SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันโภชนาการ รับ เจ้าหน้าที่วิจัย

สถาบันโภชนาการ รับ เจ้าหน้าที่วิจัย | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สถาบันโภชนาการ รับ เจ้าหน้าที่วิจัย , ข้อมูลเกี่ยวกับ สถาบันโภชนาการ รับ เจ้าหน้าที่วิจัย

ด้วยสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน ๑ อัตรา
(ลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนวิจัย โครงการสำรวจภาวะโภชนาการของเด็กไทย)

ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการชีวสถิติ สถาบันโภชนาการ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
๑. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาเทคนิคการแพทย์ สาขาคหกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
๒. เพศหญิง / ชาย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นมาแล้ว)
๓. มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ได้แก่ MS. Excel และ/หรือ Ms-Access ในระดับพอใช้-ดี
๔. สามารถจัดทำแผนงาน ตรวจสอบโดยสรุปปัญหาเพื่อเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ หากมีความสามารถในการจัดเตรียม และวิเคราะห์เลือด ในกระบวนการห้องทดลอง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๕. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ดี
๖. มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักและกระตือรือร้นในการทำงาน
๗. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

อัตราค่าจ้าง เงินเดือน ๗,๙๔๐ บาท รวมเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท

ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ :
๑. ออกภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
๒. ช่วยติดต่อประสานงาน งานในโครงการฯ

หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก : สอบสัมภาษณ์

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยลูกจ้างเงินนอกงบประมาณ แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๒๔) และฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๐)

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอ และยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารและทรัพยากรบุคคล ชั้น ๑ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ โทร.๐-๒๘๐๐-๒๓๘๐ ต่อ ๑๔๑-๑๔๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ในวันราชการ หรือ Download ใบสมัครได้ที่ http://www.mahidol.ac.th/muthai/ หรือ http://www.inmu.mahidol.ac.th และส่งใบสมัครไปที่ E-mail Address : teptli@mahidol.ac.th หัวข้อ “รับสมัครงาน” ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔

๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
๔.๒ สำเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว ๑ ฉบับ พร้อมนำฉบับจริงมาแสดงด้วย
๔.๓ สำเนาใบแสดงผลการศึกษา ๑ ฉบับ พร้อมนำฉบับจริงมาแสดงด้วย
๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน ๑ ฉบับ
๔.๕ สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส ๑ ฉบับ
๔.๖ ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือกจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ บริเวณ ชั้น ๑ ณ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ลงวันที่ 23/03/2011 11:07:32
จำนวนผู้ชม 1513
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ