ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับวุฒิปริญญาตรี-โท

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับวุฒิปริญญาตรี-โท | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับวุฒิปริญญาตรี-โท, ข้อมูลเกี่ยวกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับวุฒิปริญญาตรี-โท

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคาร โดยปฏิบัติงานในส่วนสอบทานสินเชื่อ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด และมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป

* มีสัญชาติไทย
* เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
* ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่ สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
* ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
* ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
* ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
* ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

1. ตำแหน่งพนักงานสอบทานสินเชื่อ

* คุณวุฒิปริญญาตรี / โท ทางเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
* มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัย และหรือด้านการวิเคราะห์ ข้อมูลที่อยู่อาศัย ไม่น้อยกว่า 3 ปี สำหรับปริญญาตรี และไม่น้อยกว่า 2 ปี สำหรับปริญญาโท

2. ตำแหน่งพนักงานสอบทานสินเชื่ออาวุโส

* คุณวุฒิปริญญาตรี / โท ทางเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
* มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัย และหรือด้านการวิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่อาศัย ไม่น้อยกว่า 5 ปี สำหรับปริญญาตรีและไม่น้อยกว่า 3 ปี สำหรับปริญญาโท

เอกสารประกอบการรับสมัคร (จำนวนอย่างละ 1 ชุด)

* สำเนาบัตรประชาชน
* สำเนาทะเบียนบ้าน
* สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
* หนังสือรับรองประสบการณ์ / การผ่านงาน (ถ้ามี)
* รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
* ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.43 หรือ สด. 8 (เฉพาะเพศชาย)
* หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล หรือทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า เป็นต้น

กำหนดการรับสมัคร

ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครด้วยตนเอง ที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน อาคาร 2 ชั้น 11 เลขที่ 63 ถ.พระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0 2202 1268 และ 0 2202 1246 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม พ.ศ. 2554 ในเวลาทำการ (ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น) เว้นวันหยุดราชการ

ทั้งนี้ ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน อาคาร 2 ชั้น 11 หรือ http://www.ghbank.co.th/ ในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2554ลงวันที่ 22/02/2011 15:49:05
จำนวนผู้ชม 1292
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

ผู้ใช้งาน 54730 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128470 คน