ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับ เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปิดรับสมัคร 29 เมษายน 2554)

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับ เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปิดรับสมัคร 29 เมษายน 2554) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับ เจ้าหน้าที่ธุรการ, ข้อมูลเกี่ยวกับ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับ เจ้าหน้าที่ธุรการ

ด้วย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ
เป็นลูกจ้างชั่วคราว
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
-
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
- เพศหญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
-
เงินเดือน ๕,๗๖๐ บาท ค่าครองชีพ ๕๐๐ บาท
และค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ปฏิบัติงานที่
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ๑ อัตรา
- ปฏิบัติงานที่ งานเวชระเบียน ๑ อัตรา
-
ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

๑.
คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ ๖
แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยอนุโลม
ดังนี้
- มีสัญชาติไทย
- อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
(นับถึงวันปิดรับสมัคร)
- เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
-
ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
- ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
-
ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
-
ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
-
ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
-
ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
-
ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษ
สำหรับความผิดที่ได้รับกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
-
ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก
หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
-
ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำ
ของส่วนราชการ
หรือตามกฎหมายอื่น
-
ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

๒. วัน เวลา
และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่
งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ชั้น ๕ อาคารดำรงนิราดูร
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔
ในวันและเวลาราชการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๗๐๒๕ ต่อ
๑๕๑๕

๓. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัครสอบ
-
รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี จำนวน ๑
รูป
- หลักฐานการศึกษา, ทะเบียนบ้าน, บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน ๑
ฉบับ
- ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
- หลักฐานอื่น
ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยน ชื่อตัว ชื่อสกุล

๔.
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ณ บอร์ด ชั้น ๕
อาคารดำรงนิราดูร และทางเว็บไซต์สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
http://www.nci.go.th/

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบ
-
ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ๕๐ คะแนน (สอบปฏิบัติทางคอมพิวเตอร์)
-
ทดสอบความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ๑๐๐ คะแนน (สอบสัมภาษณ์)

๖.
การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
บัญชีสอบคัดเลือกได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี
นับแต่วันที่ขึ้นบัญชี
แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกตำแหน่งเดียวกันอีก
และได้ขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกใหม่แล้ว
ให้ยกเลิกบัญชีเดิม

๗. การบรรจุและแต่งตั้ง
-
ผู้สอบคัดเลือกจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามลำดับในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
-
ผู้สอบคัดเลือกได้ที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้กำหนดไว้จะนำมาใช้เพื่อเรียกร้องประโยชน์ของตนเองไม่ได้ลงวันที่ 14/04/2011 11:20:00
จำนวนผู้ชม 1489
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 23 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55409 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน