ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปิดรับสมัคร 20 เมษายน 2554)

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปิดรับสมัคร 20 เมษายน 2554) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์, ข้อมูลเกี่ยวกับ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

ด้วย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ
เป็นลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานพยาธิวิทยา
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เงินเดือน ๗,๙๔๐ บาท
จานวน ๑ อัตรา

- วุฒิปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือสาขาชีววิทยา
หรือเทียบเท่า
-
มีความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้าน Histology และ
Anatomy
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-
มีความรู้พื้นฐานด้านสารเคมีและการเตรียมสารประกอบต่าง ๆ
-
มีความสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
-
มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และสามารถใช้โปรแกรมสาเร็จรูป เช่น
Microsoft
Office จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-
ปฏิบัติงานที่งานพยาธิวิทยาเกี่ยวการตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา
-
ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

๑.
คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ ๖
แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
พ.ศ. 2537 โดยอนุโลม
ดังนี้
- มีสัญชาติไทย
- อายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
(นับถึงวันปิดรับสมัคร)
- เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
-
ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งกานัน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
- ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
-
ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
-
ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจาของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
-
ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
-
ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
-
ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้รับกระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
-
ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก
หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
-
ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
หรือตามกฎหมายอื่น
-
ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

๒. วัน เวลา
และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่
งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ชั้น ๕ ตึกดารงนิราดูร
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔
ในวันและเวลาราชการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐-๒๓๕๔-๗๐๒๕ ต่อ
๑๕๑๕

๓. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในการสมัครสอบ
-
รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี จานวน ๑
รูป
- หลักฐานการศึกษา, ทะเบียนบ้าน, บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา จานวน ๑
ฉบับ
- ใบสาคัญทหารกองเกิน (สด. ๙) พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
- ใบรับรองแพทย์
แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๖
- หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น
ใบเปลี่ยน ชื่อตัว ชื่อสกุล

๔.
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔
ณ บอร์ด ชั้น ๕
อาคารดารงนิราดูร และทางเว็บไซต์สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
http://www.nci.go.th

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบ
ทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์
๑๐๐ คะแนน

๖.
การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
บัญชีสอบคัดเลือกได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี
นับแต่วันที่ขึ้นบัญชี
แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกตาแหน่งเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกใหม่แล้ว
ให้ยกเลิกบัญชีเดิม

๗. การบรรจุและแต่งตั้ง
-
ผู้สอบคัดเลือกจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามลาดับในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
-
ผู้สอบคัดเลือกได้ที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้กาหนดไว้จะนามาใช้เพื่อเรียกร้องประโยชน์ของตนเองไม่ได้ลงวันที่ 14/04/2011 11:17:18
จำนวนผู้ชม 1169
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 26 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55415 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน