SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับ อาจารย์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับ อาจารย์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับ อาจารย์ , ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับ อาจารย์

ด้วยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ จานวน ๒ อัตรา จึงอาศัยอานาจคาสั่ง
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๓๕๐๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เรื่อง การมอบอานาจของอธิการบดี
ด้านการบริหารงานทั่วไป ให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนงาน
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในปฏิบัติการแทน จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
บูรพา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตาแหน่งและสังกัด
๑.๑ ตาแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตาแหน่ง ๙๐๖- ๒๕๕๓ จานวน ๑ อัตรา
เงินเดือน ๒๒,๐๐๐ บาท สังกัดภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๑.๒ ตาแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตาแหน่ง ๘๒๐ - ๒๕๕๓ จานวน ๑ อัตรา
เงินเดือน ๒๒,๐๐๐ บาท สังกัดภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร
๒.๑ มีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ ๙ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วย
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังต่อไปนี้
๒.๑.๑ มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี
๒.๑.๒ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๒.๑.๓ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๒.๑.๗ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๑.๘ ไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้ทาโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
๒.๑.๙ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๒.๑.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
๒.๒ ต้องไม่เป็นผู้ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต: เกษียณก่อนกาหนด

๓. วุฒิที่รับสมัคร
๓.๑. ตาแหน่งอาจารย์ วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก สาขาสุขศึกษาหรือการสร้างเสริมสุขภาพหรือ
สาธารณสุขศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยจะพิจารณาผู้มีประสบการณ์ทางานหรืองานสอนด้านการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นเป็นสาคัญ
๓.๒ ตาแหน่งอาจารย์ วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก สาขาสุขศึกษาหรือการสร้างเสริมสุขภาพหรือ
สาธารณสุขศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

๔. หลักฐานที่ใช้สมัคร
๔.๑ ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัย
๔.๒ หลักฐานการศึกษา ได้แก่ สาเนาปริญญาบัตร ทรานสคริป หรือหนังสือรับรอง
ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลการศึกษาแล้ว
๔.๓ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว
จานวน ๓ รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
๔.๔ สาเนาบัตรประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ

๕. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ปริญญาเอกจานวน ๖๐ บาท

๖. กาหนดรับสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครขอซื้อใบสมัครและสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่คณะฯ อาคารมหิตลาธิเบศร
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๓๘๑๐-๒๗๓๑

๗. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ๐- ๓๘๑๐ – ๒๗๓๑

๘. กาหนดคัดเลือก
วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้อง ๔๐๙ ชั้น ๔ อาคารมหิตลาธิเบศร คณะสาธารณสุขศาสตร์

๙. หลักสูตรการคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์

๑๐. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ บอร์ดหน้าสานักงานคณบดีชั้น ๔
อาคารมหิตลาธิเบศร คณะสาธารณสุขศาสตร์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ๐- ๓๘๑๐ – ๒๗๓๑

๑๑. กาหนดรายงานตัว
วันที่ ๑๔ - ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๔ อาคารภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา

อนึ่ง ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องจัดหาผู้ค้าประกันสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. บิดา หรือมารดา (ที่แท้จริง) หรือ
๒. พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันของพนักงานมหาวิทยาลัยลงวันที่ 29/03/2011 12:22:09
จำนวนผู้ชม 976
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 26 พฤษภาคม 2561

ผู้ใช้งาน 51853 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127974 คน