ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับอาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับอาจารย์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับอาจารย์ , ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับอาจารย์

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีประสงค์จะดาเนินการคัดเลือกข้าราชการ ภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อรับโอนให้ดารงตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม จานวน ๑ อัตรา จึงขอประกาศรายละเอียดให้ทราบดังนี้

๑. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร
๑.๑ เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑.๒ ปฏิบัติงานเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๑.๓ ต้นสังกัดเดิมยินดีให้โอน
๑.๔ มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

๒. รายละเอียดของตาแหน่งที่รับโอน
ตาแหน่ง อาจารย์ จานวน ๑ อัตรา

๓. คุณสมบัติผู้สมัคร
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทุกสาขา โดยที่หน่วยงานไม่ขัดข้อง

๔. ระเบียบการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ และยื่นใบสมัครด้วย
ตนเองที่งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ตั้งแต่
บัดนี้ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔

๕. หลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนามายื่นในวันสมัครพร้อมใบสมัคร ดังนี้
๕.๑ รูปถ่ายเครื่องแบบราชการ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๑ รูป
๕.๒ หนังสือยินยอมให้โอนจากต้นสังกัด
๕.๓ ประวัติการทางานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
๕.๔ สาเนาปริญญาบัตรและรายงานผลการศึกษา (Transcript) อย่างละ ๑ ชุด

๖. วิธีการคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์และทดลองสอน

๗. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมทุกสาขาของการทดสอบไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกไปยังผู้สมัครโดยตรงลงวันที่ 18/03/2011 12:37:48
จำนวนผู้ชม 1392
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 25 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55414 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน