SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะมนุษยศาสตร์ มศว รับ อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์ มศว รับ อาจารย์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คณะมนุษยศาสตร์ มศว รับ อาจารย์, ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะมนุษยศาสตร์ มศว รับ อาจารย์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
สังกัดภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1)
7-1903
สังกัดภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์

อัตราเงินเดือน 15,176 –
47,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
2.
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำปริญญานิพนธ์
และต้องสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี และ
3. ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
และปริญญาโท สาขาจิตวิทยา

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1.
งานการเรียนการสอนเฉลี่ย สัปดาห์ละ 15 ชั่วโมง
1.1 สอนรายวิชาต่างๆ
เฉลี่ยสัปดาห์ละ 10 ชั่วโมง (สามารถเดินทางไปสอนที่ มศว
องครักษ์ได้)
วุฒิปริญญาเอก – สอนทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในรายวิชาต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ที่เรียนจบมา
วุฒิปริญญาโท – สอนระดับปริญญาตรี
ในรายวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนจบมา
รวมทั้งวิชาศึกษาทั่วไป
1.2 งานควบคุม (วุฒิ ป.เอก) หรือผู้ช่วยควบคุม (วุฒิ
ป.โท) ปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์ เฉลี่ยสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง
ดูแลให้คำปรึกษาปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์ 2 – 3 คน เฉลี่ยภาคเรียนละ 9 หน่วยกิต
หรือเทียบเท่า ภาคเรียนละ 3 ชั่วโมง / สัปดาห์ (3 หน่วยกิต เท่ากับ 1 ชั่วโมง /
สัปดาห์)
1.3 งานเป็นกรรมการ (วุฒิ ป.เอก) หรือผู้ช่วยกรรมการ (วุฒิ ป.โท)
พิจารณาเค้าโครงและสอบปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์ เฉลี่ยสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง
(ประมาณภาคเรียนละ 7 คน ใช้เวลาอ่านและประชุมรวมกัน คนละประมาณ 4 ชั่วโมง)
2.
งานผลิตผลงานทางวิชาการ เฉลี่ยสัปดาห์ละ 8 ชั่วโมง ได้แก่
2.1 งานผลิต ตำรา
บทความ และหรือเอกสารประกอบการสอนรายวิชาที่รับผิดชอบ
2.2 งานวิจัย
เพื่อสร้างองค์ความรู้หรือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
2.3
งานเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในรูปแบบของการตีพิมพ์ในวารสาร วิชาชีพ/วิชาการ หรือเสนอ
ต่อที่ประชุมทางวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่องต่อปีการศึกษา
3. งานบริการทางวิชาการ
เฉลี่ยสัปดาห์ละ 7 ชั่วโมง ได้แก่
3.1 งานบริการวิชาการ / กิจกรรมวิชาการ :
การประชุมวิชาการ / กรรมการวิชาการ / การบริหารโครงการวิชาการ /
กรรมการตรวจสอบผลงาน / ตัดสินผลงาน / ประเมินต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง / การจัดนิทรรศการ
/ การบริการชุมชน / วิทยากร / งานประกันคุณภาพภายใน – ภายนอกมหาวิทยาลัย ฯลฯ
4.
งานอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัย คณะฯ ภาควิชาฯ มอบหมาย เช่น งานพระราชทานปริญญาบัตร
เป็นต้น

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา
หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี
จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน
2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4.
สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- ชื่อสกุล
(กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วัน เวลา
สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2554 ถึงวันที่
24 พฤษภาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ
ณ สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
โทร. 02-649-5000
ต่อ
6279

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการคัดเลือกจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้
ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง
มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร
ลงวันที่ 26/04/2011 14:46:22
จำนวนผู้ชม 1256
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ