ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับ พนักงานการแพทย์

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับ พนักงานการแพทย์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับ พนักงานการแพทย์, ข้อมูลเกี่ยวกับ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับ พนักงานการแพทย์

ด้วย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานรังสีรักษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งพนักงานการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

- วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลาย (ม.3, ม.6)
- เพศชาย อายุ 18 - 35 ปี
- เงินเดือน 5,360 บาท ค่าครองชีพ 500 บาท และค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- อำนวยความสะดวกให้กับผู้มารับบริการและผู้ป่วย
- ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
พ.ศ. 2537 โดยอนุโลม ดังนี้
- มีสัญชาติไทย
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
- เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
- ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
- ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
- ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
- ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
- ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
- ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
- ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษ
สำหรับความผิดที่ได้รับกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
- ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
- ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำ
ของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
- ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ในวันและเวลาราชการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2354 7025 ต่อ 1515

3. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัครสอบ
- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป
- หลักฐานการศึกษา, ทะเบียนบ้าน, บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
- ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 6
- ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
- หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยน ชื่อตัว ชื่อสกุล

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่ 4 มีนาคม 2554
ณ บอร์ด ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร และทางเว็บไซต์สถาบันมะเร็งแห่งชาติ http://www.nci.go.th/

5. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบ
ทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์ 100 คะแนน

6. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
บัญชีสอบคัดเลือกได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกตำแหน่งเดียวกันอีก
และได้ขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกใหม่แล้ว ให้ยกเลิกบัญชีเดิม

7. การบรรจุและแต่งตั้ง
- ผู้สอบคัดเลือกจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามลำดับในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
- ผู้สอบคัดเลือกได้ที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้กำหนดไว้จะนำมาใช้เพื่อเรียกร้องประโยชน์ของตนเองไม่ได้ลงวันที่ 14/02/2011 22:01:13
จำนวนผู้ชม 836
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 10 เมษายน 2563

ผู้ใช้งาน 54102 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128415 คน