SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับ พนักงานสถานที่

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับ พนักงานสถานที่ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับ พนักงานสถานที่ , ข้อมูลเกี่ยวกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับ พนักงานสถานที่

ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ สังกัดคณะนิติศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา รับค่าจ้าง อัตราเดือนละ ๘,๖๔๐ บาท
ดังนั้น สถาบันจึงขอประกาศรายละเอียดให้ทราบ ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. มีคุณสมบัติตามความในข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
พ.ศ. ๒๕๓๗
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจำต้องมีคุณสมบัติทั่วไปดังต่อไปนี้
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
๓. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๔. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
๕. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
๖. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๗. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
๘. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๙. ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๑๐. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๑๑. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้น
แต่เป็นโทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดย ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑๒. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๑๓. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
๑๔. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
๑๕. ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจำซึ่งขาด
คุณสมบัติตาม (๘) (๑๐) (๑๑) หรือ (๑๕) กระทรวงการคลังอาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ ส่วนผู้ที่ขาด
คุณสมบัติตาม (๑๒) หรือ (๑๓) ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือออกจากราชการไม่เกินสองปีแล้ว หรือผู้ที่ขาดคุณสมบัติ
ตาม (๑๔) ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรืออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออก
จากราชการเพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่กระทรวงการคลังอาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้
การขอยกเว้นและการพิจารณายกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติทั่ว ไปให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังกำหนด
ผู้ที่เป็นลูกจ้างประจำต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามวรรคหนึ่งตลอดเวลาที่รับราชการ เว้นแต่คุณสมบัติตาม
(๗) หรือได้รับการยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติตามวรรคสอง
๒. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

ระเบียบการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหาร -
ทรัพยากรบุคคล ชั้น ๓ อาคารจอดรถ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๔
มีนาคม ๒๕๕๔ ในเวลาราชการ โทร. ๐ ๒๗๒๗ ๓๔๐๙

เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำมามอบในวันสมัครพร้อมกับใบสมัคร คือ
๑. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๓ x ๔ ซม. ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี จำนวน ๑ รูป
๒. ใบประกาศนียบัตร และใบรายงานผลการศึกษาตามวุฒิที่ใช้สมัคร พร้อมสำเนาจำนวน ๑ ชุด
๓. สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ชุด
๔. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ชุด
๕. กรณีเพศชายให้ยื่นหลักฐานใบ ส.ด. ๘ หรือ ส.ด. ๔๓ หรือหลักฐานทางการทหารอื่นๆ
๖. ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” ในสำเนาเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏภายหลังว่า
ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการ
สมัครและไม่มีสิทธิเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

วิธีการและกำหนดการคัดเลือก
วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก วิธีการคัดเลือก
วันอังคารที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔
เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
ห้องประชุม ชั้น ๑๔
อาคารสยามบรมราชกุมารี
ตำแหน่งพนักงานสถานที่
โดยวิธีการสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ-
ทำงาน ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา ไหวพริบ บุคลิกภาพ และอื่นๆ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๓
อาคารจอดรถ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ http://personnel.nida.ac.th

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่-
คัดเลือก ให้ทราบภายในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อ และรายละเอียดต่างๆ ได้ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๓ อาคาร -
จอดรถ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ http://personel.nida.ac.thลงวันที่ 25/02/2011 11:29:59
จำนวนผู้ชม 1201
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ