร์
หรือวิศวอิเล็กทรอนิกส์

๔. อัตราค่าจ้าง
๔.๑ วุฒิปริญญาเอก เดือนละ
๑๙,๖๖๐ บาท
๔.๒ วุฒิปริญญาโท เดือนละ ๙,๗๐๐ บาท

๕. การรับสมัคร
๕.๑
วัน เวลา
และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ
กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เลขที่ ๑๑๙ หมู่ ๙ ถนนลำปาง –
แม่ทะ ตำบลชมพู
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๑๐๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน - ๑๐
พฤษภาคม ๒๕๕๔ ภาคเช้าเวลา
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.
(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ให้ยื่นใบสมัครด้วย
ตนเองหรือยื่นใบสมัคร
โดยส่งใบสมัครทางไปรษณีย์
(ลงทะเบียนอย่างช้าประทับตราไปรษณีย์วันสุดท้ายของ
วันรับสมัคร)
๕.๒
เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร (พร้อมฉบับจริง)
๑)
ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์
๒)สำเนาปริญญาบัตรและใบระเบียนแสดงผลการเรียน(Transcript)
ที่สถานศึกษา
ออกให้ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจอย่างช้าภายในวันสุดท้ายของวันรับสมัครจึงจะถือว่าเป็นผู้ที่
มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร
(ให้นำสำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรีและปริญญาโทมา
ประกอบการสมัครด้วย)ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำ
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้
โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติ
ปริญญา
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
๓)
รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาสีดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖
เดือน ขนาด ๑
นิ้ว จำนวน ๓ รูป
๔) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑
ฉบับ
๕) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส
(เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีชื่อ –
นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
๖)
ถ้าเป็นชายให้นำหลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารมา
แสดงทั้งนี้
ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ
ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
๗) ใบรับรองแพทย์
จำนวน ๑ ฉบับ

๖. เงื่อนไขในการสมัคร
๖.๑
ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะ
ต้องกรอกรายละเอียดต่าง
ๆ ในใบสมัคร
พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด
ผู้สมัครรายใดกรอกหลักฐานการสมัครหรือยื่นหลักฐานไม่ครบ
จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ
คัดเลือกและหากมีกรณีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัครสอบจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
๖.๒
หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สอบคัดเลือกได้รายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
ตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกจะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใด

๖.๓ เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องติดตามประกาศต่าง ๆ
เกี่ยวกับการสอบ
คัดเลือกในครั้งนี้ด้วยตนเอง

๗.
ค่าธรรมเนียมสอบคัดเลือก
ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบตำแหน่งละ
๒๐๐ บาท
ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

๘.
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกและ
กำหนด วันเวลา
สถานที่สอบคัดเลือกในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ
ป้ายประกาศงานการเจ้าหน้าที่
และสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
อาคารโอฬารฯ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางหรือ
โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๕๔ –
๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๓๘๒๕ หรือทางเว็บไซต์ www.lpru.ac.th

๙.
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก
ทดสอบความรู้ความสามารถดังนี้
๑)
ความรู้ความสามารถทางสาขาวิชาเอก (สอบข้อเขียน ๑๐๐ คะแนน)
๒)
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน (สอบข้อเขียน
๕๐
คะแนน)
๓) ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์และหรือทดลองสอน ๕๐
คะแนน)

๑๐. วันเวลาและสถานที่สอบคัดเลือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
จะทำสอบคัดเลือกในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
(ห้องสอบจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ)

๑๑.
เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในภาคความรู้ทางวิชาเอก
ภาค
ความรู้ทั่วไปและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งที่สอบตามหลักสูตรในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ
๕๐ และ
รวมกันแล้วต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๑๒.
การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามลำดับ
คะแนนที่สอบได้ภายในวันที่ ๒๓
พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ ชั้น ๒
อาคารโอฬารฯ
หรือโทรสอบถามที่ ๐๕๔ – ๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๓๘๒๕ หรือทางเว็บไซต์
www.lpru.ac.th
โดยประกาศเรียงลำดับที่จากผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ
ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวม
เท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทางสาขาวิชาเอกมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
ถ้าได้
คะแนนภาความรู้ทางวิชาเอกเท่ากันให้ผู้สอบได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกำหนด

ปี
นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีหรือมีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่
ผู้ที่สอบคัดเลือกได้และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่าง หนึ่ง
ดังต่อไปนี้
ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ คือ
๑)
ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้
๒)
ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายในวัน
เวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๓)
ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามวันเวลาที่จะบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่
สอบคัดเลือกได้
๔)
ผู้นั้นได้รับการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้แล้ว
ให้ยกเลิกการขึ้น
บัญชีสอบคัดเลือกได้ทุกบัญชีในการสอบคัดเลือกครั้งเดียวกัน

๑๓.
การรายงานตัว
การรายงานตัวและเข้าปฏิบัติราชการวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔
ทดลองปฏิบัติงาน
เป็นเวลา ๑ ปี
เมื่อผ่านการทดลองปฏิบัติงานแล้วจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการหรืออาจารย์ประจำตามสัญญา
โดยมีสัญญาการจ้างตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๑๔.
การทำสัญญาจ้าง
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกำหนดลงวันที่ 26/04/2011 15:04:00
จำนวนผู้ชม 1563
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ