ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานประจำศาลจังหวัดนครนายก รับ นิติกร

สำนักงานประจำศาลจังหวัดนครนายก รับ นิติกร | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานประจำศาลจังหวัดนครนายก รับ นิติกร, ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานประจำศาลจังหวัดนครนายก รับ นิติกร

ด้วย สำนักงานประจำศาลจังหวัดนครนายก จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร จำนวน ๑ อัตรา ในสำนักงานประจำ-
ศาลจังหวัดนครนายก

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม
พ.ศ.๒๕๔๓ มาตรา ๘ และระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยลูกจ้างของสำนักงาน
ศาลยุติธรรม พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๕ ประกอบด้วยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของ
ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๕๒๗.๖/ว ๑๐๔ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๓๙ เรื่อง หลักสูตรวิธีการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือก และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการสอบ
คัดเลือกหรือคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้หรือ
ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำ ข้อ ๓ และระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วย
การรักษาราชแทนและการปฏิบัติราชการแทน ในตำแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๔
ประกอบคำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ๘๙๐/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๙ จึงประกาศรับ
สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร ในสำนักงาน
ประจำศาลจังหวัดนครนายก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
ตำแหน่งนิติกร(โดยวิธีการสอบคัดเลือก)
๑.๑ ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๖ แห่งระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗
๑.๒ ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีพื้นฐานความรู้สำเร็จปริญญาตรีทางด้านนิติศาสตร์หรือ
เทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย

ข้อ ๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานช่วยอำนวยการ
สำนักงานประจำศาลจังหวัดนครนายก ถนนธงไชย ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔ ในวันและเวลา
ราชการ
ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องกรอกใบสมัครและเอกสารการสมัครด้วยลายมือตนเอง
ให้ถูกต้องและครบถ้วน

ข้อ ๓. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันรับสมัครสอบคัดเลือก
๓.๑ หลักฐานแสดงพื้นฐานความรู้ทางการศึกษา เช่น ปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร ฯลฯ
หรือใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)
๓.๒ ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ) จากแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์
สาขาเวชกรรม ว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
๓.๓ หลักฐานแสดงภูมิลำเนาของผู้สมัคร ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบทหารกองเกิน (สด.9) ใบเปลี่ยนชื่อ เป็นต้น
๓.๔ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๓ x ๔ ซ.ม ถ่ายไว้ไม่เกิน
๑ ปี จำนวน ๒ รูป
๓.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)

ข้อ ๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
คัดเลือก
๔.๑ สำนักงานประจำศาลจังหวัดนครนายกจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบการสอบคัดเลือกให้ทราบ ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔
๔.๒ สอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา
เป็นต้นไป
๔.๓ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔
เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา

ข้อ ๕. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
๕.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
- ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกับลูกจ้างประจำ ความรู้เกี่ยวกับศาลยุติธรรม
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น (ข้อสอบปรนัย จำนวน 50 ข้อ)
๕.๒ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย โดยวิธีสอบข้อเขียน ได้แก่
- ความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญา
- ความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- ความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายวีพิจารณาความอาญา
-ความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายวีพิจารณาความแพ่ง
๕.๓ ภาคเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
คณะกรรมการ ฯ จะประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง
หน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของผู้เข้าสอบความรู้พิเศษและ
สัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ภาษาพูด สำเนียง อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับ
ผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา และบุคลิกภาพอย่างอื่น

ข้อ ๖. เกณฑ์การตัดสิน และการประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
ผู้ที่ถือว่าผ่านการสอบคัดเลือกต้องเป็นผู้ได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ
๖๐ และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
สำนักงานประจำศาลจังหวัดนครนายก จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เรียงตาม
ลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา (ในกรณีผู้สอบคัดเลือกได้มีคะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาจัดลำดับ
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๗.๖/ว ๑๐๔ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อ ๕)

ข้อ ๗. การบรรจุผู้สอบคัดเลือกได้
การบรรจุผู้สอบคัดเลือกได้จะบรรจุตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกไดลงวันที่ 03/03/2011 17:12:24
จำนวนผู้ชม 1632
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 27 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55415 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน