SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (ปิดรับสมัคร 20 เมษายน 2554)

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (ปิดรับสมัคร 20 เมษายน 2554) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับ ผู้ช่วยเหลือคนไข้, ข้อมูลเกี่ยวกับ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับ ผู้ช่วยเหลือคนไข้

ด้วย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ
เป็นลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติงานที่ กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตาแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ จานวนหลายอัตรา

-
วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลาย (ม.๓, ม.๖)
- อายุไม่เกิน ๓๕
ปี
- เงินเดือน ๕,๓๖๐ บาท ค่าครองชีพ ๕๐๐ บาท
และค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- ค่าลักษณะงานพิเศษ ๑,๐๐๐ บาท
(กรณีปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วย,
กลุ่มงานศัลยศาสตร์และ
กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-
อานวยความสะดวกให้กับผู้มารับบริการและผู้ป่วย
- เตรียมอุปกรณ์
เครื่องมือเกี่ยวกับการเตรียมตรวจ และการรักษาพยาบาลประจาวัน
-
ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

๑.
คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ ๖
แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยอนุโลม
ดังนี้
- มีสัญชาติไทย
- อายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
(นับถึงวันปิดรับสมัคร)
- เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
-
ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งกานัน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
- ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
-
ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
-
ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจาของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
-
ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
-
ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
-
ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษ
สาหรับความผิดที่ได้รับกระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
-
ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก
หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
-
ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
หรือตามกฎหมายอื่น
-
ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

๒. วัน เวลา
และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่
งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ชั้น ๕ อาคารดารงนิราดูร
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔
ในวันและเวลาราชการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๗๐๒๕-๓๕ ต่อ
๑๕๑๕

๓. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในการสมัครสอบ
-
รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี จานวน ๑
รูป
- หลักฐานการศึกษา, ทะเบียนบ้าน, บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา จานวน ๑
ฉบับ
- ใบสาคัญทหารกองเกิน (สด. ๙) พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
- ใบรับรองแพทย์
แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
- หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยน
ชื่อตัว ชื่อสกุล

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔
ณ บอร์ด ชั้น ๕
อาคารดารงนิราดูร และทางเว็บไซต์สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
http://www.nci.go.th/

๕.
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบ
ทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์ ๑๐๐ คะแนน

๖.
การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
บัญชีสอบคัดเลือกได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี
นับแต่วันที่ขึ้นบัญชี
แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกตาแหน่งเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกใหม่แล้ว
ให้ยกเลิกบัญชีเดิม

๗. การบรรจุและแต่งตั้ง
-
ผู้สอบคัดเลือกจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามลาดับในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
-
ผู้สอบคัดเลือกได้ที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้กาหนดไว้จะนามาใช้เพื่อเรียกร้องประโยชน์ของตนเองไม่ได้ลงวันที่ 14/04/2011 11:19:03
จำนวนผู้ชม 1397
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ