ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล รับนักวิชาการสถิติ

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล รับนักวิชาการสถิติ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล รับนักวิชาการสถิติ, ข้อมูลเกี่ยวกับ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล รับนักวิชาการสถิติ

ด้วยสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ อัตรา
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุ

ตำแหน่ง :
นักวิชาการสถิติ จำนวน ๑ อัตรา
(ลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนวิจัย
โครงการสำรวจภาวะโภชนาการของเด็กไทย)

ปฏิบัติงาน : หน่วยชีวสถิติ
สถาบันโภชนาการ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
๑.
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาสถิติ-คณิตศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
๒.
เพศหญิง / ชาย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นมาแล้ว)
๓.
มีความรู้ความสามารถในงานสถิติอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๔.
มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ได้แก่ SPSS, MS. Excel และ/หรือ Ms-Access
ในระดับพอใช้-ดี
๕. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล การจัดทำแผนงาน
ควบคุม วิเคราะห์ ตรวจสอบ สรุปเหตุผล
เสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
๖.
มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักและกระตือรือร้นในการทำงาน
๗.
มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ดี

อัตราค่าจ้าง เงินเดือน ๗,๙๔๐ บาท
รวมเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๑,๕๐๐
บาท

ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ :
๑. ตรวจสอบ และจัดการข้อมูล
ให้พร้อมที่จะทำการวิเคราะห์ข้อมูล
๒. การคำนวณค่าต่างๆ
ที่จำเป็นในการวางแผนจัดทำสถิติ
๓. วิเคราะห์และแปรผลข้อมูล
๔.
นำเสนอและจัดทำรายงาน
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก : สอบสัมภาษณ์

๒.
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยลูกจ้างเงินนอกงบประมาณ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๒๔) และฉบับที่ ๓
(พ.ศ.๒๕๓๐)

๓. วัน เวลา
และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอ
และยื่นใบสมัครได้ที่ หน่วยทรัพยากรบุคคล ชั้น ๒ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ โทร.๐-๒๘๐๐-๒๓๘๐ ต่อ ๑๔๑-๑๔๒ เวลา
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ในวันราชการ หรือ Download ใบสมัครได้ที่
http://www.mahidol.ac.th/muthai/ หรือ http://www.inmu.mahidol.ac.th
และส่งใบสมัครไปที่ E-mail Address : teptli@mahidol.ac.th หัวข้อ “รับสมัครงาน”
ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔

๔.
เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก
และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
๔.๒
สำเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว
๑ ฉบับ พร้อมนำฉบับจริงมาแสดงด้วย
๔.๓ สำเนาใบแสดงผลการศึกษา ๑ ฉบับ
พร้อมนำฉบับจริงมาแสดงด้วย
๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน ๑ ฉบับ
๔.๕
สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส ๑
ฉบับ
๔.๖ ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

๕.
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา
และสถานที่ทำการคัดเลือก
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา
และสถานที่ทำการคัดเลือกจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบในวันที่
๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔ บริเวณ ชั้น ๑ ณ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม


ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 26/04/2011 15:03:04
จำนวนผู้ชม 1279
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54248 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128434 คน