SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กทม. เปิดสอบครู 19 สาขา 301 อัตรา

กทม. เปิดสอบครู 19 สาขา 301 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กทม. เปิดสอบครู 19 สาขา 301 อัตรา, ข้อมูลเกี่ยวกับ กทม. เปิดสอบครู 19 สาขา 301 อัตรา

อนุกรรมการสามัญข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 7,940 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) และขั้น 8,700 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)

- วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือปริญญาตรี สาขาอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ระบุคุณวุฒิวิชาเอก ต้องเป็นปริญญาตรีที่ ก.ค.ศ.รับรองและกำหนด ให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู และได้ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติปริญญาตรีแล้วว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาอยู่ก่อนหรือในวันที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้ายคือ วันที่ 1 เมษายน 2554 ผู้สมัครสอบในตำแหน่งที่ระบุเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งอยู่ในกลุ่มวิชาใดจะต้องเรียนวิชานั้นเป็นวิชาเอก

- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูออกให้โดยคุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภาก่อนหรือในวันที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย คือ วันที่ 1 เมษายน 2554

ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิสาขาวิชาเอกหลายสาขาให้สมัครสอบแข่งขันได้เพียงสาขาวิชาเอกเดียวเท่านั้น

- ผู้สมัครสอบแข่งขันทุกคนต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายที่มุมบนด้านขวาของใบสมัคร

- ผู้สมัครสอบสามารถแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล หรือเลขประจำตัวประชาชนในใบสมัครสอบที่กรอกไว้ไม่ถูกต้อง โดยดูรายละเอียดการขอแก้ไขและ Download แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลในใบสมัครสอบแข่งขันที่หน้าสารพันปัญหาได้ตั้งแต่วันที่รับทราบ ถึงวันที่ 2 เมษายน 2554 หลังจากนั้นจะไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลใด ๆ ทั้งสิ้น

- ผู้ที่สมัครสอบ และ/หรือชำระเงินค่าธรรม เนียมสอบ ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet) หลังวันที่ 2 เมษายน 2554 ให้ถือว่าไม่ได้สมัครสอบในครั้งนี้และจะไม่คืนเงินให้

วิธีการสมัครสอบ

เปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม-1 เมษายน 2554 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ www.teacherbkk.com หัวข้อประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต

- อ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน และขั้นตอนการกรอกใบสมัครให้ถี่ถ้วนก่อนทำการกรอกใบสมัคร

- กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนโดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดแล้วทำการสมัคร ระบบจะออกแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ

- พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบลงในกระดาษขนาด 21x29.7 ซม. (A4) หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้นให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบแฟ้มข้อมูล (File) ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น แฟ้มบันทึก (Diskette หรือ Flash drive) เป็นต้น เพื่อพิมพ์ในภายหลัง

- ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบหรือบันทึกข้อมูลได้ให้กลับไปค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ เพื่อพิมพ์หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีกที่ปุ่มค้นหาใบชำระเงิน แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลที่ได้กรอกไว้ครั้งแรกในใบสมัครสอบ

ขั้นตอนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

- นำแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม-2 เมษายน 2554 ในเวลาทำการของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว โดยผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียม 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน)

- ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 30 บาท (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ) ต่อหนึ่งรหัสประจำตัวสอบนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมสอบ

- เมื่อผู้สมัครสอบได้สมัครสอบและชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้วจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

- ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้วหลังจากปิดรับสมัครสอบสำนักการศึกษาจะกำหนดเลขประจำตัวสอบให้ตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

- ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมการสอบที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เรียบร้อยแล้วสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2554 เป็นต้นไป ได้ที่เว็บไซต์ www.teacherbkk.com ลงในกระดาษขนาด 21x29.7 (A4) สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับใบสมัครสอบให้นำหลักฐานการชำระเงินไปติดต่อได้ที่ กลุ่มงานประเมินบุคคล การสรรหา และมาตรฐานวิชาชีพ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา โทร. 0-2437-6631-5 ต่อ 3444-5 ภายในวันที่ 14 เมษายน 2554 หากพ้นกำหนดให้ถือว่าผู้สมัครสอบสละสิทธิ์ในการสมัครสอบครั้งนี้

ใบสมัครสอบและหลักฐานการชำระค่าธรรม เนียมการสมัครสอบ ให้ผู้สมัครสอบเก็บไว้เป็นหลักฐานและให้นำใบสมัครสอบไปยื่นและแสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบในวันสอบข้อเขียน

หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำไปในวันสอบข้อเขียนเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ

- ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายที่มุมบนด้านขวาของใบสมัคร (รูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยใช้กระดาษอัดภาพถ่ายโดยเฉพาะ) และลงลายมือชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน จึงจะถือว่าใบสมัครสอบสมบูรณ์

- บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) หรือ บ.ป.2 (ใบเหลือง) หรือ บ.ป.2 ก (ใบชมพูกรณีใบเหลืองหาย) ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และมีรูปถ่ายหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และมีรูปถ่าย พร้อมลายมือชื่อผู้สมัครสอบ

- สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ออกให้โดยคุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูอยู่ก่อนหรือในวันเปิดรับสมัครสอบวันสุดท้าย คือวันที่ 1 เมษายน 2554

- สำเนาใบคุณวุฒิการศึกษาที่ระบุกลุ่มวิชาเอกที่ใช้สมัครสอบ พร้อมสำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) อย่างละ 1 ฉบับ และรับรองสำเนาเอกสารทุกหน้าด้วยตนเอง พร้อมเขียนชื่อตำแหน่งที่สมัครสอบและเลขประจำตัวสอบไว้ที่มุมบนด้านขวามือโดยผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติอยู่ก่อนหรือในวันที่เปิดรับสมัครสอบวันสุดท้าย คือวันที่ 1 เมษษยน 2554 อนึ่ง หลักฐานการศึกษาให้ยื่นฉบับภาษาไทย หากเป็นภาษาต่างประเทศจะต้องมีเอกสารฉบับแปลโดยผู้มีใบอนุญาตการแปลเท่านั้น หากขาดหลักฐานข้อใดข้อหนึ่ง จะไม่มีสิทธิเข้าสอบ

รายละเอียดตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 35 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษาระดับมัธยมศึกษา คณิตศาสตร์ประยุกต์ การศึกษาคณิตศาสตร์ สถิติ คณิตศาสตร์ สถิติศาสตร์ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ คณิต-วิทยา ศาสตร์ คณิตศาสตร์-เคมี คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วิชาเอกคณิตศาสตร์

2. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 39 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เอกวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ การสอนวิทยาศาสตร์ การสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์ กายภาพหรือการสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ ชีวภาพหรือการสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์การศึกษา เคมีทั่วไป เคมีเทคนิค ชีวเคมี อินทรีย์เคมี วัสดุศาสตร์ ชีววิทยา การสอนชีววิทยา การสอนชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา จุลชีววิยา พันธุศาสตร์ พฤกษศาสตร์ สัตววิทยา ชีววิทยาทั่วไป ชีววิทยาประยุกต์ ฟิสิกส์ การสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา ฟิสิกส์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมเคมี เคมีวิเคราะห์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณิตศาสตร์-เคมี คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ การสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาเคมีสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ วิทยา ศาสตร์-ชีววิทยา วิชาเอกวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์-เคมี วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์-เคมี วิชาเอกวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ศึกษา

3. ครูผู้ช่วย สาขาภาษาอังกฤษ 23 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ เอกภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษธุรกิจ การสอนภาษาอังกฤษ วิธีสอนภาษาอังกฤษ การสอนวิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ (อังกฤษ) การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ ภาษาอังกฤษชั้นสูง การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิชาเอกภาษาอังกฤษ

4. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 28 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ เอกคอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์การศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ ธุรกิจคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศการจัดการ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สารสนเทศศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ สารสนเทศทั่วไปและสารสนเทศสำนักงาน คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา

5. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาอนุบาลศึกษา 45 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชาอนุบาลศึกษา เอกการอนุบาล อนุบาลศึกษา การอนุบาลศึกษา ปฐมวัยศึกษา การศึกษาปฐมวัย การปฐมวัย การปฐมวัยศึกษา โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

6. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาไทย 35 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชาภาษาไทย เอกภาษาไทย การสอนภาษาไทย ภาษาและวัฒนธรรมไทย ภาษาและวรรณคดีไทย วรรณคดีไทย ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษาบาลีและสันสกฤต เปรียญธรรม 9 ประโยค โปรแกรมวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทย วิชาเอกภาษาไทย การสอนภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษา การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา วิธีสอนภาษาไทย

7. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประถมศึกษา 12 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชาประถมศึกษา เอกประถมศึกษา การประถมศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา

8. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาพลศึกษา 10 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชาพลศึกษา เอกพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา การฝึกและการจัดการกีฬา การส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็กพลานามัย สันทนาการ พลานามัย สุขศึกษา การส่งเสริมสุขภาพวิทยาศาสตร์สุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพเด็ก วิทยา ศาสตร์การกีฬา (การฝึกและการจัดการกีฬา) วิทยา ศาสตร์สุขภาพ (การส่งเสริมสุขภาพเด็ก) ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา พลศึกษา-เทคโนโลยีผู้สื่อข่าวกีฬา สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ สาขาวิชาพลศึกษา พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา วิชาเอกพลศึกษา การฝึกและการจัดการกีฬา สุขศึกษาหรือการสอนสุขศึกษา สาธารณสุข หรือสาธารณสุขศาสตร์ ชีวอนามัย ศึกษาศาสตร์-สุขศึกษา

9. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรี 4 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชาดนตรี เอกดนตรี ดนตรีศึกษา ดนตรี (ดนตรีสากล) ดุริยศิลป์ ดุริยางคศาสตร์ ดุริยางค์ไทย ดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย) ดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล) ดุริยางคศิลป์ ดุริยางค์สากล คีตศิลป์ไทย คีตศิลป์สากล ดนตรีสากล การสอนวิชาเฉพาะวิชาเอก นาฏดุริยางค์ คีตศิลป์ศึกษา ดนตรีไทย ดุริยางคศาสตร์ (ไทย-สากล) ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา ศิลปกรรมดนตรี การสอนดุริยางคศึกษา ศิลปนาฏดุริยางค์ ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา-ดนตรีศึกษา-ดนตรีไทย ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา-ดนตรีสากลศึกษา-ดนตรีสากล สาขาวิชาศิลปกรรม (ดนตรี) ดุริยศิลป์

10. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคหกรรม 4 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชาคหกรรม คหกรรมศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ศึกษา คหกรรมศาสตร์ (อาหาร-ผ้า) คหกรรมทั่วไป คหกรรมศาสตร์ทั่วไป ศึกษาศาสตร์-คหกรรมศาสตร์ คหกรรมศิลป์ อาหารและโภชนาการ ผ้าและเครื่องแต่งกาย โภชนาการชุมชน พัฒนาการเด็กและครอบครัว พัฒนาการครอบครัวและเด็ก พัฒนาการครอบครัวและการเลี้ยงดูแลเด็ก อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย คหกรรมศาสตร์ (อาหารโภชนาศิลปะประดิษฐ์) เทคโนโลยีอาหาร ถนอมผลิตภัณฑ์อาหาร วิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ โภชนาวิทยา เทคโนโลยีเสื้อผ้า คหกรรมศาสตร์ศึกษา โภชนศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ (สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย) คหกรรมศาสตร์ศึกษาอาหารและโภชนาการ คหกรรม ศาสตร์ศึกษา-อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย คหกรรมศาตร์ศึกษา คหกรรมทั่วไป คหกรรมศาสตร์ ศิลปประดิษฐ์)

11. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวัดผล 4 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชาวัดผล เอกวัดผล วัดผลการศึกษา การวัดผลศึกษา การวัดและประเมินผลศึกษา เทคโนโลยีการวัดและประเมินผล การวัดผลและการวิจัย การวัดผลและประเมินผล

12. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเกษตรกรรม 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชาเกษตรกรรม เกษตรศึกษา เกษตรทั่วไป ศึกษาศาสตร์-เกษตร เกษรศาสตร์ เกษตรทั่วไป ครุศาสตร์-เกษตร ส่งเสริมการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร การเกษตร พฤกษศาสตร์ พืชไร่ พืชไร่นา พืชสวน พืชศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร พืชศาสตร์และเทคโนโลยีส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร พืชผัก พืชสวนประดับ เทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สัตววิทยา สัตวบาล สัตวศาสตร์ สัตว์ปีก พืชศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สัตวศาสตร์ทั่วไป เกษตรและสิ่งแวดล้อม การจัดการศัตรูพืช เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตสัตว์ เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตพืช เคมีการเกษตร ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร โรคพืช การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช การผลิตสัตว์ ไม้ผล โคนม โคเนื้อ การประมง ประมงน้ำจืด เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เกษตรและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร

13. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 5 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการศึกษา เอกเทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยี-นวัตกรรมการศึกษา โสตทัศนศึกษา วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา วิทยุและโทรทัศน์ นิเทศศาสตร์ การกระจายเสียง การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารมวลชน การหนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ โฆษณาและประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์ธุรกิจ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

14. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 24 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชาสังคมศึกษา เอกสังคมศึกษา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ พุทธศาสนา ศาสนา พุทธศาสตร์ การสอนสังคมศึกษา สังคมวิทยา สังคมศาสตร์ ศาสนาเปรียบเทียบ การสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มานุษยวิทยา สังคมศาสตร์การพัฒนา พัฒนาสังคม อิสลามศึกษา วัฒนธรรมศึกษา ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคม ภูมิศาสตร์แผนที่ เปรียญธรรม 9 ประโยค จริยศึกษา ปรัชญา ปรัชญาและศาสนา การพัฒนาชุมชน พัฒนาชุมชน ประวัติศาสตร์ตะวันตก ประวัติศาสตร์ตะวันออก การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมืองและการปกครอง บริหารรัฐกิจ การบริหารรัฐกิจ การบริหารและการปกครองท้องถิ่น พระพุทธศาสนา โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา การสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาขาวิชาสังคมศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา ไทยคดีศึกษาการสอนภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ การสอนประวัติศาสตร์

15. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชานาฏศิลป์ 11 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชานาฏศิลป์ เอกนาฏศิลป์ นาฏยศิลป์ นาฏยศาสตร์ นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล นาฏศิลปสากล นาฏศิลป์และการละคร นาฏศิลป์ไทยศึกษา นาฏศิลป์สากลศึกษา นาฏดุริยางค์ คีตศิลป์ศึกษา

16. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาศิลปศึกษา-วาดเขียน 10 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชาศิลปศึกษา เอกศิลปะ ศิลปศึกษา ศิลปไทย ศิลปะไทย ศิลปกรรม ศิลปกรรมศึกษา ประติมากรรม ภาพพิมพ์ มัณฑนศิลป์ ศิลปวิจารณ์ ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปตกแต่ง ศิลปะประเพณี อุตสาหกรรมศิลป์ อุตสาหกรรมศิลป์ศึกษา สถาปัตยกรรมไทย จิตรกรรม ทัศนศิลป์ ประยุกต์ศิลปศึกษา การออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบศิลปะประยุกต์ ศิลปะภาพพิมพ์ ออกแบบภายใน ออกแบบตกแต่งภายใน หัตถกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์ วิจิตรศิลป์ ออกแบบทัศนศิลป์ ศิลปะการช่าง หัตถศิลป์ จิตรกรรมไทย การออกแบบพาณิชย์ศิลป์ จิตรกรรมสากล ออกแบบตกต่าง ประติมากรรมไทย ศิลปหัตถกรรม ประติมากรรมสากล การออกแบบทัศนนิวิธ ศิลปศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ ศิลปกรรมหรือศิลปกรรมศึกษา

17. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาบรรณารักษ์ 6 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชาบรรณารักษ์ เอกบรรณารักษ์ บรรณารักษศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ (บรรณารักษ์ศาสตร์) บรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ห้องสมุดโรงเรียน

18. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาแนะแนว 3 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชาแนะแนว เอกแนะแนว การแนะแนวจิตวิทยา จิตวิทยาการแนะแนว จิตวิทยาสังคม จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว จิตวิทยาและการแนะแนว พุทธจิตวิทยา จิตวิทยาคลินิก การให้คำปรึกษาและการแนะแนว จิตวิทยาองค์การ การแนะแนวหรือการแนะแนวการศึกษา จิตวิทยาการให้บริการปรึกษาและแนวแนว จิตวิทยาโรงเรียน จิตวิทยาพัฒนาการ การแนะแนวและการให้คำปรึกษา จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการทดลอง

19. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ

- วุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ เอกการศึกษา หรือการสอนเด็กพิเศษ หรือหูหนวกศึกษา การศึกษาพิเศษ (ความบกพร่องทางสติปัญญา) การศึกษาพิเศษ (ความบกพร่องทางการเห็น) การศึกษาพิเศษ (ความบกพร่องทางการได้ยิน) การศึกษาพิเศษ (การสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน)
ลงวันที่ 01/04/2011 10:56:03
จำนวนผู้ชม 1506
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ