SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รับพนักงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รับพนักงาน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รับพนักงาน , ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รับพนักงาน

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๑๑ อัตรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรร
พนักงานราชการและแผนสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติ
เฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- ประจำสำนักงานอธิการบดี จำนวน ๖ อัตรา
- ประจำคณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
- ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ อัตรา
- ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
- ประจำคณะวิทยาการจัดการ จำนวน ๑ อัตรา
- ประจำวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย จำนวน ๑ อัตรา

ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ
๑. ปฏิบัติงานหน้าที่ประจำในแต่ละหน่วยงานที่สังกัด
๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒ รายละเอียดการจ้างงาน
ระยะเวลาการจ้าง เป็นระยะเวลา ๔ ปี
อัตราค่าจ้าง
- ปริญญาตรี เดือนละ ๙,๕๓๐.- บาท (และค่าครองชีพตามกฎหมาย)
- ปริญญาโท เดือนละ ๑๑,๖๑๐.- บาท (และค่าครองชีพตามกฎหมาย)

๓. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับ
การเลือกสรร
๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๕. ไม่เป็นกรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนทางธุรกิจ
๗. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๘. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะ
กระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ
๙. ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร
๑๐. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิและสาขาวิชาที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
(ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ) ทั้งนี้ ปริญญาที่ใช้สมัครคัดเลือกจะต้องเป็นปริญญาที่ ก.พ.
รับรอง และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษาแล้วเท่านั้น

๔. การรับสมัคร
๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานบุคคล
สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารอำนวยการใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัด
ราชบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ – ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ (เว้นวันหยุดราชการ)
๔.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๔.๒.๑ สำเนาใบรับรองคุณวุฒิและใบระเบียนแสดงผลการเรียน
ซึ่งสถานศึกษาออกให้โดยผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจ อย่างช้าภายในวันสุดท้ายของวัน
รับสมัคร จึงจะถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร
๔.๒.๒ ใบรับรองการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จากสถาบันที่สำเร็จการศึกษา
และ/หรือใบรับรองประสบการณ์ ในกรณีที่เคยผ่านงานอื่นมาก่อน และ/หรือใบรับรองความ
สามารถพิเศษ และ/หรือหลักฐานใด ๆ ที่แสดงว่าผู้สมัครมีความรู้ความสามารถ (จะต้องมีอายุของ
เอกสารไม่เกิน ๒ ปี)
๔.๒.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๒.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
๔.๒.๕ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๓x๔
เซนติเมตร ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน ๓ รูป

๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
และกำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรร ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ งานบริหารงานบุคคล
สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารอำนวยการใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และทาง
http://www.mcru.ac.th

๖. ค่าธรรมเนียมสมัครคัดเลือก
ผู้สมัครสอบเลือกสรรเสียค่าธรรมเนียมคนละ ๑๐๐ บาท (ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืน
ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 25/02/2011 11:26:53
จำนวนผู้ชม 1205
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ