ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับ นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับ นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับ นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย, ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับ นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย

 ด้วยโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล

ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย ด้านแก้ไขการได้ยินและด้านแก้ไขการพูด

เพื่อปฏิบัติงานที่ คลินิกแก้ไขการพูด กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


๑. ตำแหน่งที่จะจ้างและอัตราค่าจ้างที่ได้รับ


๑.๑ ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย


- ด้านแก้ไขการพูด จำนวน ๑ อัตรา


- ด้านแก้ไขการได้ยิน จำนวน ๑ อัตรา


๑.๑.๑ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๐๓๐.- บาท


๑.๑.๒ เงินตอบแทน พตส. เดือนละ ๑,๐๐๐.-บาท


๒. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

๒.๑ ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย


ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย


๓. คุณสมบัติทั่วไป


ก. คุณสมบัติทั่วไป


(๑) เพศชายหรือหญิง


(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี


(๓) มีสัญชาติไทย


(๔) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ


(๕) เป็นผู้ไม่สูบบุหรี่


ข. ลักษณะต้องห้าม


(๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง


(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.


(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น


(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม


(๕) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง


(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย


(๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษ


สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ


(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ


(๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น


(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น


(๑๑) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ๔. หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง


ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ


๕. วัน เวลา สถานที่สมัครคัดเลือก


ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ตึกอำนวยการชั้น ๒ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์


- นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย ด้านแก้การได้ยิน


ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.เว้นวันหยุดราชการและช่วงพักกลางวัน


- นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย ด้านแก้ไขการพูด


ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.เว้นวันหยุดราชการและช่วงพักกลางวัน๖. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร


๑. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป


๒. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ


๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ


๔. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ


๕. สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย จำนวน ๑ ฉบับ


๖. สำเนาการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบสมรส (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ


๗. ใบรับรองแพทย์ (ตัวจริง) จำนวน ๑ ฉบับผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครหรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น


ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเป็นผู้รับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับด้วย๗. วิธีสอบคัดเลือก


๗.๑ คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์


๗.๒ คัดเลือกโดยการทดลองปฏิบัติงาน


๘. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ


๘.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์


- นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย ด้านการได้ยิน ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔


- นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย ด้านแก้ไขการพูด ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔


ณ หน้าห้องฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ตึกอำนวยการชั้น ๒ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์


๘.๒ สอบสัมภาษณ์


- นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย ด้านการได้ยิน


ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ เริ่มสอบเวลา ๐๙.๐๐ น.


ณ ห้องประชุมโฮงยาไทย ๑ ตึกอำนวยการชั้น ๒ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์


- นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย ด้านแก้ไขการพูด


ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เริ่มสอบเวลา ๐๙.๐๐ น.


ณ ห้องประชุมโฮงยาไทย ๑ ตึกอำนวยการชั้น ๒ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์


๘.๓ ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์


- นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย ด้านการได้ยิน


ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.


- นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย ด้านแก้ไขการพูด


ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.


ณ หน้าห้องฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ตึกอำนวยการชั้น ๒ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์๙. ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้


๙.๑ สำหรับการขึ้นบัญชี จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีไว้ หากมีการ สอบคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าวอีกและได้ประกาศขึ้นบัญชีใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือก ได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก


๙.๒ ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้รับการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน โดยออกค่าใช้จ่ายเอง


ตามลักษณะงาน ประมาณคนละ ๕๐๐ บาท หากพบว่าเป็นโรคที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน จะถือว่าผู้ได้รับคัดเลือกขาดคุณสมบัติที่จะเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล


๑๐. การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง


ผู้สอบคัดเลือกได้จะได้รับการเรียกตัวเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายด้านแก้ไขการได้ยินและด้านแก้ไขการพูด จำนวน ๒ ราย เรียงตามลำดับที่ในบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก อนึ่งหากผู้สอบคัดเลือกได้ในลำดับดังกล่าวไม่สามารถมารายงานตัวในวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และทางโรงพยาบาลจะเรียกผู้สอบคัดเลือกได้ในลำดับต่อไปมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานแทน
ลงวันที่ 14/03/2011 10:11:14
จำนวนผู้ชม 1385
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 16 กันยายน 2562

ผู้ใช้งาน 53455 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128372 คน