SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับพนักงาน

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับพนักงาน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับพนักงาน, ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับพนักงาน

ด้วยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ก. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. แพทย์ จำนวน 10 อัตรา ประจำสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป
และเวชกรรมครอบครัว
(อัตราค่าจ้าง 12,330 บาท)
2. เภสัชกร จำนวน 5 อัตรา ประจำกลุ่มงานเภสัชกรรม
(อัตราค่าจ้าง 10,590 บาท)
3. นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ประจำงานรังสีวินิจฉัยฯ
(อัตราค่าจ้าง 9,570 บาท)
4. นักวิชาการเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา ประจำงานเวชระเบียนและสถิติ
(อัตราค่าจ้าง 9,570 บาท)
ข. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
1.2 ผู้สมัครเพศชาย ต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 ตำแหน่ง แพทย์
- ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
จากแพทยสภา
2.2 ตำแหน่ง เภสัชกร
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
2.3 ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางรังสีเทคนิค
2.4 ตำแหน่ง นักวิชาการเวชสถิติ
- ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสถิติ การพยาบาล หรือคณิตศาสตร์ที่มีการศึกษา
วิชาสถิติ ไม่ต่ำกว่า 18 หน่วยกิต

ค. การรับสมัคร
1. ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
ชั้น M อาคารดุลโสภาคย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 จนถึงวันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2554 ตามวันราชการ ในเวลา 08.30 – 15.00 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2926-9368-70
2. ผู้สมัครสอบต้องยื่นเอกสารพร้อมกับใบสมัครสอบ ดังนี้
2.1 สำเนาปริญญาบัตร และรายละเอียดผลการศึกษา (Transcript)
2.2 สำเนาใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ตำแหน่งแพทย์ และเภสัชกร)
2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
2.4 หลักฐานได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
2.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี
จำนวน 1 รูป
2.6 สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า (เฉพาะเพศหญิง)
2.7 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว (ถ้ามี)
2.8 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 100 บาท
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 ณ งานบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ชั้น M โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ หรือทาง www.hospital.tu.ac.th

ง. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
ทดสอบโดยพิจารณาความเหมาะสมจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานของ
ผู้เข้าสอบ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา และบุคลิกภาพอื่น ๆ และ
หรือทดสอบความถนัด ความสามารถ ความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

จ. การจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จะดำเนินการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยในแต่ละ
ตำแหน่งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตามลำดับที่ ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับการจ้างจะต้องมี คุณสมบัติครบ และ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้อนุมัติแล้ว


ฉ. การขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้
การขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ ให้ขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก
ลงวันที่ 17/02/2011 15:52:27
จำนวนผู้ชม 1377
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ