SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับพนักงาน

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับพนักงาน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับพนักงาน , ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับพนักงาน

ด้วยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ เภสัชกรปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ และนักวิทยา-
ศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) ด้านจุลชีววิทยา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
ด้านจุลชีววิทยา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ปริญญาโทด้านพิษวิทยา) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปฏิบัติการ (ปริญญาโทด้านพฤกษศาสตร์) และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ปริญญาโทด้านพืชสวน)
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 และที่ นร 1004/ว 20
ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2553 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 12 ตำแหน่ง ดังนี้
-นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
-เภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
-นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
-นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) ด้านจุลชีววิทยา จำนวน 3 ตำแหน่ง
-นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ด้านจุลชีววิทยา จำนวน 1 ตำแหน่ง
-นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ปริญญาโทด้านพิษวิทยา) จำนวน 1 ตำแหน่ง
-นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ปริญญาโทด้านพฤกษศาสตร์) จำนวน 1 ตำแหน่ง
-นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ปริญญาโทด้านพืชสวน) จำนวน 1 ตำแหน่ง

2. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
และอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

ตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ
ตำแหน่งเลขที่ 590 และตำแหน่งเลขที่ 708 กลุ่มไวรัสวิทยาทางการแพทย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง
1. ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟื้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค และภัยสุขภาพ เพื่อให้ประชาชน
มีสุขภาพที่ดี และสามารถป้องกันตนเองหรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านวิชาการแพทย์และสาธารณสุข เบื้องต้น เพื่อประกอบการ พัฒนา
แนวทางการตรวจ ชันสูตร วินิจฉัย บำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน เพื่อให้ได้องค์ความรู้
ทางวิชาการแพทย์และสาธารณสุข ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ
3. รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ และแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อวางแผนการดำเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา ควบคุม ป้องกัน
เฝ้าระวัง รักษาโรค และฟื้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
4. ตรวจชันสูตรทางนิติเวชศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวชศาสตร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานทาง
นิติเวชศาสตร์ เพื่อให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต
5. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
6. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
7. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
8. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานการแพทย์ การควบคุมป้องกันโรค การฟื้นฟูสภาพ
และการส่งเสริมสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้น แก่ผู้ป่วยและญาติ หน่วยงานราชการ เอกชน
หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และสามารถนำไปปฏิบัติ
ให้มีสุขภาพที่ดี
9. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
งานการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
10. ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข แก่บุคลากรสาธารณสุข นักศึกษา
และประชาชน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา
อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
อัตราเงินเดือนระหว่าง 12,490 – 13,740 บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามที่
อ.ก.พ. กระทรวง/ อ.ก.พ.กรมปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวงกำหนด

ตำแหน่งที่ 2 ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ
ตำแหน่งเลขที่ 1036 กลุ่มวิจัยสรรพคุณและพิษของสมุนไพร สถาบันวิจัยสมุนไพร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง
1. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสมุนไพรด้านคุณภาพทางเคมี ที่ใช้วิธีการ เครื่องมือ เทคโนโลยีที่เหมาะสม
โดยการประกันคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเป็นข้อมูลในการแจ้งเตือนภัยสุขภาพ เพื่อสนับสนุน
การคุ้มครองผู้บริโภคและสุขภาพของประชาชน
2. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ด้านการกำหนดมาตรฐานและคุณภาพทางเคมีของสมุนไพร
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ทางเคมีของปริมาณสารสำคัญในสมุนไพร การแยกสารสำคัญและการพิสูจน์สูตรโครงสร้าง
ทางเคมีของสารที่แยกได้ ให้ได้องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี เภสัชผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สุขภาพการประเมิน
ความเสี่ยง เตือนภัยสุขภาพ การตั้งเกณฑ์หรือการปรับเปลี่ยนค่ามาตรฐานต่าง ๆ ของประเทศ
และการรักษา ป้องกัน บรรเทาโรค เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้สมุนไพรและสร้างเสริมสุขภาวะของ
ประชาชน
3. ร่วมดำเนินการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านสมุนไพร โดยพัฒนา ประเมินคุณภาพการตรวจ
วิเคราะห์ และรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนคุ้มครองสุขภาวะของ
ประชาชน
4. จัดทำ พัฒนามาตรฐาน แนวทาง คู่มือเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับด้านเคมีของสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน
5. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
6. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
7. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
8. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจง เกี่ยวกับงานเภสัชเคมี/พฤกษเคมี การคุ้มครองผู้บริโภค
ในระดับเบื้องต้นแก่ผู้เกี่ยวข้อง หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ
ที่เป็นประโยชน์
9. จัดเก็บข้อมูล ให้บริการข้อมูลเบื้องต้นทางเภสัชเคมี/พฤกษเคมี การคุ้มครองผู้บริโภค
เพื่อให้สอดคล้อง สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดแผนงาน หลักเกณฑ์
มาตรการต่าง ๆ
10. สอน นิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทางเภสัชเคมี/พฤกษเคมี การคุ้มครอง
ผู้บริโภคแก่นักศึกษา บุคลากรสาธารณสุข เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง
อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
อัตราเงินเดือนระหว่าง 12,000 – 13,200 บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามที่
อ.ก.พ. กระทรวง/ อ.ก.พ.กรมปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวงกำหนด

ตำแหน่งที่ 3 ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ
-ตำแหน่งเลขที่ 649 กลุ่มภูมิคุ้มกันวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
(ปฏิบัติราชการที่ศูนย์วิจัยทางคลินิก)
-ตำแหน่งเลขที่ 459 กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สมุทรสงคราม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง
1. ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน ควบคุมระบบคุณภาพ ตามมาตรฐาน
งานเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยำ และทันเวลา
2. รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นด้านเทคนิคการแพทย์ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนเพื่อประกอบ
การวางแผนหรือการจัดทำรายงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนางานด้านเทคนิคการแพทย์ และสาธารณสุข
3. ติดตามประเมินผลและสรุปการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย ด้านเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการที่รับผิดชอบ
4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยสำรวจข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน
พัฒนางานด้านเทคนิคการแพทย์และสาธารณสุข
5. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
6. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
7. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
8. เผยแพร่ ความรู้ เกี่ยวกับ งานการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้ผู้ใช้บริการ ผู้ป่วย ญาติ และประชาชน
ทั่วไป เพื่อให้มีความเข้าใจในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
9. สอน แนะนำ การปฏิบัติงาน แก่บุคลากรด้านสาธารณสุขและนักศึกษา เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ
และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
10. ให้บริการข้อมูล แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบเพื่อให้ได้ทราบข้อมูล
และความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์
อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
อัตราเงินเดือนระหว่าง 8,700 – 9,570 บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามที่
อ.ก.พ. กระทรวง/ อ.ก.พ.กรมปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวงกำหนด

ตำแหน่งที่ 4 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) ด้านจุลชีววิทยา
จำนวน 3 ตำแหน่ง คือ
-ตำแหน่งเลขที่ 783 กลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ 2 สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
-ตำแหน่งเลขที่ 600 และตำแหน่งเลขที่ 603 กลุ่มไวรัสวิทยาทางการแพทย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง
1. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ใช้วิธีการ เครื่องมือ เทคโนโลยีพื้นฐาน
โดยการประกันคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายด้านสาธารณสุข และเป็นข้อมูล
ในการป้องกัน วินิจฉัย รักษา พยากรณ์โรค สอบสวนและเฝ้าระวังการระบาดของโรค การประเมินภาวะ
สุขภาพ คัดกรองสุขภาพ หรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ ตลอดจนประกอบการพิจารณาทางอรรถคดี
เพื่อสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคและสุขภาพของประชาชน
2. ร่วมวิจัยทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ให้ได้องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์
ทางด้านสุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ การประเมินความเสี่ยง เตือนภัยสุขภาพ การตั้งเกณฑ์หรือ
ปรับเปลี่ยนค่ามาตรฐานต่าง ๆ ของประเทศ และการป้องกัน วินิจฉัย รักษา พยากรณ์โรค สอบสวนโรค
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและสนับสนุนสุขภาวะของประชาชน
3. ร่วมดำเนินการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยพัฒนา ประเมิน
คุณภาพการตรวจวิเคราะห์ และรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุน
คุ้มครองสุขภาวะของประชาชน
4. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
5. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
6. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
7. สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแก่บุคคลภายในหน่วยงาน
8. ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดทำเอกสาร ตำรา คู่มือ เอกสารสื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ
เพื่อการเรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่าง ๆ ในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
9. ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองค์กรเพื่อให้เป็นบุคลากรที่มี
ความชำนาญและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. นิเทศงาน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางจุลชีววิทยา
อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
อัตราเงินเดือนระหว่าง 8,700 – 9,570 บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามที่
อ.ก.พ. กระทรวง/ อ.ก.พ.กรมปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวงกำหนด

ตำแหน่งที่ 5 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ด้านจุลชีววิทยา จำนวน 1 ตำแหน่ง
คือ ตำแหน่งเลขที่ 750 กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สถาบันวิจัยสมุนไพร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง
1. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสมุนไพรทางด้านพิษเฉียบพลันในสัตว์ทดลอง ที่ใช้วิธีการ เครื่องมือ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยการประกันคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมาย
ด้านสาธารณสุข และเป็นข้อมูลแจ้งเตือนภัยสุขภาพ สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจน
ประกอบการพิจารณาทางอรรถคดี เพื่อสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคและสุขภาพของประชาชน
2. ร่วมวิจัยสมุนไพรทางด้านพิษวิทยาในสัตว์ทดลองรวมถึงศึกษาฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์หรือฤทธิ์
ต้านการก่อกลายพันธุ์โดยใช้แบคทีเรีย ให้ได้องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพ
และวิทยาศาสตร์การแพทย์ การประเมินความเสี่ยง เตือนภัยสุขภาพ การตั้งเกณฑ์หรือปรับเปลี่ยนค่ามาตรฐาน
ต่าง ๆ ของประเทศ และการป้องกันรักษาโรค เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและสนับสนุนสุขภาวะของประชาชน
3. ร่วมดำเนินการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทางด้านสมุนไพร โดยพัฒนา ประเมินคุณภาพ
การตรวจวิเคราะห์ และรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุน คุ้มครอง
สุขภาวะของประชาชน
4. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
5. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
6. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
7. สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแก่บุคคลภายในหน่วยงาน
8. ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดทำเอกสาร ตำรา คู่มือ เอกสารสื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ
เพื่อการเรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่าง ๆ ในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
9. ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองค์กรเพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีความชำนาญ
และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. นิเทศงาน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางจุลชีววิทยา
อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
อัตราเงินเดือนระหว่าง 12,000 – 13,200 บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ.
กระทรวง/ อ.ก.พ.กรมปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวงกำหนด

ตำแหน่งที่ 6 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ปริญญาโทด้านพิษวิทยา) จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ
ตำแหน่งเลขที่ 741 กลุ่มวิจัยสรรพคุณและพิษของสมุนไพร สถาบันวิจัยสมุนไพร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง
1. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสมุนไพรทางด้านพิษเฉียบพลันในสัตว์ทดลอง ที่ใช้วิธีการ เครื่องมือ เทคโนโลยี
ที่เหมาะสม โดยการประกันคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมาย
ด้านสาธารณสุข และเป็นข้อมูลแจ้งเตือนภัยสุขภาพ สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประกอบการ
พิจารณาทางอรรถคดี เพื่อสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคและสุขภาพของประชาชน
2. ร่วมวิจัยทางด้านพิษวิทยาและความปลอดภัยของสมุนไพร ให้ได้องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ การประเมินความเสี่ยง เตือนภัยสุขภาพ การตั้งเกณฑ์
หรือปรับเปลี่ยนค่ามาตรฐานต่าง ๆ ของประเทศ และการป้องกันรักษาโรค เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
สนับสนุนสุขภาวะของประชาชน
3. ร่วมดำเนินการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทางด้านสมุนไพร โดยพัฒนา ประเมินคุณภาพ
การตรวจวิเคราะห์ และรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุน คุ้มครอง
สุขภาวะของประชาชน
4. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
5. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
6. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
7. สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแก่บุคคลภายในหน่วยงาน
8. ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดทำเอกสาร ตำรา คู่มือ เอกสารสื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ
เพื่อการเรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่าง ๆ ในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
9. ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองค์กรเพื่อให้เป็นบุคลากรที่มี
ความชำนาญและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. นิเทศงาน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางพิษวิทยา
อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
อัตราเงินเดือนระหว่าง 12,000 – 13,200 บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามที่
อ.ก.พ. กระทรวง/ อ.ก.พ.กรมปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวงกำหนด

ตำแหน่งที่ 7 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ปริญญาโทด้านพฤกษศาสตร์) จำนวน 1 ตำแหน่ง
คือ ตำแหน่งเลขที่ 1052 กลุ่มวิจัยสรรพคุณและพิษของสมุนไพร สถาบันวิจัยสมุนไพร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง
1. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสมุนไพรทางด้านเภสัชเวท ที่ใช้วิธีการ เครื่องมือ เทคโนโลยีที่เหมาะสม
โดยการประกันคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล แจ้งเตือนภัยสุขภาพ สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกอบการพิจารณาทางอรรถคดี เพื่อสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคและสุขภาพ
ประชาชน
2. ร่วมวิจัยสมุนไพรทางด้านเภสัชเวทให้ได้องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ ทางด้านสุขภาพ
และวิทยาศาสตร์ การประเมินความเสี่ยง เตือนภัยสุขภาพ การตั้งเกณฑ์หรือปรับเปลี่ยนค่ามาตรฐานต่าง ๆ
ของประเทศ และการป้องกัน รักษาโรค เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและสนับสนุนสุขภาวะของประชาชน
3. ร่วมดำเนินการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทางด้านสมุนไพร โดยพัฒนา ประเมินคุณภาพ
การตรวจวิเคราะห์ และรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนคุ้มครอง
สุขภาวะของประชาชน
4. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
5. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
6. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
7. สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแก่บุคคลภายในหน่วยงาน
8. ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดทำเอกสาร ตำรา คู่มือ เอกสารสื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ
เพื่อการเรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่าง ๆ ในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
9. ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองค์กรเพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีความชำนาญ
และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. นิเทศงาน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางพฤกษศาสตร์
อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
อัตราเงินเดือนระหว่าง 12,000 – 13,200 บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามที่
อ.ก.พ. กระทรวง/ อ.ก.พ.กรมปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวงกำหนด

ตำแหน่งที่ 8 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ปริญญาโทด้านพืชสวน) จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ
ตำแหน่งเลขที่ 751 กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สถาบันวิจัยสมุนไพร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง
1. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสมุนไพร จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ใช้วิธีการ
เครื่องมือ เทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยการประกันคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมาย
ด้านสาธารณสุข และเป็นข้อมูลแจ้งเตือนภัยสุขภาพ สนับสนุนนโยบายภาครัฐและเอกชนด้วยเทคโนโลยี
ชีวภาพ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เพื่อสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคและสุขภาพของประชาชน
3. ร่วมวิจัยสมุนไพรทางด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ให้ได้องค์ความรู้
นวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ การประเมินความเสี่ยง
เตือนภัยสุขภาพ การป้องกัน รักษาโรค เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและสนับสนุนสุขภาพของประชาชน
3. ร่วมดำเนินการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านสมุนไพร โดยพัฒนา ประเมินคุณภาพ
การตรวจวิเคราะห์ และรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุน คุ้มครอง
สุขภาพของประชาชน
4. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
5. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
6. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจ หรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
7. สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ หรือเทคโนโลยีแก่บุคคลภายในหน่วยงาน
8. ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดทำเอกสาร ตำรา คู่มือ เอกสารสื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ
เพื่อการเรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่าง ๆ ในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
9. ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองค์กรเพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีความชำนาญ
และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. นิเทศงาน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชสวน
อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
อัตราเงินเดือนระหว่าง 12,000 – 13,200 บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามที่
อ.ก.พ. กระทรวง/ อ.ก.พ.กรมปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวงกำหนด

3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครสอบ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราช-
บัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(11) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน
หน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) (7)
(8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้าม
ตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะ
ต้องห้ามตาม (10) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณี
ออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สำหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1)
ให้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับการคัดเลือก
ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้ว
สำหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้ารับการ
คัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

4. กำหนดการ และวิธีการรับสมัคร
4.1 สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียด รับใบสมัครและยื่น
ใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม อาคาร 3 ชั้น 6 กรมวิทยาศาสตร์-
การแพทย์ ซอยสถาบันบำราศนราดูร ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
4.2 ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 28 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2554
ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 8.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.
4.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร จำนวน 200 บาท
เมื่อสมัครคัดเลือกแล้ว ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่มีการยกเลิก
การคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปทางทุจริตจึงจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสมัครคัดเลือก
แก่ผู้สมัคร เฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้น
4.4 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำและไม่สวมหมวก ถ่ายครั้งเดียวกันมาแล้ว
ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
(2) สำเนาปริญญาบัตร (หรือประกาศนียบัตร) และระเบียนแสดงผลการเรียน
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครคัดเลือก หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ อย่างใดอย่างหนึ่ง และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) จำนวน
อย่างละ 2 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์
โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคัดเลือก คือวันที่
8 เมษายน 2554
กรณียังไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ก็ให้นำหนังสือ
รับรองวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และ วันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
(4) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ฯลฯ
(ถ้ามี) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่
-วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
-โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
-โรคติดยาเสพติดให้โทษ
-โรคพิษสุราเรื้อรัง
-โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อ
กำกับไว้ด้วย (ให้นำหลักฐานต้นฉบับทุกฉบับมาตรวจสอบด้วย)

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน
เวลา สถานที่คัดเลือกให้ทราบ ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ อาคาร 3 ชั้น 6 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์
จังหวัดนนทบุรี และทางเวบไซต์ www.dmsc.moph.go.th ในวันที่ 18 เมษายน 2554

6. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยสอบข้อเขียนเพื่อประกอบการสัมภาษณ์
(ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ) และทดสอบบุคลิกภาพโดยใช้แบบสอบถาม
วิชาที่สอบข้อเขียนเพื่อประกอบการสัมภาษณ์ มีดังนี้
ตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ สอบวิชาความรู้พื้นฐานการวิจัยทางการแพทย์
ตำแหน่งที่ 2 ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ สอบวิชาความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพทางเคมีของสมุนไพร
ตำแหน่งที่ 3 ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ สอบวิชาความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
ตำแหน่งที่ 4 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) ด้านจุลชีววิทยา สอบวิชาความรู้
เกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยาที่เป็นปัญหาสาธารณสุข
ตำแหน่งที่ 5 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ด้านจุลชีววิทยา สอบวิชาความรู้
ทางด้านพิษวิทยาความปลอดภัยของสารสกัดสมุนไพรที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมโดยใช้เชื้อแบคทีเรีย
ตำแหน่งที่ 6 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ปริญญาโทด้านพิษวิทยา) สอบวิชาความรู้
ทางพิษวิทยาของสมุนไพรในสัตว์ทดลอง
ตำแหน่งที่ 7 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ปริญญาโทด้านพฤกษศาสตร์) สอบวิชา
ความรู้เกี่ยวกับลักษณะประจำวงศ์พันธุ์ไม้และลักษณะของเนื้อเยื่อพืช
ตำแหน่งที่ 8 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ปริญญาโทด้านพืชสวน) สอบวิชาความรู้
เกี่ยวกับการวิจัยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการขยายพันธุ์และการสร้างสารสำคัญ
การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกต
พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์

7. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนจากการสัมภาษณ์
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

8. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก
(1) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก โดยเรียงลำดับที่
จากผู้ได้คะแนนสูงลงมาตามลำดับ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาที่เชื่อมโยงกับระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะที่ ก.พ. และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กำหนด ในกรณีที่ผู้ได้รับคัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน
จะให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า
(2) การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก จะขึ้นบัญชีไว้จนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2554 แต่ถ้ามี
การคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้
ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

9. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก
โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.
ลงวันที่ 01/04/2011 11:01:35
จำนวนผู้ชม 1580
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ