ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี รับครูผู้สอน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี รับครูผู้สอน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี รับครูผู้สอน, ข้อมูลเกี่ยวกับ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี รับครูผู้สอน

ด้วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่ง ครูผู้สอน ฉะนั้นอาศัยอานาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารงานราชการ เรื่อง การกาหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทากรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ตาแหน่ง ครูผู้สอน
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
(๑) การจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
(๒) การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(๓) การจัดระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(๔) การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
(๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง ๑ อัตรา
ค่าตอบแทน ๙,๕๓๐ บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาการจ้าง นับแต่วันทาสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการ สรรหาและเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทาสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
- เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี สาขากายภาพบาบัดหรือสาขากิจกรรมบาบัด และมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
- ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หากในวันทาสัญญาผู้ผ่านการเลือกสรรยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ให้ดาเนินการพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตปะกอบวิชาชีพ ภายในระยะเวลา ๒ ปี
- ต้องมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์

๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้ขอและยื่น ใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ ๘๕ ม. ๔ ตาบลทับตีเหล็ก อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑-๘ เมษายน ๒๕๕๔ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๓ รูป
(๒) สาเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร หรือระเบียนการแสดงผลการเรียน หรือหนังสือรับรองของสถานศึกษาที่มีข้อความระบุว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่าง รอการอนุมัติ” จานวน ๒ ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันที่เปิดรับสมัคร วันสุดท้าย
ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวัดปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – ชื่อสกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
(๕) หนังสือรับรองการผ่านงาน จานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับด้วย
(๖) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
๓.๓ ค่าสมัครสอบ
ผู้สมัครต้องเสียค่าสมัครสอบสาหรับตาแหน่งที่สมัครตามอัตรา ดังนี้ ๕๐ บาท
เมื่อสมัครแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง แต่ทั้งนี้จะต้องดาเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ
๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิ
ของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบ ไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศ รับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น และ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี จะไม่คืนค่าสมัครสอบในการสมัครด้วย

๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔ และกาหนดวัน เวลาสถานที่ในการประเมินในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
การประเมินครั้งที่ ๑
๑. ความรู้เรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารโดยการเขียน
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย
- การจัดการศึกษาทั่วไป
- การจัดการศึกษาพิเศษ
- ความสามารถทั่วไป
การประเมินครั้งที่ ๒
๒. ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office
๓. มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน
๔. การคิดวิเคราะห์
๕. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
๖. การสื่อสารโดยการพูด

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี จะดาเนินการประเมินครั้งที่ ๑ ในข้อ ๑ ก่อน และผู้ผ่านการประเมินในครั้งที่ ๑ ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินในข้อที่เหลือในครั้งที่ ๒ ต่อไป

๖. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ กรณีที่ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงลาดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่าถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒ เท่ากัน ให้พิจารณากาหนดเลือกความรู้ความสามารถ ทักษะ หรือสมรรถนะในเรื่องใดเพื่อกาหนดให้เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่าก็ได้

๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามคะแนนสอบ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี และทางเว็บไซต์ ของศูนย์ฯ (www.specialed5.ord หรือ www.specialed5.ob.th) โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกาหนด ๑ เดือน นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

๘. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี กาหนด


ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 07/04/2011 10:39:17
จำนวนผู้ชม 1134
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ตำแหน่งงานใหม่ ล่าสุด

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 20 ตุลาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54630 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128467 คน