SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง รับ ครูผู้สอน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง รับ ครูผู้สอน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง รับ ครูผู้สอน , ข้อมูลเกี่ยวกับ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง รับ ครูผู้สอน

ด้วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ
พนักงานราชการ ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 122 / 2550
สั่ง ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ตำแหน่งที่จะจ้าง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา
และเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจน
เป็นที่รังเกียจของสังคม
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น

3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรให้ขอ
และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2554 ถึง
วันที่ 1 เมษายน 2554
3.2 ค่าธรรมเนียมการสมัคร ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ต้องเสียค่าธรรมเนียม
จำนวน 100 บาท ทั้งนี้ เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
3.3 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด1.5 × 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
(2) สำเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร หรือระเบียนการแสดงผลการเรียน หรือ
หนังสือรับรองของสถานศึกษาที่มีข้อความระบุว่า “ ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ ” จำนวน
1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่เปิดรับสมัคร วันสุดท้าย
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ –
ชื่อสกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน ) อย่างละ 1 ฉบับ
(5) หนังสือรับรองการผ่านงาน ( ถ้ามี ) จำนวน 1 ฉบับ
(6) สำเนาใบประกอบวิชาชีพ/สำเนาบัตรผู้ประกอบวิชาชีพ จำนวน 1 ฉบับบ
(7) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับด้วย
3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้
ผู้สมัครสอบ ไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหา
และเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะ ในวันที่ 4 เมษายน 2554 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง เลขที่ 63/1 หมู่ 5
ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000 โทรศัพท์ 0-3586-5319 และทางเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง (www. atspecial.net) และทำการประเมินสมรรถนะในวันที่ 5 เมษายน 2554
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง

5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ

6. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร จะต้องได้
คะแนนในการประเมินตามหลักเกณฑ์แต่ละภาค ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 และรวมทุกภาค ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60
โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้คะแนน
รวมเท่ากัน ให้จัดเรียงลำดับที่จากคะแนนสอบ ดังนี้
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรที่ได้คะแนนภาคความสามารถมากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
หากคะแนนภาคความสามารถเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนน
ภาคความรู้เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนคุณลักษณะส่วนบุคคลมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนน
คุณลักษณะส่วนบุคคลเท่ากัน ให้พิจารณาลำดับที่ก่อนหลังในการสมัคร

7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ตามลำดับคะแนน ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง
เว็บไซต์ของสถานศึกษา www. atspecial.net โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดเมื่อสรรหา
และเลือกสรร ครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะ
งานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี

8. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องมารายงานตัว ทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่
7 เมษายน 2554

9. สิทธิประโยชน์ เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2554

เอกสารแนบท้ายประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง
ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2554
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
........................................................................

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง กำหนดรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้
พนักงานราชการประเภททั่วไป

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาเอกการศึกษาพิเศษ และมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา
30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
(1) การจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(2) การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(3) การจัดระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(4) การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
(5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ค่าตอบแทน 9,530 บาท
ระยะเวลาจ้าง นับแต่วันทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะ
1. ความรู้
1.1 ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
1.2 ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
1.3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
2. ความสามารถ ทางด้านการศึกษา วิชาชีพครู การปฏิบัติราชการ ทักษะทางด้าน
การเรียนการสอน วิชาเฉพาะวุฒิ ฯลฯ
3. คุณลักษณะส่วนบุคคล เช่น ความซื่อสัตย์ มนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ
ความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ ความอดทนและเสียสละ
การมีจิตสำนึกในการให้บริการที่ดี การประสานงาน การให้บริการ และการทำงานเป็นทีม

รายละเอียดตำแหน่งที่สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง

พนักงานราชการทั่วไป กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ตำแหน่งครูผู้สอน 1 อัตรา ทำสัญญาจ้าง
ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2554 ถึง 30 กันยายน 2554
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง ภายในวันที่ 4 เมษายน 2554
• ประเมินสมรรถนะ
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง วันที่ 5 เมษายน 2554 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
• ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและสรรหา
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรร
หาและเลือกสรร ภายใน วันที่ 6 เมษายน 2554
• รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง วันที่ 7 เมษายน 2554 เวลา 08.30 น.
*************************************ลงวันที่ 01/04/2011 11:00:15
จำนวนผู้ชม 1600
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ