ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับ นักโภชนาการ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับ นักโภชนาการ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับ นักโภชนาการ, ข้อมูลเกี่ยวกับ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับ นักโภชนาการ

 ด้วยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการในตำแหน่ง
นักโภชนาการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ พ.ศ.
๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ดังต่อไปนี้

๑. ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนให้โภชนบำบัดและโภชนศึกษาแก่ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย
บุคลากรทางการแพทย์ นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ ประเมินภาวะโภชนาการของผู้ป่วยมะเร็งและ
ช่วยแก้ปัญหาโภชนาการร่วมกับแพทย์ และพยาบาล สำหรับผู้ป่วยเฉพาะโรค เฉพาะราย ตรวจสอบ
แก้ไขปัญหา และจัดระบบการปฏิบัติงานควบคุม สั่งการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรม
Microsoft Words, Excel, Power point ในการวิเคราะห์ และบันทึกข้อมูล และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย

๒. พนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป

๓. ชื่อตำแหน่ง ตำแหน่งนักโภชนาการ กลุ่มงานโภชนวิทยา จำนวน ๑ อัตรา

๔. ระยะเวลาการจ้าง วันเริ่มจ้าง - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ ๒ ครั้ง

๕. อัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๕๓๐ บาท
ค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ ๑,๕๐๐ บาท

๖. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร
๖.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ ๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต
ฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก ไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๘) ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร
๖.๒ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้
(๑) ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
(๒) มีความรู้ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี
(๓) มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

๗. หลักเกณฑ์การเลือกสรร
๗.๑ ประเมินสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ๑๐๐ คะแนน
- ความรู้เกี่ยวกับงานโภชนาการ
วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์
๗.๒ ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ๑๐๐ คะแนน
- เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
จริยธรรม การตัดสินใจ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ เสียสละ ความร่วม
แรงร่วมใจ และการมีมนุษยสัมพันธ์
วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์

๘. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินทั้ง ๒ ด้าน โดยได้คะแนน
แต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และคะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๙. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่
มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนด้านความรู้เฉพาะด้านของตำแหน่งมากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชีแต่
ถ้ามีการเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้
เป็นอันยกเลิก

๑๐. การได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗

๑๑. การรับสมัคร
๑๑.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น ๕ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ๒๖๘/๑ ถนนพระราม ๖
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๗๐๒๕ ต่อ ๑๕๑๕ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่
๒๕ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ
๑๑.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว ถ่ายครั้ง
เดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
(๒) หลักฐานการศึกษา, ทะเบียนบ้าน, บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา
อย่างละ ๑ ฉบับ
(๓) ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.๙) พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
(๔) ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
(๕) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยน ชื่อตัว ชื่อสกุล
๑๑.๓ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
เลือกสรร ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔ ที่บอร์ดชั้น ๕ อาคารดำรงนิราดูร และทางเว็บไซต์สถาบันมะเร็ง
แห่งชาติ http://www.nci.go.th/
๑๑.๔ การประกาศวัน เวลา สถานที่เลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร
คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ จะประกาศวัน เวลา สถานที่
เลือกสรรและระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรในวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
๑๑.๕ การประกาศผล
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จะประกาศผลการเลือกสรร ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔
ที่บอร์ดชั้น ๕ อาคารดำรงนิราดูร และทางเว็บไซต์สถาบันมะเร็งแห่งชาติ http://www.nci.go.th/

๑๒. ค่าธรรมเนียมสมัคร
ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครลงวันที่ 03/03/2011 16:55:21
จำนวนผู้ชม 1235
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 23 มิถุนายน 2564

ผู้ใช้งาน 55240 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128487 คน