ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับ อาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับ อาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับ อาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์, ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับ อาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑.๑ มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
๑.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ ทั้งนี้ ปริญญาที่ใช้สมัคร
คัดเลือกจะต้องเป็นปริญญาที่ ก.พ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)
๑.๓ ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร
๑.๔ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๑.๕ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น
๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานของรัฐ เพราะกระทำผิดวินัย
๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าเป็นพนักงาน

๒. วัน เวลา และสถานที่รับเลือก
ขอรับ ใ บ ส มัค ร ไ ด้ที่งานก ารเจ้าหน้า ที่ฯ ก อ ง ก ล า ง สำ นักงานอธิก า ร บ ดี
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ (ชั้น ๒) หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.npru.ac.th
สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือสมัครผ่านทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔ (เว้นวันหยุดราชการ)

๓. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร
๓.๑ ใบสมัครของมหาวิทยาลัยที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว
๓.๒ ใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองการได้รับอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย
และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
๓.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ
๓.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๑ ฉบับ
๓.๕ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่
เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ รูป
๓.๖ ใบผ่านงาน (ถ้ามี)

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่
๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ ณ หน่วยประชาสัมพันธ์ และทางอินเตอร์เน็ต www.npru.ac.th

๕. วัน เวลา ที่ทำการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะดำเนินการคัดเลือกในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ชั้น ๕ อาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดยมีรายละเอียดในการคัดเลือก ดังนี้
๕.๑ ทดสอบภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ๑๐๐ คะแนน
๕.๒ ทดสอบภาควิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ๑๐๐ คะแนน
๕.๓ สัมภาษณ์ ๕๐ คะแนน
๕.๔ ทดลองสอน ๕๐ คะแนน

๖. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนแต่ละภาคความรู้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๗. ประกาศผลการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔

๘. วันรายงานตัว
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้มารายงานตัวในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔

รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
- - - - - - - - - - - - - - -
ตำแหน่ง / สาขาวิชา อัตราที่รับ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
อาจารย์ (คณิตศาสตร์)
- สัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ
- อายุไม่เกิน ๔๐ ปี
- วุฒิปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์ / คณิตศาสตร์ศึกษา /
การสอนคณิตศาสตร์
- วุฒิปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ (มีผลการเรียนเฉลี่ย
ในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ ๒.๗๕ ขึ้นไป)
หากผู้สมัครมีผลการเรียนอยู่ในระดับเกียรตินิยม
หรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์ด้านการสอน
จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

เงินเดือนวุฒิปริญญาตรี ๑๐,๗๐๐ บาท
และวุฒิปริญญาโท ๑๓,๐๕๐ บาท

หมายเหตุ งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
๘๕ หมู่ ๓ ถนนมาลัยแมน ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐ลงวันที่ 07/04/2011 10:41:17
จำนวนผู้ชม 1423
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

ผู้ใช้งาน 54734 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128470 คน