ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงาน ก.พ. รับ พนักงาน

สำนักงาน ก.พ. รับ พนักงาน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงาน ก.พ. รับ พนักงาน , ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงาน ก.พ. รับ พนักงาน

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จานวน 2 อัตรา

อัตราค่าจ้าง 7,940 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท

คุณสมบัติ
ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับดี
มีทักษะและความชานาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ
Microsoft Office : Ms-Word, Ms-Excel, Ms-Power Point และ Internet
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานในลักษณะการประสานงานและการทางานเป็นทีม
มีวินัยตรงต่อเวลา และมีทัศนคติที่ดีต่องานราชการ
สามารถทางานนอกเวลาได้
สามารถปฏิบัติงานที่ สานักงาน ก.พ. ได้ทั้ง 2 แห่ง (กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี)

ระยะเวลา กุมภาพันธ์ ถึงธันวาคม 2554

สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์นักบริหารระดับสูง สานักงาน ก.พ. กรุงเทพมหานคร หรือ จังหวัดนนทบุรี


ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จานวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 7,940 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท

คุณสมบัติ
ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
มีทักษะและความชานาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ
Microsoft Office : Ms-Word, Ms-Excel, Ms-Power Point และ Internet
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานในลักษณะการประสานงานและการทางานเป็นทีม
มีวินัยตรงต่อเวลา และมีทัศนคติที่ดีต่องานราชการ
สามารถทางานนอกเวลาได้
สามารถปฏิบัติงานที่ สานักงาน ก.พ. ได้ทั้ง 2 แห่ง (กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี)

ระยะเวลา กุมภาพันธ์ ถึง กันยายน 2554

สถานที่ปฏิบัติงาน กลุ่มงานคลัง สานักงานเลขาธิการ สานักงาน ก.พ. กรุงเทพมหานคร
หรือ จังหวัดนนทบุรี


ตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จานวน 3 อัตรา

อัตราค่าจ้าง 7,100 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท

คุณสมบัติ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เลขานุการ การตลาด และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับพอใช้
มีทักษะและความชานาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ
Microsoft Office : Ms-Word, Ms-Excel, Ms-Power Point และ Internet
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานในลักษณะการประสานงานและการทางานเป็นทีมได้
มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีทัศนคติที่ดีต่องานราชการ
สามารถทางานนอกเวลาได้
สามารถปฏิบัติงานที่ สานักงาน ก.พ. ได้ทั้ง 2 แห่ง (กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี)

ระยะเวลาการจ้าง กุมภาพันธ์ ถึง ธันวาคม 2554

สถานที่ปฏิบัติงาน กลุ่มงานบริหารทรัพย์สิน สานักงานเลขาธิการ สานักงาน ก.พ. กรุงเทพมหานคร หรือ จังหวัดนนทบุรี


ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้าง 7,100 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท

คุณสมบัติ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เลขานุการ การตลาด และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับพอใช้
มีทักษะและความชานาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ
Microsoft Office : Ms-Word, Ms-Excel, Ms-Power Point และ Internet
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานในลักษณะการประสานงานและการทางานเป็นทีมได้
มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีทัศนคติที่ดีต่องานราชการ
สามารถทางานนอกเวลาได้
สามารถปฏิบัติงานที่ สานักงาน ก.พ. ได้ทั้ง 2 แห่ง (กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี)

ระยะเวลาการจ้าง กุมภาพันธ์ ถึง ธันวาคม 2554

สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์นักบริหารระดับสูง สานักงาน ก.พ. กรุงเทพมหานคร หรือ
จังหวัดนนทบุรี


เอกสารที่ต้องนามายื่นในวันรับสมัคร
Transcript ฉบับจริง พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการฝึกงาน/การทางาน ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล ฯลฯ


สนใจ ติดต่อยื่นใบสมัครได้ที่
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สานักงานเลขาธิการ ชั้น 2 สานักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 2281 8676 และ 0 2281 3333 ต่อ 2161, 2162

ระหว่างวันที่ 16 – 22 กุมภาพันธ์ 2554 ในวันและเวลาราชการลงวันที่ 22/02/2011 15:57:37
จำนวนผู้ชม 1694
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ผู้ใช้งาน 54746 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128470 คน