ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมสุขภาพจิต รับ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กรมสุขภาพจิต รับ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมสุขภาพจิต รับ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมสุขภาพจิต รับ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ด้วยกรมสุขภาพจิต
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประเภททั่วไป ฉะนั้น
อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง
พนักงานราชการ
ลงวันที่ 11 กันยายน 2552
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง
การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
ลงวันที่
5 กุมภาพันธ์ 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน
และรายละเอียดการจ้าง
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 11,610
บาท
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(1) รวบรวม ศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ สังคม
การเมือง วัฒนธรรม
และปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพจิตและการดำเนินงานส่งเสริม ป้องกัน บำบัด
รักษา และฟื้นฟู
สมรรถภาพสุขภาพจิต
เพื่อจัดทำสรุปรายงานและ/หรือข้อเสนอทางเลือกในการ
ดำเนินงานสุขภาพจิตในรูปแบบของแผนภูมิ
กราฟ และสื่อผสมต่างๆที่
เหมาะสมกับเป้าหมายในการสื่อสาร
(2)
ประสานความร่วมมือกับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานทั้งในและนอก
สังกัด
กรมสุขภาพจิต เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของผู้บริหาร
ระดับสูง
และเพื่อติดตามผลความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค
และการบรรลุ
เป้าหมายการดำเนินงานตามเป้าหมายเชิงนโยบายและการสั่งการ
(3)
ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหารระดับสูง
เพื่ออำนวยความสะดวกในการ
วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม กำกับ ติดตาม
และประเมินผลการดำเนินงานของ
ผู้บริหารระดับสูง เช่น
การพิจารณากลั่นกรองเรื่องเสนอลงนาม
การจัดเตรียม
เอกสารและสื่อนำเสนอในการประชุม การจดประเด็นสำคัญในการประชุม
การ
บริหารและจัดตารางนัดหมายการดำเนินงานและการติดตามร่วมประชุมต่างๆ
(4)
ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติใน
ข้อ
(1)- (3)
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
(1)
มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
(2)
มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น
ระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ ระเบียบข้าราชการพลเรือน
กฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ
และข้อบังคับอื่น
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
(3)
มีความสามารถในการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
(4)
มีความสามารถในการสื่อสาร รับฟังและชี้แจงผู้อื่นอย่างเหมาะสม
สิทธิประโยชน์
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
ระยะเวลาการจ้าง 1
ปี

2. คุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับ
การเลือกสรร
2.1
คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
(3)
ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามรถปฏิบัติหน้าที่ได้
ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5)
ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
กรรมการพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6)
ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ
ผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
(7)
ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(8)
ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก
หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ
ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ
หรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือพนักงานหรือลูกจ้าง
ของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์
ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดง
ว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค
พ.ศ. 2553 มายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-
ได้รับวุฒิปริญญาโททางการสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
บริหารรัฐกิจ
บริหารธุรกิจ การบริหาร การจัดการ และศิลปศาสตร์

3. การรับสมัคร
3.1 วัน
เวลา
และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจจะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
กองการเจ้าหน้าที่
อาคาร 2 ชั้น 2 กรมสุขภาพจิต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 เมษายน
2554
ในวันราชการเวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.30 น.
โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
3.2
หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก
และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว
โดยถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 2 รูป
(2) สำเนาปริญญาบัตร
และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of
Records)
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร
พร้อมสำเนาอย่างละ
1 ฉบับ
โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ
ภายในวันที่ปิดรับสมัคร
ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้
ให้นำ
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา
และวันที่ที่ได้รับอนุมัติ
วุฒิการศึกษาจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(3)
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1
ฉบับ
(4)สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
ใบ
เปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (กรณีชื่อ –
นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)
ใบสำคัญทหารกองเกิน สด. 9
(เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้
ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
3.3
เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่าง
ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
ในกรณีที่
มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ
หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่
สมัครสอบ
อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว
ให้ถือว่า
การรับสมัครและการได้รับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ

4.
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา
สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ
กรมสุขภาพจิต
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน
เวลา
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์
อาคาร 2 ชั้น 2
กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต และ www.dmh.go.th
กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต

5.
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะและวิธีการประเมินสมรรถนะ
ดังนี้
ความรู้ 100 คะแนน สอบข้อเขียน
-
ความรู้ด้านงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
-
ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน
สมรรถนะตามตำแหน่ง 100
คะแนน สอบสัมภาษณ์
- การทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
- การบริการที่ดี
-
ภาวะความเป็นผู้นำ
- การทำงานเป็นทีม
- การคิดเชิงวิเคราะห์
-
มีศิลปะในการสื่อสารจูงใจ
กรมสุขภาพจิต จะดำเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
โดยการสอบข้อเขียนก่อน
และผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 1 ดังกล่าว
จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะที่เหลือ
ในครั้งที่ 2
โดยการสอบสัมภาษณ์ต่อไป

6. เกณฑ์การตัดสิน
(1)
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
จะต้องเป็น
ผู้สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ
60
(2) ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร
จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน
สมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ
60
(3) การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้

7.
การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
กรมสุขภาพจิตจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ
ณ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ อาคาร 2 ชั้น 2 กรมสุขภาพจิต และทาง www.dmh.go.th
โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว ให้เป็น
อันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อการเลือกสรรครบกำหนด
1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี
หรือนับแต่วันประกาศ
รับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

8.
การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่กรมสุขภาพจิตกำหนดลงวันที่ 20/04/2011 09:04:34
จำนวนผู้ชม 1178
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 24 มกราคม 2564

ผู้ใช้งาน 54899 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128479 คน