ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 รับพนักงาน

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 รับพนักงาน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 รับพนักงาน , ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 รับพนักงาน

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัดจันทบุรี ประสงค์
จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบ
สัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลัง
พนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
ที่ นร ๑๐๐๘.๕./คพร./๑๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑ เรื่องแนวทางการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ –๒๕๕๕ หนังสือกรมวิชาการเกษตร ที่ กษ ๐๙๐๒/๑๑๔๘ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๑
เรื่องการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒–๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัดจันทบุรี กรมวิชาการเกษตร
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน จำนวน ๓ สายงาน
๑.๑ กลุ่มงานบริการ
(๑) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (เขต ๖) จำนวน ๑ อัตรา
(๒) ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (เขต ๖) จำนวน ๑ อัตรา
(๓) ตำแหน่งลูกมือช่าง (เขต ๖) จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒ กลุ่มงานเทคนิค
(๑) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร (เขต ๖) จำนวน ๕ อัตรา
๑.๓ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
(๑) ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (เขต ๖) จำนวน ๑ อัตรา
(๒) ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (เขต ๖) จำนวน ๔ อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ค่าตอบแทน และอัตราว่าง
(ตามเอกสารแนบท้าย)
สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ของพนักงานราชการ
ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน ๔ ปีทำสัญญาจ้างปีต่อปี ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ หรือภายใน
ระยะเวลาเริ่มต้นถึงสิ้นสุดแต่ละโครงการ

๒. คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้ต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้าสอบเพื่อจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการทั่วไป ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่
๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
ในการรับสมัครเลือกสรรครั้งนี้ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการโดย
มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและมีวุฒิที่กำหนดตามเอกสารแนบท้าย

๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
สมัครด้วยตนเองโดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ ๖ ต.ตะปอน อ.ขลุง จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๕ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ
ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครและเอกสารการรับสมัครสอบด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้อง
และครบถ้วน
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕x๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป และลงชื่อกำกับหลังรูปถ่าย
(๒) สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือสำเนาประกาศนียบัตรหรือสำเนาปริญญาบัตร และ สำเนาระเบียน
แสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ
๒ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ ๒๕
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิ
ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ ซึ่งจะต้องอยู่ภายใน
กำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก่อนก็ได้
(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล
(ในกรณีที่ชื่อ – สกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวน ๑ ฉบับ
(๕) สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ตามกฎหมาย (ถ้ามี)
(๖) สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.๘ หรือ สด.๔๓ เป็นต้น) หรือได้รับ
การยกเว้น จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
(๗) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับ (ข้อ ๒-๖) ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับ
๓.๓ ค่าธรรมเนียมสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบตำแหน่งละ ๒๐๐ บาท
เมื่อสมัครแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง แต่ทั้งนี้
จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ
๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้
เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัดจันทบุรี กรมวิชาการเกษตร
จะไม่คืน ค่าสมัครสอบในการสมัครด้วย

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัดจันทบุรี กรมวิชาการเกษตรจะประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
ให้ทราบ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัดจันทบุรี
และที่ http://c.doa.go.th/oard6

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน
ดังต่อไปนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
การประเมินครั้งที่ ๑(ตามเอกสารแนบท้าย) ๑๐๐ คะแนน สอบข้อเขียน
การประเมินครั้งที่ ๒(ตามเอกสารแนบท้าย) ๑๐๐ คะแนน สอบสัมภาษณ์
กรมวิชาการเกษตรจะดำเนินการประเมิน ครั้งที่ ๑ ก่อน และผู้ผ่านการประเมินในครั้งที่ ๑ ดังกล่าว
จะต้องเข้ารับการประเมินในครั้งที่ ๒ ต่อไป

๖. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้
ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนน
เท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒ เท่ากัน
จะให้ผู้ที่ได้รับคะแนนจากการประเมินครั้ง ๒ ในข้อ ๑ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนน
ในการประเมินครั้งที่ ๒ ในข้อ ๑ เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 23/03/2011 11:00:23
จำนวนผู้ชม 1035
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 ตุลาคม 2562

ผู้ใช้งาน 53551 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128381 คน