SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


อบจ.ภูเก็ต รับ พนักงาน

อบจ.ภูเก็ต รับ พนักงาน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : อบจ.ภูเก็ต รับ พนักงาน, ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.ภูเก็ต รับ พนักงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตมีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น
พนักงานจ้างในตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๕ ตำแหน่ง รวม ๑๒ อัตรา
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง จึงประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
๑.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ
๑) ผู้ช่วยนิติกร จำนวน ๑ อัตรา
๒) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา
๓) ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล จำนวน ๒ อัตรา
๑.๒ พนักงานจ้างทั่วไป
๑) พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๕ อัตรา
๒) คนงานทั่วไป จำนวน ๓ อัตรา
๒. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่เข้าลักษณะต้องห้ามดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของพนักงานจ้างให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (ฝ่ายบริหารงานบุคคล) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔
ถึงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต หรือนักบวช
ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร

๔. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองโดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
และครบถ้วน พร้อมสำเนาเอกสารอื่นที่ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมายื่นในวันสมัคร ดังต่อไปนี้
๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
(ถ่ายครั้งเดียวกัน) และถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันสมัคร
๔.๒ หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติ
เฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันที่ปิดรับสมัคร กรณีที่หลักฐานทางการศึกษาดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ
ให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยด้วย
ในกรณีที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาแล้ว แต่ทางสถานศึกษายังไม่อนุมัติวุฒิทางการ
ศึกษา ให้อนุโลมให้ผู้สมัครสอบใช้สำเนาใบรับรองของสถานศึกษาว่า ได้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว
แต่รอการอนุมัติวุฒิการศึกษาอยู่แทนได้ โดยใบรับรองจะต้องระบุวันที่ที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาไว้ด้วย และ
ต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร
๔.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ ๑ ฉบับ
๔.๔ ใบรับรองแพทย์ (แพทย์ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน) แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม
๔.๕ ใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (ส.ด. ๙) (ถ้ามี)
๔.๖ หลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ใบหย่า (ถ้ามี)
สำหรับการสมัครครั้งนี้ ผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร และหากภายหลังปรากฏว่า ผู้สมัครรายใด
มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครและไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

๕. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครตำแหน่งละ ๑๐๐.- บาท

๖. กำหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวันเลือกสรร
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรก่อนวันเลือกสรรไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ
โดยปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
www.phuketcity.org

๗. วิธีการเลือกสรร
ประเมินสมรรถนะเกี่ยวกับความรู้ความสามารถหรือทดสอบทักษะเฉพาะและคุณลักษณะ
อื่นๆ ของบุคคลที่จำเป็นหรือเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน โดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีอื่นตามความเหมาะสม
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

๘. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินสำหรับผู้ผ่านการเลือกสรร องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกำหนดให้ผู้ที่
ผ่านการประเมิน โดยประเมินสมรรถนะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบของการประเมินในแต่ละด้าน
เป็นผู้ผ่านการเลือกสรร

๙. การประกาศผลการเลือกสรร
๙.๑ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจะเรียงตามลำดับที่จากผู้ผ่านการเลือกสรร
ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจำตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ใน
ลำดับสูงกว่า
๙.๒ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรกำหนดให้บัญชีมีอายุใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี แต่ถ้ามีการ
สรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
๙.๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจะดำเนินการจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้าง ตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรโดยเรียงตามลำดับที่ ตามประกาศ ก.จ.จ. ภูเก็ต ลงวันที่ ๑๑
สิงหาคม ๒๕๔๗ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องต่อไป
ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างให้ติดต่อสอบถามรายละเอียด
ได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฝ่ายบริหารงานบุคคล) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต หมายเลข
โทรศัพท์ ๐-๗๖๒๑-๐๑๐๔, ๐-๗๖๓๕-๖๐๒๔ ต่อ ๑๒๔ และ ๐-๗๖๓๕-๔๒๐๔

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

๑. พนักงานจ้างตามภารกิจ
๑.๑ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนิติกร จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๗,๙๔๐.- บาท และเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว เดือนละ ๑,๕๐๐.- บาท ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ ๔ ปี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติ
เฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
๑.๒ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา วุฒิ ปวท. อัตราค่าตอบแทนเดือนละ
๖,๔๗๐- บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ ๑,๗๓๐.- บาท วุฒิ ปวส. อัตราค่าตอบแทนเดือนละ
๗,๑๐๐.- บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ ๑,๕๐๐.- บาท ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ ๔ ปี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ
การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชี
ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าหรือไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ
การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชี
ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต หรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
๑.๓ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล จำนวน ๒ อัตรา วุฒิ ปวท. อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๖,๔๗๐- บาท
และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ ๑,๗๓๐.- บาท วุฒิ ปวส. อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๗,๑๐๐.- บาท
และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ ๑,๕๐๐.- บาท ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ ๔ ปี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิคเขียนแบบ เครื่องกล ช่างยนต์
เครื่องกล ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรมหรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติ
เฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเขียนแบบเครื่องกล ช่างยนต์
เครื่องกล ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติ
เฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

๒. พนักงานจ้างทั่วไป
๒.๑ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๕ อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๕,๐๘๐.- บาท และเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว เดือนละ ๑,๕๐๐.- บาท ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ ๑ ปี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติ
- มีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าภาคบังคับ

๒.๒ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน ๓ อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๕,๐๘๐.- บาท และเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว เดือนละ ๑,๕๐๐.- บาท ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ ๑ ปี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าภาคบังคับลงวันที่ 23/03/2011 11:04:14
จำนวนผู้ชม 1610
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ