ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เปิดรับพนักงาน - อบจ.อุดรธานี

เปิดรับพนักงาน - อบจ.อุดรธานี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับพนักงาน - อบจ.อุดรธานี , ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับพนักงาน - อบจ.อุดรธานี

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จำนวน 12 ตำแหน่ง 40 อัตรา
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 18 และ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร คือ
1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา
3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
5. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 2 อัตรา
6. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 3 อัตรา
7. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
8. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา
9. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา
10. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา
11. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 2 อัตรา
12. ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 16 อัตรา
(รายละเอียดตามภาคผนวก 1)

2. คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

3. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 – 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ณ ฝ่ายบริหาร งานบุคคล (ชั้น 3) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ในวันและเวลาราชการเท่านั้น โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4224-4394 ต่อ 126 หรือ ทางเว๊บไซค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี (www.udonpao.go.th)

4. เอกสารที่ใช้สมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยนำเอกสารฉบับจริงและฉบับถ่ายเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ให้ถ่ายเอกสารด้วยกระดาษขนาด A4 อย่างละ 1 ชุด ดังต่อไปนี้
(1) วุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง และระเบียนแสดงผลการเรียน(ถ้ามี)
(2) ทะเบียนบ้าน
(3) บัตรประจำตัวประชาชน
(4) ใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (ส.ด.9)
(5) รูปถ่ายหน้าตรง สวมชุดสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายครั้งเดียวกันและถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัคร)
(6) ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ปริญญา ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม
(7) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่นใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ใบหย่า
สำหรับการสมัครครั้งนี้ ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร ซึ่งหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนถูกต้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี กำหนดให้ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมการสมัครตำแหน่งละ 50.- บาท และจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิกการเลือกสรรครั้งนี้ เนื่องจากมีการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต จึงจะจ่ายคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวแก่ผู้สมัครเฉพาะรายที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตนั้นๆ

6. ประกาศรายชื่อและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการเข้ารับการเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ก่อนดำเนินการสรรหาและเลือกสรรไม่น้อยกว่า 5 วัน โดยปิดประกาศไว้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี หรือ ทางเว๊บไซค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี (www.udonpao.go.th) และเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลาและสถานที่เลือกสรร

7. วิธีการเลือกสรร
หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้ยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด โดย วิธีการสัมภาษณ์ ประกอบด้วยความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน, ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคล ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และคุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคลซึ่งจำเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน

8. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินใจสำหรับผู้ผ่านการเลือกสรร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี กำหนดให้ผู้ที่ผ่านการประเมินต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบของการประเมินในแต่ละด้านเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร

9. การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
(1) การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงลำดับที่จากผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่มีหมายเลขประจำตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า
(2) บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรกำหนดให้บัญชีมีอายุใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

10. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรตามตำแหน่งว่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อน

ภาคผนวก 1

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
--------------
1. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสังคมศาสตร์ การวางแผนวิจัย ทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการวางแผน การบริหาร วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายแผน ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิดและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควร เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ทำหน้าที่ช่วยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผนประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบาย แผนงาน และโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัด แล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ระยะเวลาการจ้าง
กำหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี
5. อัตราค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนเดือนละ 7,940.- บาท

***********

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
-----------------------

1. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

2. หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับวิชาการประชาสัมพันธ์ ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิดและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติ
รวบรวมข้อมูล สถิติ ข้อคิดเห็นท่าทีความรู้สึกของประชาชนที่แสดงออกหรือจากสื่อมวลชนและปัญหาข้อขัดข้องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ สำรวจกิจกรรมเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ นำมาประมวลสรุปเพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหาร ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ศึกษา ค้นคว้าประกอบการวิเคราะห์วิจัย วางแผนการประชาสัมพันธ์ เพื่อประกอบการพิจารณา วางหลักเกณฑ์และปรับปรุงแก้ไข ระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์

4. ระยะเวลาการจ้าง
กำหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี

5. อัตราค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนเดือนละ 7,940.- บาท


***********

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
--------------
1. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางคอมพิวเตอร์ หรือทางอื่น ที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ จัดระบบ และวางแผนไว้แล้ว และเขียนคำสั่งโดยละเอียดให้เครื่องจักรประมวลผลทำงานทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดก่อนส่งคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทำงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ระยะเวลาการจ้าง
กำหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี
5. อัตราค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนเดือนละ 7,940.- บาท

***********

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
--------------
1. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.จ. รับรองหรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้ หรือได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าได้ ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.จ. รับรอง หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้
2. หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป โดยควบคุมการจัดการงานต่าง ๆ หลายด้าน เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงิน และบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์แจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูล สถิติ งานสัญญาเป็นต้น หรือปฏิบัติงานเลขานุการที่ยากพอสมควรเช่นร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอื่น ๆ ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ระยะเวลาการจ้าง
กำหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี
5. อัตราค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนเดือนละ 7,940.- บาท

***********

ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
--------------
1. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.1 มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลขนาดหนักมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ท.2) และ
1.2 เป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลางมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีหรือ
1.3 มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตรงตามที่กฎหมายกำหนด (ท.2)
2. วุฒิการศึกษา
มีลักษณะงานที่ต้องใช้ความรู้และทักษะเฉพาะบุคคล ที่ไม่ได้ผ่านการศึกษาในสถาบันการศึกษาใด เป็นการเฉพาะ (ไม่มีคุณวุฒิ)
3. หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
ขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ตลอดจนบำรุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักรกลขนาดหนักชนิดใดชนิดหนึ่ง รายละเอียดตามลักษณะงานที่ปฏิบัติและปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4. ลักษณะงานที่ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติ
ขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ตลอดจนบำรุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักรกลขนาดหนักชนิดใดชนิดหนึ่งดังนี้
- รถเทรคเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ 150 บี.เอช.พี. ขึ้นไป
- รถปาดดินที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง
- รถกระบะเท ความจุตั้งแต่ 10 ลูกบาศก์หลาขึ้นไป
- รถขุดดินทุกชนิด ทุกขนาด
- รถลาก รถพ่วง ขนาดตั้งแต่ 20 ตันขึ้นไป
- เครื่องปูแอสฟัลท์ผสมเสร็จ (Power หรือ Finisher)
- รถยกแบบทรัคเครน ขนาดเกิน 5 ตันขึ้นไป
- เครื่องผสมดินแบบขับเคลื่อน (Self propelles stabillizer)
- รถเกลี่ย (Motor grader) ขนาดตั้งแต่ 150 บี.เอส.พี.ขึ้นไป
- รถตักทุกแบบ (Loader all type) ขนาดตั้งแต่ 150 บี.เอส.พี. ขึ้นไป
5. ระยะเวลาการจ้าง
กำหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี
6. อัตราค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนเดือนละ 7,940.- บาท

***********

ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
--------------
1. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลขนาดกลางมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายและ
- เป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตรงตามกฎหมาย (ท.2)
2. วุฒิการศึกษา
มีลักษณะงานที่ต้องใช้ความรู้และทักษะเฉพาะบุคคล ที่ไม่ได้ผ่านการศึกษาในสถาบัน การศึกษาใดเป็นการเฉพาะ (ไม่มีคุณวุฒิ)
3. หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ตลอดจนบำรุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเครื่องจักรกลขนาดกลางชนิดใดชนิดหนึ่ง
4. ลักษณะงานที่ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติ
บเครื่องจักรกลขนาดกลาง ตลอดจนบำรุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเครื่องจักรกลขนาดเบาชนิดใดชนิดหนึ่งดังนี้

- รถแทรกเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ - รถบดล้อเหล็ก 3 ล้อ ตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป
- รถบดล้อเหล็ก ล้อ ตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไปต่ำกว่า 150 บี.เอช.พี.ลงมา
- รถตักทุกแบบต่ำกว่า 150บี.เอช.พี. - รถยกแบบงาแซะเกินกว่า 5 ตัน
- รถกระบะเทความจุ ตั้งแต่ 5 – 10 - รถกลิ้งตีนแกะชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเอง
ลูกบาศก์หลา ตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป
- รถพ่นยาง - รถยกแบบแครีเครนเกินกว่า 5 ตัน
- รถลากพ่วงขนาดตั้งแต่ 20 ตันลงมา - รถตีเส้น
- รถบดไอน้ำตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป - รถบดสั่นสะเทือน ตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป
- รถบดล้อยางชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเอง - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป

5. ระยะเวลาการจ้าง
กำหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี
6. อัตราค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนเดือนละ 7,940.- บาท

***********

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
--------------
1. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุ ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคำสั่งหรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานพัสดุ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การจัดหา จัดซื้อ ตรวจรับ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา นำส่ง การซ่อมแซม และบำรุงรักษา พัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ การทำทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ระยะเวลาการจ้าง
กำหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี
5. อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 7,100.- บาท

***********

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
--------------
1. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ อิเล็กโทรนิกส์ หรือ ทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดไว้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้า ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคำสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยาก เกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้าที่ค่อนข้างมีความยุ่งยากทางเทคนิค ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ตรวจ ทดสอบ สร้างส่วนประกอบ ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง แก้ไข ติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าที่ต้องใช้ความละเอียดแม่นยำและเทคนิคพอสมควร ช่วยคำนวณรายการ และประมาณราคาในการดำเนินงานดังกล่าว รวบรวมข้อมูลและประวัติการซ่อมและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ระยะเวลาการจ้าง
กำหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี
5. อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 7,100.- บาท

***********

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
--------------
1. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.จ. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของ รัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิค หรือวิชาการภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคำสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง รวบรวมข้อมูลและสถิติที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับงานช่างสาขาต่าง ๆ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือเศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ การเก็บรักษา จัดทำทะเบียนยานพาหนะ การโอนกรรมสิทธิ์ ติดตามให้มีการซ่อมบำรุง รักษา ซ่อมแซมตามกำหนดเวลาที่ฝ่ายเทคนิคกำหนดไว้ จำหน่ายยานพาหนะที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และการเบิกจ่ายพัสดุทางช่าง การตรวจสอบลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการเก็บรักษา และให้บริการเอกสารสำคัญของทางราชการ เช่น ทะเบียนประวัติข้าราชการ ทะเบียนที่เกี่ยวกับการค้าและอุตสาหกรรม และงานทะเบียนเอกสารเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ การรวบรวมข้อมูล หรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ระยะเวลาการจ้าง
กำหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี
5. อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 7,100.- บาท

***********
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
--------------
1. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ ความสามารถและทักษะงานที่จะปฏิบัติ โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ และมีใบอนุญาตขับขี่ตามกฎหมาย
2. วุฒิการศึกษา
มีลักษณะงานที่ต้องใช้ความรู้และทักษะเฉพาะบุคคล ที่ไม่ได้ผ่านการศึกษาในสถาบัน การศึกษาใดเป็นการเฉพาะ (ไม่มีคุณวุฒิ)
3. หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
ปฏิบัติงานในการขับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเล็ก บำรุงรักษา รายงานการใช้รถยนต์ ดูแลรักษาความสะอาด แก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในการขับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเล็ก บำรุงรักษา รายงานการใช้รถยนต์ ดูแลรักษาความสะอาด แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
5. ระยะเวลาการจ้าง
กำหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี
6. อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 5,760.- บาท

***********

ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
--------------
1. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย
2. วุฒิการศึกษา
มีลักษณะงานที่ต้องใช้ความรู้และทักษะเฉพาะบุคคล ที่ไม่ได้ผ่านการศึกษาในสถาบัน การศึกษาใดเป็นการเฉพาะ (ไม่มีคุณวุฒิ)
3. หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบำรุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเครื่องจักรกลขนาดเบาชนิดใดชนิดหนึ่ง รายละเอียดตามลักษณะงานที่ปฏิบัติและปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบำรุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเครื่องจักรกลขนาดเบาชนิดใดชนิดหนึ่งดังนี้
- รถกระบะเทความจุต่ำกว่า 5 ลบ.หลา - รถฟาร์มแทรกเตอร์ทุกชนิด
- รถบดสั่นสะเทือนขนาดต่ำกว่า 8 ตัน - รถอัดฉีด
- รถบดล้อเหล็ก 3 ล้อขนาดต่ำกว่า 8 ตัน - รถบรรทุกน้ำมัน
- รถยกแบบทรัคเครน Truck crane - เครื่องทำลายคอนกรีต
- รถยกแบบงาแซะ (Fork lift) ขนาดไม่เกิน 5 ตัน - รถซ่อมบำรุง
- รถบดไอน้ำ ขนาดต่ำกว่า 8 ตัน - รถยกกระเช้า
- รถบดล้อเหล็ก 2 ล้อ ขนาดต่ำกว่า 8 ตัน - รถบรรทุกน้ำ
- รถบดล้อยางชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเองขนาดต่ำกว่า 8 ตัน - รถไม้กวาด
- รถยกแบบแครีเครน (Karry Crane) ขนาดไม่เกิน 5 ตัน - รถเทรคเตอร์ตัดหญ้า
- ลูกกลิ้งตีนแกะชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ขนาดต่ำกว่า 8 ตัน
- รถบัสติดแอร์ขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ 150 บี.เอช.พี. ขึ้นไป ช่วงยาวระหว่างล้อหน้าถึงล้อหลังตั้งแต่ 5.5 เมตร และขนาดความยาวของรถทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 10 เมตร
5. ระยะเวลาการจ้าง
กำหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี
6. อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 5,760.- บาท

***********

ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
--------------
1. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

2. หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
ปฏิบัติงานภาคสนาม งานบริการ งานนโยบายเร่งด่วนที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานภาคสนาม งานบริการ งานนโยบายเร่งด่วน และงานที่ต้องใช้แรงงาน เช่น
- งานซ่อมบำรุงถนน ตัดต้นไม้ ตัดหญ้า ซ่อมเครื่องหมายจราจร ที่ใช้เครื่องจักรดำเนินการเอง
- งานซ่อมอาคารสถานที่ และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ
- งานบริการทั่วไป เช่นจัดสถานที่ กางเต็นท์ ติดตั้งเวที ขนย้ายสิ่งของ ฯลฯ
- งานช่วยปฏิบัติงานในการสำรวจโครงการ
- งานตกแต่งอาคาร สถานที่ และจัดเตรียมงานพิธีต่างๆ
- งานผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4. ระยะเวลาการจ้าง
กำหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี

5. อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 5,080.- บาท

***********

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
ฝ่ายบริหารงานบุคคล 042-244393-5, 042-244796 ต่อ 126
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.อุดรธานีลงวันที่ 08/02/2011 16:01:07
จำนวนผู้ชม 1782
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 16 พฤษภาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55153 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128486 คน