ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับ นักวิชาการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับ นักวิชาการศึกษา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับ นักวิชาการศึกษา , ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับ นักวิชาการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี :
สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 12,000 บาท

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 8 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

รายละเอียดวุฒิ :
๑.
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน ๓ อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑. เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.
๒. ได้รับปริญญาโททุกสาขาวิชา

๒.
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน ๓ อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑. เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค
ก.)ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.
๒. ได้รับปริญญาโทในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
๒.๑
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
๒.๒ สาขาวิชารัฐศาสตร์

๒.๓ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
๒.๔ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
๒.๕
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
๒.๖ สาขาวิชานิติศาสตร์
๒.๗ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น ทางการบริหารงานบุคคล ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ทางการจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น


๓. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน ๒ อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑.
เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท
ของ ก.พ.
๒. ได้รับปริญญาโทในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
๒.๑ สาขาวิชาการบัญชี

๒.๒ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
๒.๓ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
๒.๔
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
๒.๕ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
๒.๖
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
๒.๗ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
๒.๘
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
๒.๙ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน ๓ อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น
ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการศึกษา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

๑. ด้านการปฏิบัติการ
• ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศ
เพื่อจัดทำเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด

• ประสาน ติดตาม และร่วมจัดการประชุมสัมมนา เพื่อส่งเสริมการศึกษา
การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม และองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ร่วมปฏิบัติหน้าที่ผ่ายเลขานุการในคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
• ศึกษา วิเคราะห์
สังเคราะห์ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

• ร่วมวิเคราะห์ วิจัย และประเมินผล แผน/นโยบาย/โครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา

รับผิดชอบการดำเนินโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย

ร่วมจัดประชุมและร่วมเป็นฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานที่

เกี่ยวข้องศึกษา วิเคราะห์
วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้และ

การเสริมสร้างประสบการณ์กับชุมชนและท้องถิ่นองค์ความรู้ด้านกิจการนักศึกษา
วินัยนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษาและข้อเสนอแนะ แนวทาง
มาตรการในการแก้ปัญหาภาวะวิกฤตทางสังคม
ที่มีผลกระทบต่อนิสิตนักศึกษาในด้านต่าง


จัดทำฐานข้อมูลการติดตามและประเมินผลโครงการ/แผนและยุทธศาสตร์และงบประมาณตามนโยบาย

รัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา
• จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
และผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามโครงการสำคัญทั้งในระดับ
นโยบายรัฐบาล
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา
๒.
ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานทำรับผิดชอบ
ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน

ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้

ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง
แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าในหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. ด้านการบริการ
• ส่งเสริม
สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีมาตรฐาน
ด้วยเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติและเกณฑ์มาตรฐานสากล
• จัดเก็บข้อมูล
และประมวลผลสารสนเทศ
• จัดบริการส่งเสริมการศึกษา เช่น จัดนิทรรศการ
กิจกรรมทางการศึกษา เพื่อให้บริการความรู้และ

บริการด้านการศึกษาและวิชาชีพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ จัดประชุมอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาและ

วิชาชีพเพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจและให้แนวทางการศึกษาที่เหมาะสม


๒. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน ๓ อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยใช้ความรู้
ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารหรือการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ

ดำเนินการศึกษา รวบรวม ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการดำเนินงาน

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย

ดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้ทางมหาวิทยาลัยของรัฐปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัย

ในกำกับของรัฐ เช่น การจัดสรรงบประมาณ การให้ความเห็นในร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• เป็นผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

พัฒนาและควบคุมดุแลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ สภาสถาบัน และผู้บริหารสถาบันของ

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และระบบฐานข้อมูลผู้เกษียณอายุราชการ
• ศึกษา
วิเคราะห์ ตรวจสอบและพิจารณาให้ความเห็นชอบเงินประจำตำแหน่งประเภทต่าง ๆ

ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเสนอขอโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกสภาสถาบัน กรรมการสภา

สถาบัน และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

การดำเนินงานเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ
๒. ด้านการวางแผน

วางแผนการดำเนินงานของตนเอง ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ

โครงการเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน

อธิบายการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเสริมสร้าง

ความเข้าใจและความร่วมมือในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แก่มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา
๔. ด้านการบริการ
• ให้คำแนะนำชี้แจง
ตอบปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แก่มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา
เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน

ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนภารกิจของ

บุคคลหรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์
และมาตรการต่าง ๆ

๓. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน ๒
อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น
ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

๑. ด้านการปฏิบัติการ
• ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลแผนนโยบาย
และยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับกระทรวง และระดับกรม

ศึกษาวิเคราะห์และพัฒนานโยบายเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนา กำลังคน
ตามแนวนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาชาติ

ศึกษา วิเคราะห์
และวางแผนวางจัดทำงบประมาณภาพรวมอุดมศึกษาตามแผนนโยบายและยุทธศาสตร์ ระดับชาติ
และระดับกระทรวง
• ติดต่อ ประสาน
และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณให้แก่สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• จัดทำแผนการผลิตบัณฑิต
และพัฒนากำลังคนระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

ร่วมจัดการประชุมวิชาการ รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการในการจัดประชุม จัดทำระเบียบวาระการประชุม
และบันทึกรายงานการประชุมของอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ให้คำแนะนำและประสานเกี่ยวกับการวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนระดับอุดมศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• ให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานกับหน่วยงานอื่น ๆ
และมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในกำกับตามกรอบหน้าที่
ตามที่ได้รับมอบหมาย
• จัดเก็บข้อมูล สถิติ และสารสนเทศด้านอุดมศึกษาและอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงาน
๒. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน

หรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๓.
ด้านการประสานงาน

ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามทีกำหนดไว้

• ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจ
และความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ

รวบรวมข้อมูลเพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนงานโครงการ

• ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ
เกี่ยวกับงานนโยบายและแผนเพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน


ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ๑. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน
๓ อัตรา
หลักสูตรและวิธีการสอบ
๑.
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)ทดสอบความรู้ความสามารถ
โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังนี้
๑)
วิชาความรู้เกี่ยวกับวิชาการศึกษา รวม ๑๐๐ คะแนน ประกอบด้วย
(๑)
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการอุดมศึกษา
(๒) ความรู้เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล

(๓) ความรู้เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล
(๔)
ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ
๒) วิชาความรู้ทั่วไป รวม
๑๐๐ คะแนน ประกอบด้วย
(๑) การเรียงความและสรุปความ ๕๐ คะแนน
(๒)
ความรู้เกี่ยวกับงานราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ๕๐ คะแนน
๒.
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
โดยวิธีการสัมภาษณ์ (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์
ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น
ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์
ท่วงทีวาจา อุปนิสัยอารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ ของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก
สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง

๒. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน ๓
อัตรา
หลักสูตรและวิธีการสอบ
๑.
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
ทดสอบความรู้ความสามารถ
โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังนี้
๑)
วิชาความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล รวม ๑๐๐คะแนน ประกอบด้วย
(๑)
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

พ.ศ.๒๕๔๗ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑
(๒)
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
(๓)
ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ
๒) วิชาความรู้ทั่วไป รวม
๑๐๐ คะแนน ประกอบด้วย
(๑) การเรียงความและสรุปความ ๕๐ คะแนน
(๒)
ความรู้เกี่ยวกับงานราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ๕๐ คะแนน
๒.
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
โดยวิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์
ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น
ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์
ท่วงทีวาจา อุปนิสัยอารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม
ความคิดสร้างสรรค์
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะ
ที่จำเป็นของตำแหน่ง

๓. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน ๒
อัตรา
หลักสูตรและวิธีการสอบ
๑.
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ทดสอบความรู้ความสามารถ
โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
๑)
วิชาความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน รวม ๑๐๐คะแนน ประกอบด้วย
(๑)
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการอุดมศึกษา
(๒)
ความรู้เกี่ยวกับการเขียนและการวิเคราะห์โครงการ
(๓)
ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและยุทธศาสตร์อุดมศึกษา
๒) วิชาความรู้ทั่วไป รวม ๑๐๐
คะแนน ประกอบด้วย
(๑) การเรียงความและสรุปความ ๕๐ คะแนน
(๒)
ความรู้เกี่ยวกับงานราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ๕๐ คะแนน
๒.
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
โดยวิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์
ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น
ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์
ท่วงทีวาจา อุปนิสัยอารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก
สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ.
2554 ถึง วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 26/04/2011 15:03:37
จำนวนผู้ชม 1349
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 07 สิงหาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54429 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128454 คน