SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ปิดรับสมัคร 20 เมษายน 2554)

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ปิดรับสมัคร 20 เมษายน 2554) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์, ข้อมูลเกี่ยวกับ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ด้วย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ
เป็นลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จานวน ๑
อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-
เพศหญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
-
มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้เป็นอย่างดี
หน้าที่ความรับผิดชอบ
-
ติดตั้งคอมพิวเตอร์ในระบบ Lan และระบบ Internet
-
ติดตั้งโปรแกรมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อื่น ๆ และโปรแกรมสาเร็จรูป
-
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง Printer ในเบื้องต้น
-
เดินสาย Lan ทั้งในระบบโรงพยาบาล และระบบ Internet
-
ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

๑.
คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ ๖
แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยอนุโลม
ดังนี้
- มีสัญชาติไทย
- อายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
(นับถึงวันปิดรับสมัคร)
- เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
-
ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งกานัน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
- ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
-
ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
-
ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
-
ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจาของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
-
ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
-
ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้รับกระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
-
ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก
หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
-
ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
หรือตามกฎหมายอื่น
-
ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

๒. วัน เวลา
และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่
งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ชั้น ๕ อาคารดารงนิราดูร
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔
ในวันและเวลาราชการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐-๒๓๕๔-๗๐๒๕ ต่อ
๑๕๑๕

๓. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในการสมัครสอบ
-
รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี จานวน ๑
รูป
- หลักฐานการศึกษา, ทะเบียนบ้าน, บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา จานวน ๑
ฉบับ
- ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
- หลักฐานอื่น
ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยน ชื่อตัว ชื่อสกุล

๔.
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔
ณ บอร์ด ชั้น ๕
อาคารดารงนิราดูร และทางเว็บไซต์สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
http://www.nci.go.th/

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบ
-
ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง ๑๐๐ คะแนน (สอบข้อเขียน)
-
ทดสอบความรู้ความเหมาะสมกับตาแหน่ง ๑๐๐ คะแนน (สอบสัมภาษณ์)

๖.
การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
บัญชีสอบคัดเลือกได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี
นับแต่วันที่ขึ้นบัญชี
แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกตาแหน่งเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกใหม่แล้ว
ให้ยกเลิกบัญชีเดิม

๗. การบรรจุและแต่งตั้ง
-
ผู้สอบคัดเลือกจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามลาดับในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
-
ผู้สอบคัดเลือกได้ที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้กาหนดไว้จะนามาใช้เพื่อเรียกร้องประโยชน์ของตนเองไม่ได้ลงวันที่ 14/04/2011 11:17:41
จำนวนผู้ชม 1200
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ