SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย รับ ครูผู้สอน

โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย รับ ครูผู้สอน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย รับ ครูผู้สอน, ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย รับ ครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรม การบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลง
วันที่11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง การกาหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 จึงประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ชื่อ กลุ่มงาน ตาแหน่งและรายละเอียดการจ้าง
กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป
ตาแหน่ง ครูผู้สอน

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้
2.1.1 มีสัญชาติไทย
2.1.2 มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี
2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.1.5 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
เพราะกระทาความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ,
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
2.1.8 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่น
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ผู้มีสิทธิสมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของพนักงานราชการ โดยต้องได้รับ
วุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรี สาขา ปฐมวัย และมีใบประกอบวิชาชีพครู

3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย ในระหว่างวันที่ 21 -25 กุมภาพันธ์ 2554 ในวันและเวลาราชการ
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) ภาพถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดาขนาด1.5 x 2 ซ.ม.
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) จานวน 3 รูป (ให้เขียนชื่อ-สกุล หลังรูปด้วย)
(2) สาเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียน(Transcript ) จานวน 1 ฉบับ พร้อมหลักฐานฉบับจริง
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ พร้อมหลักฐานฉบับจริง
(4) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ พร้อมหลักฐานฉบับจริง
(5) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 ( พ.ศ.2535 )
(6) สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิประกอบวิชาชีพครู
(7) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียน
สมรส เป็นต้น พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ ( กรณีที่ชื่อตัว – ชื่อสกุลในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมหลักฐานฉบับจริง
ทั้งนี้ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย
3.3 ค่าธรรมเนียมสอบ
(1) ผู้สมัครรับการเลือกสรรต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ จานวน 200 บาท
(2) เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า เป็นผู้
มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่รับสมัคร อันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น และโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย จะไม่คืนค่าสมัครสอบในการสมัครด้วย

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและสถานที่คัดเลือก ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย และทางเว็บไซต์ www.chaiyaphum2.go.th , www.nonglom.ac.th และ http://www.ocsc.go.th

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ในวันที่ 2 มีนาคม 2554 ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ตามหลักสูตรที่โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตยกาหนด

6. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้เข้ารับการเลือกสรรจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้านต่างๆ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 โดย
เรียงลาดับผู้ที่ได้คะแนนรวมจากสูงลงมาต่า หากคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนในสมรรถนะที่ 1 มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า หากคะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้คะแนนในสมรรถนะที่ 2 มากกว่า อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่าการจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้

7. การประกาศผลและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับที่คะแนนสอบ จากมากไปหาน้อย ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย และทางเว็บไซต์ www.chaiyaphum2.go.th , www.nonglom.ac.th และ http://www.ocsc.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดไปเมื่อระยะเวลาครบ 2 ปี

8. การทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย จะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกสรร คือผู้ที่ได้ลาดับที่ 1 ทาสัญญาจ้างและสั่งจ้าง ในวันที่ 7 มีนาคม 2554


รายละเอียดประกอบการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554
***********
1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1.1 ตาแหน่ง ครูผู้สอน
1.2 อัตราว่าง จานวน 1 อัตรา
1.3 อัตราค่าตอบแทน 9,530 บาท / เดือน
1.4 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
(1) ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี สาขา ปฐมวัย
(2) เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือมีหนังสือรับรองสิทธิ์คณะกรรมการคุรุสภาออกให้
1.5 หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ปฏิบัติการสอนตามที่ได้รับมอบหมาย ส่งเสริมความรู้ ทักษะและประสบการณ์
ให้ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้
1.6 ระยะเวลาการจ้างและสิทธิประโยชน์
- สิทธิประโยชน์จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2554 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2556

หลักสูตรการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไปตาแน่งครูผู้สอน
โรงเรียน.บ้านหนองหล่มคลองเตย.
(แนบท้ายประกาศโรงเรียน..บ้านหนองหล่มคลองเตย.ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554)
1.ความรอบรู้ คามสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ และการปฏิบัติของวิชาชีพครู ( 50 คะแนน)
1.1 ความรอบรู้
1.1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์บ้านเมือง
1.1.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
(1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(3) พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
(4) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
(5) กฎกระทรวง กฎ ก.พ. กฎ ก.ค.ศ. และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
1.2 ความสามารถทั่วไป
1.2.1 ความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ
1.2.2 ความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย ได้แก่ ความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคา การแต่งประโยค และคาศัพท์
1.2.3 ความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปมัย
1.3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ และการปฏิบัติของวิชาชีพครู ในเรื่องต่อไปนี้
1.3.1 วินัยและการรักษาวินัย
1.3.2 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
1.3.3. จรรยาบรรณวิชาชีพ
2. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง( 50 คะแนน)
2.1 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา ในเรื่องต่อไปนี้
2.1.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
2.1.2 การจัดการเรียนรู้
2.1.3 สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
2.1.4 การวัดผลและการประเมินผล
2.2 ความรู้เกี่ยวกับวิชาเอก
3. ความเหมาะสมกับวิชาชีพ( สอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน)
3.1 ประวัติส่วนตัวละการศึกษา
3.2 การประกอบคุณงามความดี
3.3 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา
3.4 การมีปฏิภาณไหวพริบ
3.5เจตคติและอุดมการณ์

* หมายเหตุ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรงหรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน
2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
3. ต้องนาบัตรประจาตัวผู้สมัคร และบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้
4. ห้ามนาเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
5. ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว
6. ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางการประเมินไปแล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
7. แบบทดสอบ กระดาษคาตอบที่ใช้ในการประเมินจะนาออกจากห้องประเมินไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินอนุญาตเท่านั้น
8. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่ประเมินโดยพลัน ห้ามติดต่อกับ ผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมินและต้องไม่กระทาการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังประเมินอยู่
9. ผู้ใดไม่มาภายในกาหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้ลงวันที่ 22/02/2011 15:57:14
จำนวนผู้ชม 1905
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ